dr Andrzej Wawrzusiszyn

 

 Zdjęcie_A. Wawrzusiszyn

 

dr Andrzej Wawrzusiszyn  – Adiunkt Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Wieloletni oficer Wojska Polskiego i Straży Granicznej piastujący stanowiska dydaktyczne i kierownicze. W ramach działalności naukowej specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego, zarządzania bezpieczeństwem, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zagadnień współczesnej oświaty i szkolnictwa wyższego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

 

Dorobek naukowy:

Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 1. „Kompetencje przywódcze sprawujących funkcje kierownicze”, POLICJA – kwartalnik kierowniczej kadry Policji, 1-2 / 2004, Wydawnictwo WSPol., Szczytno 2004.
 2. Uczeń dorosły – możliwości, potrzeby, ograniczenia”, POLICJA – kwartalnik kierowniczej kadry Policji, 3/2008, Wydawnictwo WSPol., Szczytno 2008.
 3. „Motywacja zawodowa policjantów i przedstawicieli grup dyspozycyjnych. Część 1. Różnice międzygrupowe”, POLICJA – kwartalnik kierowniczej kadry Policji, nr 3/2010, Wydawnictwo WSPol., Szczytno 2010 (współautor dr Robert Poklek).
 4. „Motywacja zawodowa policjantów i przedstawicieli grup dyspozycyjnych” Część 2. Różnice wewnątrzgrupowe”, POLICJA – kwartalnik kierowniczej kadry Policji, nr 4/2010, Wydawnictwo WSPol., Szczytno 2010 (współautor dr Robert Poklek).
 5. „Bezpieczeństwo i ewolucja jego pojmowania”, Journal of Modern Science,4/15/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
 6. Threat as the derminant of safety, Security Dimensions and Socio-Legal Studies, Scientific Journal, NO. 8, Cracow 2012.
 7. Aktuelle Probleme der Sicherung der Ostgrenze Polens und der Europäischen Union, Polizei & Wissenschaft, 2/2013, Frankfurt am Main 2013, Germany.
 8. Security management versus educational practice, Security Dimensions and Socio-Legal Studies, Scientific Journal, NO 10, CRACOW 2013.
 9. Polish strategic thought in shaping security policy, Security Dimensions: International & National Studies, NO12, Cracow 2014.
 10. International conditions of the internal security of state, Securitologia, No 1/2015.
 11. Bezpieczeństwo w procesie poznania naukowego, Studia Prawnoustrojowe, SP 27/2015.

Autorstwo monografii

 1. „Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski”, Wydawnictwo Naukowe DIFIN, Warszawa 2012.
 2. Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie, Wydawnictwo Naukowe DIFIN, Warszawa 2015.

Redaktor (współredaktor) wieloautorskich monografii

 1. „Zapobieganie i zwalczanie zjawiska korupcji w formacjach porządku publicznego”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Problemy Ochrony Granic, nr 47/2011, Kętrzyn 2011.
 2. „Zapobieganie i zwalczanie zjawiska korupcji w formacjach porządku publicznego”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Problemy Ochrony Granic, nr 48/2011, Kętrzyn 2011.
 3. Podstawowe zagadnienia teorii i praktyki edukacji dla bezpieczeństwa”, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2011.
 4. „Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji”, WydawnictwoWyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2012.
 5. Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa.Dylematy współczesnego bezpieczeństwa. Tom I, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2013.
 6. „Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa.Wyzwania i potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa”. Tom II, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2013.
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa. Wymiar ontologiczny i aksjologiczny”, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2014.
 8. „Wybrane aspekty badań nad bezpieczeństwem”, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2014.
 9. Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2015.

Autorstwo rozdziału w monografii

 1. Oczekiwania środowiska wojskowego od przywódców w dobie restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP”, [w:] Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych, pod red. naukową L. Kanarskiego i B. Rokickiego, Wydawnictwo AON, Warszawa 2001.
 2. Kompetencje zawodowe w procesie szkolenia i doskonalenia wojskowego”, [w:] Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych, pod red. naukową W. Horynia, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu, Wrocław-Warszawa 2006.
 3. Nauczyciel – refleksyjny praktyk”, [w:] Odpowiedzialność społeczna uczelni wyższej, pod red. naukową W. Horynia i R. Jasińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2007.
 4. „Udział Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej”, [w:] Pedagogika obronna wobec procesów globalizacji i edukacji międzykulturowej, pod red. naukową R. Stępnia, Wydawnictwo AON, Warszawa 2008.
 5. Innowacyjność w szkolnictwie Straży Granicznej”, [w:] Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, pod red. naukową R.M. Kaliny, P. Łapińskiego, R. Pokleka, K. Jędrzejaka, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 2009.
 6. „Poziom dyrektywności funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych w kontekście ich szkolenia zawodowego”, [w:] Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji, pod. red. naukową J. Maciejewskiego, M. Bodzianego i K. Dojwy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2010 (współautor Robert Poklek).
 7. „Kompetencje zawodowe w świetle bieżących i perspektywicznych potrzeb grup dyspozycyjnych społeczeństwa”,[w:] Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, pod. red. naukową J. Maciejewskiego, M. Bodzianego i K. Dojwy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 8. „Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa w erze globalizacji”, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa, pod red. naukową W. Kaczmarka, R. Sochy, J. Grzyba, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Ełk 2010.
 9. „Polska w Schengen. Implikacje dla bezpieczeństwa państwa”, [w:]Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności, pod red. naukową M. Kubiaka i M. Minkina, WydawnictwoUniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011.
 10. „Pojęcie i istota bezpieczeństwa”, [w:] Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania, pod red. naukową J. Stawnickiej, B. Wiśniewskiego, R. Sochy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 11. „Kompetencje kierownicze w zarządzaniu kryzysowym”, [w:] Zasadnicze problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach zhierarchizowanych, pod red. naukową J. Stawnickiej, B. Wiśniewskiego, R. Sochy, Wydawnictwo – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice 2011.
 12. „Edukacja, dydaktyka a bezpieczeństwo”, [w:]Podstawowe zagadnienia teorii i praktyki edukacji dla bezpieczeństwa, pod red. naukową W. Kaczmarka, A. Wawrzusiszyna, J. Grzyba, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Ełk 2011.
 13. „Bezpieczeństwo we współpracy transgranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej”, [w:] Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej,pod red. naukową P. Majera i M. Sitek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2011.
 14. „Bezpieczeństwo personalne grup dyspozycyjnych społeczeństwa”, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Człowiek – bezpieczeństwo – państwo, pod red. naukową W. Horynia i L. Wełyczko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2012 (współautor dr Paweł Wasilewski).
 15. „Bezpieczeństwo pogranicza z Federacją Rosyjską”, [w:] Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, pod red. naukową A. Lewkowicz i T. Majera, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.
 16. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa człowieka”, [w:] Sytuacje krytyczne a stres, pod red. naukową B. Wiśniewskiego i B. Kaczmarczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsko-Białej, Bielsko-Biała 2012.
 17. „Współczesny wymiar bezpieczeństwa państwa”, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, pod red. naukową M. Kozińskiego, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2013.
 18. „Ewolucja pojmowania bezpieczeństwa państwa”, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, pod red. naukową M. Kozińskiego, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2013.
 19. „Człowiek we współczesnym środowisku bezpieczeństwa”, [w:] Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa. Wyzwania i potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa. Tom II, pod red. naukową A. Wawrzusiszyna i J. Grzyba, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2013.
 20. „Współczesne tendencje i kierunki rozwoju nielegalnej migracji”, [w:] Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, pod red. naukową O. Łachacz, J. Galstera, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 21. „Współczesny wymiar i skala przestępczości transgranicznej”, [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa, pod red. naukową T. Grabińskiej, H. Spustka, Wydawnictwo WSOWL we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 22. „Interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem”, [w:] Wybrane aspekty badań nad bezpieczeństwem, pod red. naukową B. Kaczmarczyk i A. Wawrzusiszyna, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2014.
 23. „Społeczna percepcja korupcji. Norma czy zagrożenie bezpieczeństwa?”, [w:] Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. naukową P. Chodaka, Wydawnictwo WSGE Józefowie, Józefów 2014.
 24. Interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem, [w:] Wybrane aspekty badań nad bezpieczeństwem, pod red. naukową B. Kaczmarczyk i A. Wawrzusiszyna, Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2014.
 25.  Związki oraz zależności między bezpieczeństwem i zagrożeniami, [w:] Kierunki i możliwości doskonalenia działań ratowniczych (aspekt prawny, organizacyjny i techniczny), pod red. naukową B. Koguta, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała 2014.
 26.  Transgraniczny charakter współczesnych zagrożeń, [w:] Międzynarodowe konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, pod red. naukową Juliusza Piwowarskiego, Piotra Bogdalskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014.
 27.  Right to security versus threats of time of peace, [w:] Human Rights between war and peace, vol. 1, M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 28.  Transgraniczny biznes tytoniowy z perspektywy Straży Granicznej. Oceny i zagrożenia, [w:] Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM w Olsztynie, Szczytno 2014.
 29.  Straż Graniczna w kreowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, [w:] Perspektywy bezpieczeństwa narodowego XXI wieku, M. Kubiak, M. Smarzewska (red.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2014.
 30.  Ryzyko zagrożeń wschodnich a system zarządzania bezpieczeństwem granic, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. T. VII, P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014.
 31.  Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, [w:] Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie, J. Piwowarski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Personalnego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2014.
 32.  Wzajemne relacje między bezpieczeństwem i zagrożeniami, [w:] Współczesność oraz perspektywy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. T. 2. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy, B. Kogut (red.), Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Kraków 2015.
 33.  Metodologiczne konteksty badań bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości, A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb (red.), Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2015.   Metodologiczne_ A. Wawrzusiszyn
 34.  Organizacja i kontrola ruchu granicznego, [w:] System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny i prognozy na przyszłość, B. Wiśniewski, R. Jakubczak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.
 35.  Przestępczość graniczna – przeciwdziałanie i zwalczanie, [w:] System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny i prognozy na przyszłość, B. Wiśniewski, R. Jakubczak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.
 36.  System zarządzania granicą państwową, [w:] System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny i prognozy na przyszłość, B. Wiśniewski, R. Jakubczak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.
 37.  Współpraca w ramach projektów realizowanych na rzecz państwa trzecich, [w:] System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny i prognozy na przyszłość, B. Wiśniewski, R. Jakubczak (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.

