prof. dr hab. Piotr Majer

pobrane

prof. dr hab. Piotr Majer – kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w WPiA UWM (do 17 grudnia 2018 roku).

Z wykształcenia historyk zajmujący się dziejami najnowszymi. Studia ukończył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora uzyskał w 1985 r. w Wojskowym Instytucie Historycznym, a stopień doktora habilitowanego   w 2006 r. na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej. 9 września 2013 r. Prezydent RP nadał mu tytułu profesora nauk humanistycznych.

Przez wiele lat był zatrudniony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a od 2000 r. w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Organizator kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą głownie policji jako instytucji państwa w rozwoju dziejowym. W sumie opublikował ponad 20 książek, w tym 5 jako współautor, kilkadziesiąt artykułów naukowych i recenzji oraz podobną ilość tekstów popularnonaukowych. Do najważniejszych które były podstawą kolejnych awansów naukowych zalicza pracę dotyczącą Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1957, wydaną w 2005 r. oraz Bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w rozwoju dziejowym, wydaną w 2012 r.

Promotor dwóch prac doktorskich, a także recenzent w 2 postępowaniach habilitacyjnych oraz w 6 przewodach doktorskich. Wyróżniony m.in. nagrodą ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego Policji, komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji, rektora UWM oraz Medalionem Pamięci Pieta Miednoje 1940. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym periodyku „Policja – kwartalnik kadry kierowniczej Policji”. W 2008 r. zainicjował wydawanie „Policyjnego Magazynu Historycznego”, pełniąc w nim rolę zastępcy redaktora naczelnego. Od 3 lat opiekun i doradca zespołu redakcyjnego Kwartalnika Informacyjnego WPiA.

13 maja 2011 roku podczas uroczystej Gali w ramach II Edycji Konkursu  „Laury Cezara”, organizowanego przez WPiA UWM, został uhonorowany za całokształt pracy naukowo – dydaktycznej, Złotym Laurem Cezara.

Dorobek w latach 2004 – 2014:

 

Podnoszenie kwalifikacji:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych – nadany w 1984 r., przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Historycznego, na podstawie pracy „Historiografia i stan badań nad dziejami aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wojsk wewnętrznych.”; otrzymała nagrodę III stopnia, ministra szkolnictwa wyższego.
  • Stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych – nadany 16 czerwca 2005 r. przez Radę Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej; podstawą praca, Milicja Obywatelska 1944 – 1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004, s. 475..
  • Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP z 9 września 2013 r.

 

Granty Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL – indywidualny grant KBN przyjęty do realizacji pod numerem 1 H01G 085 19, realizowany w latach 2002-2004; opublikowana praca zwarta.
  • Projekt badawczy własny pt. Ministerstwo Administracji Publicznej 1944-1950; uzyskał pozytywne recenzje z rekomendacją do realizacji. Końcowa decyzja nr. 0310/B/H03/2008/33, odmowna z uwagi na zbyt dużą liczbę wniosków.

 

Kształcenie kadr naukowych

Oceny dorobku naukowego i recenzje rozpraw doktorskich

 

Publikacje:

 

Konferencje: