dr hab. Joanna Beata Banach-Gutierrez

beznazwy

Dr hab. Joanna Beata Banach-Gutierrez, LL.M. – adiunkt w  Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w WPiA UWM.

E-mail: jbbanachgutierrez@gmail.com

I am happy to undertake the supervision of PhD students, either as early career researchers or practising lawyers, wishing to write a thesis in the field of international protection of human rights, international criminal law, EU criminal justice, contemporary comparative criminology and criminal policy ’. I can provide the supervision, both in Polish and English.

Chętnie podejmę się opieki nad osobami, które chciałyby napisać prace doktorską w szczególności z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa karnego międzynarodowego, prawa karnego unijnego, współczesnej kryminologii porównawczej i polityki kryminalnej.  Osoby zainteresowane, proszę o kontakt.

 

Dr  hab. Joanna Beata Banach-Gutierrez , LL.M with a major in Comparative and International Criminal Law and Criminal Justice (Uniwersytet Helsiński)

 • Absolwentka I LO im. Danuty Siedzikówny „INKI” we Wrocławiu, klasa o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim
 • Tytuł magistra uzyskany w 1994r., po odbyciu studiów magisterskich (w latach 1988-1994) na Wydziale Prawa i Administracji (obecnie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek prawo. Pracę magisterską pt. „Międzyamerykański system bezpieczeństwa” napisała w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego, pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Wolfke ŚP. Recenzent: prof. dr hab. Jan Kolasa
 • Dyplom – Ministerstwo Sprawiedliwości RP poświadczający odbycie aplikacji w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu i złożenia egzaminu prokuratorskiego w dniach 19-27 września 1996r. przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prokuratora Generalnego, Wrocław, 27 września 1996r.
 • Dyplom poświadczający ukończenie studiów podyplomowych Master of Laws Programme with a major in Comparative and International Criminal Law and Criminal Justice na Wydziale Prawa Uniwersytetu Helsińskiego z dnia 4 czerwca 1999r. Praca dyplomowa pt. „ Combating Crime in Europe – the approach towards harmonisation of criminal law” napisana pod kierunkiem prof. Raimo Lahti. Recenzent: prof. Kimmo Nuotio. Kierownik programu „Master of Laws Programme” : prof. Jan Klabbers
 • Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa – postępowania karnego nadany Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2000r. Promotor: prof. dr hab. Zofia Świda ŚP. Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Płachta, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz. W 1995r. zostałam przyjęta na stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania naukowe prowadziłam pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Wolfke ŚP. Wiedza zdobyta w okresie odbywanej aplikacji prokuratorskiej oraz materiały zgromadzone w okresie nauki i prowadzonych przeze mnie prac badawczych, pozwoliły mi na skonkretyzowanie tematu przyszłej rozprawy doktorskiej pt., „Europejska współpraca w zwalczaniu przestępczości”. Z uwagi na włączenie wiele aspektów prawa karnego materialnego oraz postępowania w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych moje badania naukowe kontynuowałam, pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Zofii Świdy ŚP w Katedrze Postępowania Karnego
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki prawne, dyscyplinie: prawo, specjalność: prawo karne – nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10 lutego 2017r. (Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Dudka UMCS; dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK; dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM

 

Informacja o zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

·    Od 10.09.2012r.  –  adiunkt  w  Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

·      2009-2012  stanowisko badawcze Postdoktor na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen.

 • 2004-2006 – adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Instytut ten uchwałą Senatu UO z dnia 26 czerwca 2006r. został przekształcony w Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO). Powierzono mi jednocześnie funkcje Kierownika Centrum Dokumentacji Europejskiej, Uniwersytetu Opolskiego. Wskutek zmian w strukturze WPiA UO od października 2006r. rozpoczęłam pracę w nowo utworzonym Zakładzie Prawa Karnego Porównawczego, Katedra Prawa Karnego ( kierownik katedry: prof. dr hab. Stanisław Hoc), w której byłam zatrudniona do grudnia 2009r.
 • 2001-2004 – adiunkt w Instytucie Administracji, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Powierzono mi funkcje Kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu Administracji ds. Badań Naukowych.
 • 2000-2001 – asystent ( na podstawie umowy umowa zlecenia) w Instytucie Studiów Międzynarodowych – kierunek stosunki międzynarodowe, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 Obszary badań naukowych:

 

Autorka ponad 60 prac naukowych. Moja działalność naukowo-badawcza skupiona jest, w szczególności na problematyce:

 • Europejskiej współpracy policyjnej
 • Współpracy sądowej państw Unii Europejskiej w sprawach karnych, w tym internacjonalizacji polskiego prawa karnego, zarówno materialnego, jak i procesowego
 • Ponadnarodowej integracji w sprawach karnych, w kontekście postępującej globalizacji
 • Prawie karnym międzynarodowym

 

Prowadziłam badania naukowe w następujących jednostkach zagranicznych:

 

 1. Wydział Prawa Uniwersytetu w Bergen (temat badawczy: Transnational Criminal Law Process: A Justice (Fairness) Approach, 2009-2012);
 2. Centrum Prawa Międzynarodowego, na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (temat badawczy: The European Judicial Area : An approach to the EU penal law – stypendium Rządu Wspólnoty Walońskiej Belgii, pismo z dnia 1 lipca 2005r., Warszawa, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, 2005-2006);
 3. Baltic and East European Graduate School, Södertörns högskola, Huddinge/Stockholm, na stanowisku Gästlektor i Juridik på Beegs (tematy badawcze: Drug Policy in Europe & Victims’ Rights in the Nordic Legal Space, 2003r.).

Ponadto, w 2002 r., zostałam przyjęta w drodze otwartego konkursu zagranicznego na staż (Clerkship  programme)  w Biurze Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii w Hadze – ICTY (temat badawczy: odpowiedzialność jednostki za zbrodnie międzynarodowe).

Prowadząc moje badania naukowe uczestniczę w wielu przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych. Jestem członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń, organizacji oraz naukowych sieci ekspertów. Uczestniczę czynnie w licznych kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach, w tym za granicą.

Dorobek naukowy, w tym najważniejsze publikacje:

 1. 1. B. Banach-Gutierrez, „Restorative Justice and the Status of Victims in Criminal Proceedings: The Past and Future of Victims’ Rights”, International Perspectives in Victimology, Volume 6, No 1, August 2011, The Press of California State University, Fresno, USA, s. 45-60;
 2. J. B. Banach-Gutierrez, „Some Reflections on the Concept of Due Process: What Kind of “Doing Justice” is Emerging in Contemporary Criminal Proceedings?”, New Journal of European Criminal Law, Volume 3 (1) 2012 Intersentia Publishers, s. 83-101;
 3. J. B. Banach-Gutierrez & Ch. Harding, „Fundamental Rights in European Criminal Justice: an Axiolological Perspective”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 20 (2012) Martinus Nijhoff Publishers, s. 239–264 (wkład własny autorki 50% – wkład współautora 50%);
 4. Ch. Harding & J. B. Banach-Gutierrez, „The Emergent EU Criminal Policy: Identifying the Species”, (2012) 37 European Law Review. December © 2012 Sweet & Maxwell, s. 758-770 (wkład własny autorki 50% – wkład współautora 50%); Wykaz czasopism naukowych lista A – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. J. B. Banach-Gutierrez, „Globalised Criminal Justice in the European Union Context: How Theory Meets Practice”, New Journal of European Criminal Law, No1-2 (2013) Intersentia Publishers, s. 153-166 ;
 6. J. B. Banach-Gutierrez, “Freedom of Individual and Its Limits in European Judicial Space”, Internal Security, Published by the Police Academy, Szczytno, Volume 6, Issue 1, 2014, s.207-221
 7. J. B. Banach-Gutierrez,”Supranational Integration in Criminal Matters within the European Union: What could the Future Bring?”, w: .”EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods”, B. Banach-Gutierrez & Ch. Harding (Eds.), Routledge 2016, s.296.
 8. Ch. Harding & J. B. Banach-Gutierrez, “EU criminal law and the protection of human rights: the emerging interface”, [w]: Europe of Founding Fathers: Investment in common future, pod red.  M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka, Olsztyn 2013, s. 101-112 (Recenzeci: Prof. dr hab. Szmulik, Prof. dr hab. Igor Palúš).
 9. J. B. Banach-Gutierrez, „Współpraca policyjna na podstawie acquis Schengen”,  „Przegląd Policyjny”  Nr 2 (82) /2006, s. 109-123.

10.J. B. Banach-Gutierrez, „Problem odpowiedzialności jednostki za pogwałcenie norm międzynarodowego prawa wojennego” [w] : Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, tom III, Opole 2006, s. 69-84, redakcja naukowa: S. Stadniczeńko i W. Kaczorowski.

 1. J. B. Banach-Gutierrez,Prawo do rzetelnego procesu w międzynarodowym prawie karnym  – sprawa S. Miloševića (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina” [w]: Studia Prawne, tom 2-3, KUL2007, s. 7-20.
 2. J. B. Banach-Gutierrez, „Prawa pokrzywdzonego w świetle norm  europejskich a uregulowania krajowe” [w]: Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe, red. T. Cielecki, J.Banach-Gutierrez, A.Suchorska, Szczytno 2008, s. 50-60 (Recenzent: prof. dr hab. Janina Czapska).
 3. J. B. Banach-Gutierrez, „Wpływ prawa Unii Europejskiej na krajowe prawo karne” , [w]:  Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary, Księga Jubilieuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej,  pod red. B. Mikołajczyk, J. Nowakowskiej-Małuseckiej, Katowice 2009, s. 11-32 (Recenzent: prof. dr hab. Roman Wieruszewski).
 4. J. B. Banach-Gutierrez, „Wolność” jednostki w państwie prawa i jej ograniczenia” [w]: Władza w prawie, pod red. P. Majera i M. Kowalczyka, Olsztyn 2014, s.149-164 (Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Sagan).
 5. J. B. Banach-Gutierrez, “Quo vadis, międzynarodowy wymiarze sprawiedliwości? Refleksje w świetle publikacji Filippo Spiezii Koordynacja śledztw na poziomie międzynarodowym: W kierunku Światowego Biura Prokuratora? , [w]: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, redakcja naukowa Karol Karski, wyd. Bellona, Warszawa 2015, s. 382-393 (Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab. Maciej Perkowski).
 6. J. B. Banach-Gutierrez, „Europejski Wymiar Sprawiedliwości w Sprawach Karnych: w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? IWEP Warszawa 2011, s. 394. Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Eleonora Zielińska (Recenzja prof. dr hab. Stanisława Hoca, opublikowana w czasopiśmie “Ius Novum” 4/2011, wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2011, s.149-158).

Inne:

 1. A) Redakcja monografii:
 2. Pozycja ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe”, red. T. Cielecki, J.Banach-Gutierrez, A.Suchorska, Szczytno 2008, s.245.

2.”EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods”, edited by J.B. Banach-Gutierrez & Ch. Harding, Routledge 2016 ,s. 296.

 1. B) Autorstwo publikacji znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW – lista B:
 • Artykuły naukowe
 1. 1. B. Banach-Gutierrez, „Prawo Karne Międzynarodowe – pojęcie i przedmiot regulacji” [w]: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego., tom XVI, AUW No 2654, red. Leszek Bogunia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego  2004, s. 11-43.
 2. J. B. Banach-Gutierrez, „Rozwój III filaru Unii Europejskiej: od ekstradycji do europejskiego nakazu aresztowania” [w]: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XVII,  AUW No 2751, red. Leszek Bogunia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s. 61-82.
 3. J. B. Banach-Gutierrez, „Wspólne zespoły śledcze jako nowa forma współpracy państw w sprawach karnych”[w]:Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XVIII, AUW No 2786, red., Leszek Bogunia Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s. 317-340.
 4. J. B. Banach-Gutierrez, „Zamrażanie i konfiskata środków pochodzących z przestępstwa-regulacje europejskie a prawo krajowe”[w]:Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XX, AUW No 2882,red. Leszek. Bogunia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, s. 109-128.
 5. J. B. Banach-Gutierrez, „ Ochrona Praw Człowieka w Prawie Karnym Unii Europejskiej”, Prokuratura i Prawo nr 1/2007, s. 126-139.
 6. J. B. Banach-Gutierrez, „ Ustawodawstwo tureckie a zasady fundamentalne Unii Europejskiej” [w] : Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, tom IV, Opole 2007, s. 35-38.
 7. 7. B. Banach-Gutierrez, „Współpraca policyjna w Unii Europejskiej –  od TREVI do Schengen III” [w]: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXIII, AUW No 3068, red. Leszek Bogunia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 149-173.

 

 • Przekłady z języków obcych

 

 1. Prof.Dr.Petrus C.van Duyne, „Przestępczy system pod-kontraktów w Holandii: holenderski ‚koppelbaas’ jako spółka-przestępcza (crime-entrepreneur)”, przekład z języka angielskiego J. B. Banach-Gutierrez, [w]: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, tom III, Opole 2006, s. 107-113.
 2. Andres Ollero, Prawo do „łamania prawa”,  przekład z języka hiszpańskiego [w]: Przegląd Legislacyjny, Rok XV Nr 1 (630/2008). Przekład z języka hiszpańskiego J. B. Banach-Gutierrez i Nieto-Rasiński, s. 32-40.
 • Recenzje
 1. Dermot Groome, “The Handbook of Human Rights Investigation”, Human Rights Press USA 2001, s.330, “Prokuratura i Prawo” nr 3/ 2005, s. 125-129 ( J. B. Banach-Gutierrez).
 2. Salvatore Zappalá, „Human Rights in International Criminal Proceedings” (Prawa Człowieka w Międzynarodowym Postępowaniu Karnym ), Oxford University Press 2003, s.280, „Prokuratura i Prawo” nr 5/2006, s. 148-152( J. B. Banach-Gutierrez).
 3. Karen Reid, “A  Practitioner’s  Guide  to  the European Convention on Human  Rights”, Sweet&Maxwell Ltd., Second ed., 2004, s.648, “Państwo i Prawo” nr 1/2006, s. 109-110 ( J. B. Banach-Gutierrez).
 4. “Europe in Search of „Meaning and Purpose”, pod red. Kimmo Nuotio, Helsinki 2004, “Państwo i Prawo” nr 2/2007, s. 122-123 ( J. B. Banach-Gutierrez).
 5. Heli Askola, Legal Responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union” , Modern Studies in European Law, Oxford – Portland Oregon 2007, s. 218, “Państwo i Prawo” nr 1/2008, ( J. B. Banach-Gutierrez).
 6. Kimmo Nuotio (Ed.) “Festschrift in Honour of Raimo Lahti”, Forum Iuris- Faculty of the Law University of Helsinki, 2007, “Paǹstwo i Prawo” nr 4/ 2009, s. 121-123 ( J. B. Banach-Gutierrez).
 • Sprawozdania z konferencji międzynarodowych
 1. J. B. Banach-Gutierrez, Wpływ organizacji pozarządowych na międzynarodowy i europejski system prawny (Konferencja międzynarodowa, Haga, 3-5 VII 2003), „Państwo i Prawo” nr 7/ 2004, s.123-124.
 2. J. B. Banach-Gutierrez, Międzynarodowa Reforma Instytucjonalna (VII Wspólna Konferencja Haska Prawa Międzynarodowego, Haga, 30 VI-2 VII 2005, „Państwo i Prawo” nr 11/2005, s.112-113.
 3. J. B. Banach-Gutierrez, Trzecie Europejskie Forum Prawnicze, Genewa 7-9 września 2005r., Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 1/2006, s.27.
 4. 22. B. Banach-Gutierrez, Europejski Nakaz Aresztowania- stan prawny i nowe wyzwania dla państw Unii, Magazyn Prawniczy ”Jurysta”nr 10/2006, s.37-38.
 5. J. B. Banach-Gutierrez, Wyzwania konstytucyjne dla Europejskiego Nakazu Aresztowania, „Państwo i Prawo” nr 9/2006,s.122-123.
 6. J. B. Banach-Gutierrez, Joanna Nowakowska-Małusecka, ,, Jurysdykcja karna 100 lat po Haskiej Konferencji Pokojowej z 1907r. ( Międzynarodowa konferencja naukowa, Haga, 28-30 VI 2007), „Państwo i Prawo” nr 2/2008, s.137-139.

 

 1. C) Autorstwo (współautorstwo) rozdziału w monografii
 • w języku polskim
 1. J. B. Banach-Gutierrez, „Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka” [w]: Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, pod red. B.Sitek, G.Dammacco, M. Sitek, J.J.Szczerbowski, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka , Olsztyn, 30-31 maja 2005, Olsztyn – Bari 2007. Diritto alla vita nel Europa multiculturale (a cura di) B. Sitek, G.Dammecco, M.Sitek, J.J. Szczerbowski, Atti della V Conferenza Internazionale dei Diritti dell’ Uomo, Olsztyn. 30-31 maggio 2005, Olsztyn-Bari 2007, s. 69-83.
 2. J. B. Banach-Gutierrez, „Ochrona praw dziecka i kobiet w ustawodawstwie UE – problem przemocy i handlu żywym towarem we współczesnej Europie” [w]: Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy, pod red. G.Dammacco, B.Sitek, O.Cabaj, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka , Lecce, 29-30 maja 2006, Olsztyn – Bari 2008. Deboli e indifesi nella societa multiculturale europea, a cura di G. Dammacco, B.Sitek, O.Cabaj, Olsztyn-Bari 2008. Atti della VI Conferenza Internationale dei Diritti dell’ Uomo Lecce, 29-30 Maggio 2006, s. 501-510.

 

 • w języku angielskim

 

 1. J. B. Banach, The Offence of Money Laundering – Polish Regulations vis-a-vis the European Norms” [w]: New Trends in Criminal Investigation and Evidence, Vol. II, eds. C. M. Breur et al., Antwerpen- Groningen – Oxford INTERSENTIA 2000, s. 47-64.
 2. J. B. Banach-Gutierrez, “Justice for Victims: Towards Myth or Reality?”, [w] : Wykorzystywanie Czlowieka w XX i XXI wieku/Exploitation of the Human Being in XXth and XXI st century, eds. by B. Sitek, G. Dammacco, et al., Olsztyn 2012, s. 231- 245 (Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Sagan, prof. dr hab. Peter Terem).
 3. Christopher Harding & Joanna B. Banach-Gutierrez, „National Boundaries and the European Penal Rainbow”, w: ”EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods”, edited by J.B. Banach-Gutierrez & Ch. Harding, Routledge 2016 .
 1. D) Inne publikacje w języku polskim
 2. 1. B. Banach-Gutierrez, „Proces europejskiej integracji monetarnej”  : Gubernaculum et Administratio, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Zeszyt III, Częstochowa 2004, s. 221-228.
 3. J. B. Banach-Gutierrez, „Rozwój współpracy sądowej w sprawach karnych państw Unii Europejskiej, Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 10/2004, s. 7-9.
 4. J. B. Banach-Gutierrez, „Zasada Ne bis In idem w Prawie Karnym Unii Europejskiej”, Magazyn Prawniczy „ Jurysta” nr 11-12/2004, s.4-5.
 5. J. B. Banach-Gutierrez, „Ekstradycja a Europejski Nakaz Aresztowania”, Magazyn Prawniczy „ Jurysta” nr 2/2005, s. 3-5.
 6. J. B. Banach-Gutierrez, „Pomoc prawna państw Unii Europejskiej w sprawach karnych”, Magazyn Prawniczy „ Jurysta” nr 5/2005, s. 3-7.
 7. J. B. Banach-Gutierrez, „Zamrażanie i konfiskata środków pochodzących z przestępstwa – prawo krajowe na tle acquis Unii Europejskiej”, Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 3/2006, s. 6-9.
 8. J. B. Banach-Gutierrez, „Unia Europejska wobec handlu kobietami i dziećmi”, Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 7/2006, s. 3-6.
 9. 8. B. Banach-Gutierrez, „Ochrona Praw Podstawowych w Unii Europejskiej a prawo karne” , Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 9/ 2006, s. 3-8.
 10. J. B. Banach-Gutierrez, „Polskie kompendium” – recenzja książki: Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej-Geneza, stan i perspektywy rozwoju, pod red. Filipa Jasińskiego i Katarzyny Smoter, UKIE Warszawa 2005, s.512,  Nowa Europa-Przegląd Natoliński 2(4)/ 2006, s. 299-303.
 11. J. B. Banach-Gutierrez, Raimo Lahti „Prawo karne europejskie i jego stosunek do prawa krajowego”, Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 4/2008, s. 18-23.
 12. J. B. Banach-Gutierrez, „Idea Wspólnej Procedury Karnej w Unii Europejskiej”, Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 1/2009, s. 3-5.
 13. J. B. Banach-Gutierrez, „Miejsce sądów krajowych w systemie sądowniczym Unii Europejskiej”, Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 3-4 2009, s. 3-6.
 14. J. B. Banach-Gutierrez, Europejska Konwencja Praw Człowieka wobec Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Magazyn Prawniczy „Jurysta” nr 7/2009, s. 3-7.

 

 1. E) Inne publikacje w języku angielskim ( w tym na stronach internetowych)

 

 1. J. B. Banach,“The European Union before the problem of trafficking in human beings”. (European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings, Brussels, September 2002) www.belgium.iom.int
 2. J. B. Banach-Gutierrez,The Polish approach towards adjustment of criminal law on victim protection with the European standards”. Raport krajowy, http://www.landgericht-goettingen.niedersachsen.de/grotius/Country%20Report%20Poland.htm
 3. Heli Askola,”Legal Responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union, Modern Studies in European Law”, Oxford – Portland Oregon 2007, s.218 [w]: International Journal of Refugee Law (IJRL), nr 7 , Oxford University Press 2007. doi:10.1093/ijrl/eem057; (IJRL), nr 7 , Oxford University Press 2007. http://ijrl.oxfordjournals.org/cgi/content/citation/19/4/767 (J. B. Banach-Gutierrez)
 4. J. B. Banach-Gutierrez, “Crime Victims’ Rights in the light of the EU law and Polish regulations” , w: XV Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Criminologia, Barcelona, del 20 al 25 de Julio de 2008, THOMSON –ARANZADI 2008, s. 607-608.
 5. Stefano Maffei. The European Right to Confrontation in Criminal Proceedings. Absent, Anonymous and Vulnerable Witnesses. Groningen: Europa Law Publishing, 2006. Pp. 276. $112.00. ISBN: 9076871647. http://www.europeanlawbooks.org/reviews/detail.asp?id=500 (J. B. Banach-Gutierrez)
 6. J. B. Banach-Gutierrez, “Protection of Fundamental Rights in the ‘Globalised’ Criminal Justice and its Impact on the National Human Rights Policies in Europe”, http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/content/articles/participantpapers/2010biec/Protection_of_Fundamental_Rights_in_the_Globalised_Criminal_Justice_and_its_Impact_on_the.pdf
 7. J. B. Banach-Gutierrez, “Understanding International Criminal Law:  Notes on Theoretical Foundations and Judicial Practice”, Themis Polska Nova, 2012/nr 1 (2) Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012,  s. 186-198;

 

 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

 1. J. B. Banach-Gutierrez , Anna Gwizdalska (2003) “The Polish approach towards adjustment of criminal law on victim protection with the European standards” . International Seminar on Victim protection in criminal proceedings legislation: a pan-European comparison, The Regional Court in Gottingen, Gottingen. Raport oraz referat w imieniu delegacji reprezentującej Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. Odniesienie do przedstwionego referatu zob. Mathias Koller, “Mediation of Conflicts and Reparation of Demages in Criminal Proceedings Legislation: A Pan-European Comparison”, E. J. Crime, Crim. L. Criminal  Justice  (2005) vol. 13/2, pp.179-200.
 2. J. B. Banach-Gutierrez (2004) „Problem odpowiedzialności jednostki za pogwałcenie norm międzynarodowego prawa wojennego”, Międzynarodowe prawo humanitarne a I i II wojna światowa, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, WPiA UO,  Opole.
 3. J. B. Banach-Gutierrez (2005) „Współpraca policyjna na podstawie acquis Schengen” ,Warsztaty  Europejska Współpraca Policyjna, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 4. J. B. Banach-Gutierrez (2007) „Wpływ prawa Unii Europejskiej na krajowe prawo karne – w kierunku podobnych czy identycznych przepisów?”, Konferencja Jubileuszowa Pani Profesor Genowefy Grabowskiej nt.: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary, WPiA UŚ w Katowicach, Katowice.
 5. J. B. Banach-Gutierrez (2008) „ Prawa pokrzywdzonego – normy europejskie a uregulowania krajowe”, Międzynarodowa konferencja, WPiA UO, Opole.
 6. J. B. Banach-Gutierrez (2008) „ Victims’ rights in the EU criminal law perspective”, A Common European Criminal Procedure ? –Practice, Problems and Prospects, elsa Münster, Münster.
 7. J. B. Banach-Gutierrez (2009) „Prawo karne w obszarze Unii Europejskiej: w kierunku uwspólnotowienia?”,  Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Koło Naukowe „Młodych Prawników” działające przy WPiA UO pt. „Współczesne problemy prawa karnego”,  Opole.
 8. J. B. Banach-Gutierrez (2011) „Due process: What kind of ‘doing justice’ in the contemporary criminal proceedings?”, Międzynarodowa Konferencja Prawa Karnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Bergen, Bergen.
 9. J. B. Banach-Gutierrez (2011) „Fundamental Rights in European Criminal Justice and its Axiological Perspectives”, COE 3rd Annual Conference on Justice, Working Group on Justice in the Area of Freedom, Security and Justice, Chair: Massimo Fichera, Uniwersytet Helsiński, Helsinki.
 10. J. B. Banach-Gutierrez (2012) „Globalised Criminal Justice in the European Union Context: How Theory Meets Practice”, Międzynarodowa konferencja naukowa, Uniwersytet w Londynie  – WG Hart Legal Workshop 2012, „Globalisation, Criminal Law and Criminal Justice”, Londyn.
 11. J. B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding (2012) „National Boundaries and the European Penal Rainbow”,  9 Konferencja Central and East European International Studies Association, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 12. J. B. Banach-Gutierrez (2013) „Wolność’ jednostki w państwie prawnym – i jej ograniczenia”,  II Ogólnowydziałowe seminarium naukowe „Władza w prawie”, WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 13. J. B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding (2013) „Prawa podstawowe w polityce karnej Unii Europejskiej”, XIII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, WPiA w Olsztynie, Ełk.
 14. J. B. Banach-Gutierrez (2013) “Freedom and its Limits in European Judicial Space”, The Eurocrim2013 conference Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective, Budapeszt.
 15. J. B. Banach-Gutierrez (2013) „Przyszłość prawa karnego Unii Europejskiej i jego wpływ na prawo krajowe”, konferencja naukowa: Europejskie i Międzynarodowe Prawo Karne – osiągnięcia i kierunki rozwoju, WPiA UŚ w Katowicach, Katowice.
 16. J. B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding (2013) „National Boundaries and the European Penal Rainbow”, międzynarodowe seminarium naukowe EU Criminal Law and Crime Policy, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 17. J. B. Banach-Gutierrez (2014) „Quo vadis, międzynarodowy wymiarze sprawiedliwości? Refleksje w świetle publikacji Filippo Spiezii, Koordynacja śledztw na poziomie międzynarodowym: w kierunku Światowego Biura Prokuratora?”, ogólnopolska konferencja naukowa „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego”, WPiA UW, Warszawa.
 18. J. B. Banach-Gutierrez (2014) „Sprawiedliwość dla ofiar przestępstw w postępowaniach karnych XXIw. – uregulowania ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej”, ogólnopolska konferencja naukowa Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata, WPiA UŚ w Katowicach, Kroczyce.
 19. J.B.Banach-Gutierrez (2016) „ Normy procesowe ius cogens w międzynarodowym postępowaniu karnym”, Zjazd Katedr PMP – konferencja: „ius cogens- soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego”, WPiA UJ, Kraków.
 20. J.B. Banach-Gutierrez (2016) „ Justice for victims in Poland: Towards ‘fair balance’ of procedural rights”, Stockholm Criminology Symposium 2016, Sztokholm.
 21.  J.B.Banach-Gutierrez (2016) “Mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych: refleksje w świetle raportu Specjalnego Sprawozdawcy Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych”, Konferencja Naukowa z okazji Dnia Praw Człowieka: Prawa Człowieka w kontekście antagonizowania międzykulturowego oraz respektowania praw mniejszości narodowych i etnicznych, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wrocław.