 

Inne publikacje

W języku angielskim

 1. “State security versus border management system”, Visuomenės Saugumas IR, Viešoji Tvarka (8), Mokslinių straipsnių rinkinys, Mykolo Romerio iniversiteto, Kaunas 2012, Lietuva (współautor dr hab. Bernard Wiśniewski).
 1. „Threat as the derminant of safety”, SECURITY DIMENSIONS AND SOCIO-LEGAL STUDIES, SCIENTIFIC JOURNAL, NO. 8, Cracow 2012.
 2. “Security management versus educational practice”, SECURITY DIMENSION. INTERNATIONAL & NATIONAL STUDIES, NO 10, CRACOW 2013.
 3. Polish strategic thought in shaping security policy, Security Dimensions: International & National Studies, NO 12, Cracow 2014.
 4. International conditions of the internal security of state, Securitologia, NO 1/2015.

W języku niemieckim

 1. „Aktuelle Probleme der Sicherung der Ostgrenze Polens und der Europäischen Union“, Polizei & Wissenschaft, 2/2013, Frankfurt am Main 2013, Germany.

 

W języku rosyjskim

 1. Профессиональное совершенствование персоналаПольской пограничной охраны”, [w:] Инновации в профессиональной подготовке пограничников, Latvijas Republikas Valsts Robezsardzes Koledza, Rezekne 2010, Latvija.
 2. Нелегальная миграция и безопасность государствас перспективы пограничной стражи”, Visuomenes Saugumas IR, Viesoji Tvarka (5), Mykolo Romerio iniversiteto, Kaunas 2011, Lietuva.
 3. „Cовершенствование общественных компетенцийу работников польской Пограничной охраны”, [w:] Inovacijas robezsargu profesionalaja sagatavosana, Latvijas Republikas Valsts Robezsardzes Koledza, Rezekne 2012, Latvija.

 

Skrypty

 1. Poczucie sensu życia a ustosunkowania interpersonalne młodzieży szkoły wojskowej”, pod red. naukową B. Wojciechowskiej-Charlak, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin 1996 (współautor).
 2. Wybrane zagadnienia psychologii wojskowej”, Centrum Szkolenia Uzbrojenia
  i Elektroniki – Olsztyn 2000, (współautorzy: dr Bogdan Chmieliński, dr Paweł Wasilewski)).
 3. Potencjał psychiczny strzelca” [w:] Vademecum strzelca, Kętrzyn 2008, (współautor).
 4. „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Edukacja a bezpieczeństwo” – e-skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012 (współautor).

 

Inne czasopisma naukowe

 1. Edukacja w dobie współczesnych wyzwań”, Biuletyn CSSG w Kętrzynie, Problemy Ochrony Granic, 26/2003, Kętrzyn 2003.
 2. Inteligencja wyznacznikiem osiągnięć człowieka”, Biuletyn CSSG w Kętrzynie, Problemy Ochrony Granic, 27/2004, Kętrzyn 2004.
 3. TASK – formą doskonalenia kadr Straży Granicznej”, Biuletyn CSSG w Kętrzynie, Problemy Ochrony Granic, 28/2004, Kętrzyn 2004.
 4. Trening Rozwoju Umiejętności Społecznych w teorii i praktyce”, Biuletyn CSSG w Kętrzynie,Problemy Ochrony Granic, 34/2006, Kętrzyn.
 5. Problematyka kompetencji w naukach społecznych”, Biuletyn CSSG w Kętrzynie, Problemy Ochrony Granic, 35/2006, Kętrzyn 2006.
 6. O sztuce motywacji. Część 1”, Biuletyn CSSG w Kętrzynie, Problemy Ochrony Granic, 37/2007, Kętrzyn 2007 (współautor dr Bogusław Chmieliński).
 7. O sztuce motywacji. Część 2”, Biuletyn CSSG w Kętrzynie, Problemy Ochrony Granic, 39/2008, Kętrzyn 2008 (współautor dr Bogusław Chmieliński).
 8. „Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa”,Realia i co dalej, Dwumiesięcznik społeczno-polityczny, czerwiec nr 3 (18) 2010, Warszawa 2010.
 9. „Poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej”,Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 3/2010, Koszalin 2010.
 10. „Edukacja oficerów Straży Granicznej”, Biuletyn informacyjny TWO.
  Rok XV 4/58, TWO, Bydgoszcz 2010.
 11. „Doskonalenie zawodowe drogą do profesjonalizmu w Straży Granicznej”, Biuletyn CSSG w Kętrzynie, Problemy Ochrony Granic, nr 46/2010, Kętrzyn 2010.
 12. „Wprowadzenie”, [w:] Zapobieganie i zwalczanie zjawiska korupcji w formacjach porządku publicznego, pod red. naukową A. Wawrzusiszyna, B. Szachowicz, L. Sikorskiej, Problemy Ochrony Granic, nr 47 i 48/2011, Kętrzyn 2011.
 13. „Współpraca transgraniczna Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską”, Gentes&Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych, Zeszyt 1/2011, Bielsko-Biała 2011 (współautor dr hab. Bernard Wiśniewski).

Publikacje oczekujące na druk

 1. Polska w europejskim systemie zarządzania bezpieczeństwem granic, Wydawnictwo UWM.
 2. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w wybranych miastach Warmii i Mazur w świetle badań własnych – Wydawnictwo UW w Warszawie.
 3. Zarządzanie kryzysowe w Rosji – Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Legnicy
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodowych, międzynarodowe czasopismo naukowe „Journal of Modern Science” WSGE w Józefowie.
 5. Polityka bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń wschodnich, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii w Słupsku.
 6. System bezpieczeństwa narodowego – wizja czy rzeczywistość – Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 7. Obszar badawczy nauki o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Difin, Warszawa
 8. Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego, Wydawnictwo Naukowe Difin, Warszawa

 

Recenzja naukowa publikacji w czasopiśmie WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie –Journal of Modern Science

 1. Filozofia bezpieczeństwa w ujęciu pragmatycznym.
 2. Przestępczość nieletnich przyczyną wykluczenia społecznego.
 3. Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa karnego.
 4. Bezpieczeństwo imprez masowych.
 5. Diagnoza zagrożenia terrorystycznego w Polsce.
 6. The consent of society for a small corrupt crime.
 7. Zeszyty Studenckie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej nr 4, Wydział Administracji WSA w Bielsku-Białej).
 8. Poliarchia. Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, artykuł „Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa granic” Kraków 2014.
 9. Problemy Ochrony Granic, artykuł „Rodzic-Dziecko w Straży Granicznej. relacje podwładny – przełożony w aspekcie analizy transakcyjnej”, cz 1, Kętrzyn 2014.
 10. Public Security and Public Order, Mykolo Romerio Iniversiteto, artykuł: MIGRATION: TRENDS, DYNAMICS AND CRITICAL ISSUES, Kaunas 2015.

 

Uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych

 1. Pedagogika obronna wobec procesów globalizacji i edukacji międzykulturowej –kierownik tematu dr hab. Ryszard Stępień, Rozdział VI: Udział Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej – AON, Warszawa 2008.
 2. Motywacja zawodowa w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa – CSSG-COSSW, Kętrzyn-Kalisz 2008/2009.
 3. Szacowanie ryzyka w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska – „Ryza”, kierownik zespołu dr inż. Jarosław Prońko, członek zespołu – prowadzenie badań naukowych, rozdział 6, badanie ankietowe, – Wyższa Szkoła Administracji, Wydział Administracji, Bielsko-Biała 2010.
 4. Analiza i ocena rozwiązań administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa sportowych imprez masowych – „Bemas”, kierownik zespołu dr hab. Bernard Wiśniewski, – członek zespołu – podrozdział 6.4, prowadzenie badań ankietowych, załącznik nr 4 – Wyższa Szkoła Administracji, Wydział Administracji, Bielsko-Biała 2010.
 5. Poczucie bezpieczeństwa w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa – CSSG-COSSW, Kętrzyn-Kalisz – 2010.
 6. Analiza uwarunkowań administracyjno-organizacyjnych wykorzystania policji w czasie klęski żywiołowej – Adopol”, kierownik zespołu dr Robert Socha, członek zespołu – badania ankietowe, Wyższa Szkoła Administracji, Wydział Administracji, Bielsko-Biała 2011.
 7. Directions and areas of cooperation organization of the Police of the Republic Poland and the Czech Republic in the situations of emergency threats to people and the environment – “The Platform”, kierownik projektu dr hab. Bernard Wiśniewski, Subteam no 7 (Questionnaire survey conduct and analysis – appendices no 1-2, The Facuty of Administration of the Higher School of Administration in Bielsko-Biała, The Department of Social Sciences of the Business Administration in Karvina – the Silesian University in Opava, Bielsko-Biała – Karvina 2011.
 8. Koordynacja realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w województwie dolnośląskim „Koordynacja”, międzynarodowy projekt badawczy realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz: Regionalną Dyrekcję Policji Okręgu Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, Regionalną Dyrekcję Policji Okręgu Libereckiego w Libercu, Dyrekcję Policji Górne Łużyce-Dolny Śląsk w Görlitz, 2012 – 2013.
 9. Kierunki i możliwości doskonalenia działań ratowniczych (aspekt prawny, organizacyjny i techniczny) „Arat”, kierownik projektu dr inż. Bogusław Kogut, członek zespołu, autor rozdziału 1 Raportu z przeprowadzonego projektu badawczego, Wydział Administracji, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2014.

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych (w tym zagranicznych) i krajowych konferencjach naukowych

 

 1. Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych, Konferencja Naukowa organizowana przez AON, Warszawa 2001.
 2. Kształcenie na rzecz bezpieczeństwa narodowego, Konferencja Naukowa organizowana przez BBN, Warszawa 2007.
 3. Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych, Wrocław 2008.
 4. Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, Konferencja Naukowa organizowana przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 2009.
 5. Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji, Konferencja Naukowa organizowana przez Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 6. Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych, Wrocław 2009.
 7. Инновации в профессиональной подготовке пограничников, Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Koledż Państwowej Straży Granicznej Łotwy, Rezekne 2010.
 8. Współczesne bezpieczeństwo. Zagrożenia, wyzwania, paradygmaty, Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Akademię Podlaską i Centralną Bibliotekę Wojskową, Warszawa 2010.
 9. Border Police Officers Professional Growth and Development, Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Akademię Bezpieczeństwa Wewnętrznego Estonii, Tallin 2010.
 10. Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Ełk 2010.
 11. Zapobieganie i zwalczanie zjawiska korupcji w formacjach porządku publicznego, Sympozjum Naukowe organizowane przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Kętrzyn 2010.
 12. Straż Graniczna – XX lecie. Geneza powstania, droga przemian, założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania, Konferencja Naukowa organizowana przez Straż Graniczną i Katolicki Uniwersytet Lubelski, Tomaszów Lub. 2011.
 13. Przyjazna granica – rok do mistrzostw, Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, WSPol. w Szczytnie, Kętrzyn 2011.
 14. Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji w służbach mundurowych, Konferencja Naukowa organizowana przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz WSPol. w Szczytnie, Kętrzyn 2011.
 15. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, MiędzynarodowaKonferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2011.
 16. Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, MiędzynarodowaKonferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz WSPol. w Szczytnie, Józefów 2011.
 17. Edukacja dla bezpieczeństwa w teorii i praktyce, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk 2011.
 18. Inovacijas robezsargu profesionalaja sagatavosana, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Koledż Państwowej Straży Granicznej Łotwy, Rezekne 2012.
 19. Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości, Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez CSSG w Kętrzynie, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wydział Prawa i Administracji U-WM w Olsztynie, Kętrzyn 2012.
 20. Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, WSPol. w Szczytnie, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Ełk 2012.
 21. Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa – wolność i bezpieczeństwo obywatela”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez WSOWL we Wrocławiu i Uniwersytet Opolski, Wrocław 2013.
 22. Status prawny cudzoziemca w prawie międzynarodowym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 23. Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne, IV MiędzynarodowaKonferencja Naukowa organizowana przez CSSG w Kętrzynie, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wydział Prawa i Administracji U-WM w Olsztynie, Kętrzyn 2013.
 24. Bezpieczeństwo w dobie kryzysu, VIKonferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Komendę Główną Policji oraz CSSG w Kętrzynie, Warszawa 2013.
 25. Edukacja dla bezpieczeństwa, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Regionalnym Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Bielsku-Białej, Wydziałem Bezpieczeństwa Uniwersytetu Romerisa w Kownie (Litwa) oraz Katedrą Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (Republika Czeska), Ełk 2013.
 26. 10 lat w Unii Europejskiej, OgólnopolskaKonferencja Naukowa organizowana przez Wydział Prawa i Administracji U-WM w Olsztynie, 14.II. 2014 r., Olsztyn.
 27. Prawa człowieka między wojną a pokojem, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wydział Prawa i Administracji U-WM w Olsztynie, 13-14.06.2014, Ostróda.
 28. Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę w Białej Podlaskiej, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 18.IX.2014, Biała Podlaska.
 29. Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Akademia Ozbrojenych Sil Generala Milana Rastislava Stefanika v Liptovskom Mikulasi (Słowacja) oraz Cracow Research Institute for Security and Defence, 8-9.X.2014, Kraków.
 30. Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, VII Konferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Komendę Główną Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Uniwersytet Warszawski (Instytut Nauk Politycznych, 20.X.2014, Warszawa.
 31. Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, 11-12.06.2015, Słupsk.
 32. Edukacja dla bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Regionalnym Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Bielsku-Białej, Wydziałem Bezpieczeństwa Uniwersytetu Romera w Kownie (Litwa), 15.06.2015, Ełk.
 33. Wypracowanie wspólnych instrumentów współpracy służb oraz administracji zespolonej i niezespolonej w przypadku wystąpienia zdarzenia ATK – Ataków Terroru Kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych, terroryzmu i ekstremizmu, Regionalna Konferencja Naukowa organizowana przez Biuro Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centralne Biuro Śledcze Policji, Katedrę Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 18.VI.2015 r., Olsztyn. (Tytuł referatu: Rola organów samorządowych w systemie reagowania na zagrożenia terrorystyczne).
 34. Udział nowoczesnych rozwiązań w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w świetle aktualnych zagrożeń, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Urząd do Spraw Cudzoziemców, 6.X.2015 r., Józefów.

 

Inne formy aktywności naukowej

Współorganizacja przedsięwzięć naukowych

 1. Sympozjum Naukowe „Zapobieganie i zwalczanie zjawiska korupcji w formacjach porządku publicznego” organizowanego przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, grudzień 2010.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyjazna granica – rok do mistrzostw” organizowana przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, WSPol. w Szczytnie, Kętrzyn 2011.
 3. Konferencja Naukowa „Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji w służbach mundurowych” organizowana przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz WSPol. w Szczytnie, listopad 2011.
 4. V Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych Unii Europejskiej, organizowane przez CSSG w Kętrzynie, Agencję FRONTEX, Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, Kętrzyn 2012.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości”, organizowana przez CSSG w Kętrzynie, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wydział Prawa i Administracji U-WM w Olsztynie, Kętrzyn 2012.
 6. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa” organizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, WSPol. w Szczytnie, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Ełk 2012.
 7. IV MiędzynarodowaKonferencja Naukowa „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne” organizowana przez CSSG w Kętrzynie, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wydział Prawa i Administracji U-WM w Olsztynie, Kętrzyn 2013.
 8. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa” organizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Regionalnym Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Bielsku-Białej, Wydziałem Bezpieczeństwa Uniwersytetu Romerisa w Kownie (Litwa) oraz Katedrą Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Opavie (Republika Czeska), Ełk 2013.
 9. Edukacja dla bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Regionalnym Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Bielsku-Białej, Wydziałem Bezpieczeństwa Uniwersytetu Romera w Kownie (Litwa), 15.06.2015, Ełk.

 

Członkostwo w radach naukowo-programowych przedsięwzięć naukowych

 1. Członek Rady Naukowo-Programowej II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”, Ełk 2010.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Sympozjum Naukowego „Zapobieganie i zwalczanie zjawiska korupcji w formacjach porządku publicznego”, Kętrzyn 2010.
 3. Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Konferencji Naukowej „Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji w służbach mundurowych”, Kętrzyn 2011.
 4. Prowadzący (moderator) Konferencję Naukową „Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji w służbach mundurowych”, Kętrzyn 2011.
 5. Członek Rady Naukowo-Programowej III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja dla bezpieczeństwa w teorii i praktyce”, Ełk 2011.
 6. Prowadzący (moderator) III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Edukacja dla bezpieczeństwa w teorii i praktyce”, Ełk 2011.
 7. Kierownik Projektu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” nt. Podnoszenie kompetencji zarządczych kierowniczej kadry Straży Granicznej realizowanego w terminie 2011-2012 w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
 8. Członek Rady Naukowo-Programowej V Międzynarodowego Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych Unii Europejskie, Kętrzyn 2012.
 9. Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości”, Kętrzyn 2012.
 10. Prowadzący (moderator) Międzynarodową Konferencję Naukową „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości”, Kętrzyn 2012.
 11. Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa”, Ełk 2012.
 12. Prowadzący (moderator) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa”, Ełk 2012.
 13. Członek Rady Naukowo-ProgramowejIV MiędzynarodowejKonferencji Naukowej „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne”, Kętrzyn 2013.
 14. Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej oraz moderator panelu V Międzynarodowej Konferencji Naukowej na „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Ełk 2013.
 15. Członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku we współpracy z Regionalnym Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Bielsku-Białej, Wydziałem Bezpieczeństwa Uniwersytetu Romera w Kownie (Litwa), Edukacja dla bezpieczeństwa w dobie współczesnych zagrożeń, 15.06.2015, Ełk.

Członkostwo w Komitetach, Radach Redakcyjnych, Radach Naukowych

 1. Rada Redakcyjna Wydawnictwa Fundacji Pro pomerania z siedzibą w Słupsku.
 2. Editorial Board, Public Security and Public Order, Mykolo Romerio iniversiteto, Kaunas, Lietuva.
 3. Rada Naukowa Czasopisma Journal of Modern Science, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
 4. Rada Naukowa Czasopisma Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

 1. Towarzystwo Wiedzy Obronnej
 2. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
 3. European Association for Security