 

 

Głos w dyskusji

 1. J. B. Banach-Gutierrez (2002) głos w dyskusji: Europejska Konferencji w sprawie Zapobiegania i Zwalczania Handlu Żywym Towarem – European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings – A Global Challeange for 21 st century, September 2002, Brussels ( opracowanie pt. „ The European Union before the problem of trafficking in human beings” dostępne w materiałach pokonferencyjnych);

Wygłoszenie komunikatów

 

 1. J. B. Banach-Gutierrez (2005) ” Polityka Unii Europejskiej w zakresie Ochrony Praw Człowieka”,V Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka – Prawo do życia i jakość życia w wielo kulturowej  Europie, WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 2. J. B. Banach-Gutierrez (2006) Ochrona praw dziecka i kobiet w ustawodawstwie UE – problem przemocy i handlu żywym towarem we współczesnej Europie”, VI Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka,  Wydział Prawa Uniwersytetu w Bari, Lecce.
 3. J. B. Banach-Gutierrez (2008) “Crime Victims’ Rights in the light of the EU law and Polish regulations”, XV Światowy  Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologii  ( XV World Congress of the International Society for Criminology, „Crime and criminology: research and action”,  Barcelona.
 4. J. B. Banach-Gutierrez (2010) Protection of Fundamental Rights in the ‘Globalised’ Criminal Justice and its Impact on the National Human Rights Policies in Europe”, Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, Berlin.

 

Moderator

 

 1. J. B. Banach-Gutierrez (2014) Konferencja naukowa „ Bezpieczeństwo i integracja. Nowy program rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE”, Forum Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne, Centrum Europejskie Natolin, Warszwawa. Moderator Panelu II: „Współpraca policyjna i rola Europejskiego Urzędu Policji” – Michał Narojek (Europol), „Kierunki rozwoju współpracy sądowej w sprawach karnych – Adam Górski (Uniwersytet Jagielloński)
 2. J. B. Banach-Gutierrez (2014) Międzynarodowa konferencja studencka „ Consumer protection in selected EU countries –current issues” WPiA UWM w Olsztynie.
 3. J. B. Banach-Gutierrez (2011) Międzynarodowa konferencja naukowa „ Fundamentals of Criminal Law”, Wydział Prawa, Uniwersytet w Bergen,

 

Międzynarodowy ekspert w panelu tematycznym

 

 1. J. B. Banach-Gutierrez (2008) międzynarodowy ekspert w Panelu I: „Benefits and Risks of Common European Criminal Procedure” międzynarodowe seminarium naukowe „A Common European Criminal Procedure ? –Practice, Problems and Prospects, elsa Münster, Münster.
 2. J. B. Banach-Gutierrez (2015), międzynarodowy ekspert w panelu I: „Impulse: The historical development of the Criminal Tribunals” and a following discussion with multiple international experts, międzynarodowa konferencja „Justice Today for Peace Tomorrow- A conference marking 10 years of Model International Criminal Court”, Berlin.

 

 Udział w zespołach eksperckich

 

 • (2016-2018) członek zespołu badawczego w ramach projektu naukowego “A further step in the consolidation of the European judicial area and its practical application in Spain: view from civil and criminal procedures”, reprezentując WPiA UWM w Olsztynie ( kierownik zespołu: prof. Mar Jimeno-Bulnes – Wydział Prawa Uniwersytetu w Burgos),
 • (2016 – ) konsultant, członek zespołu ekspertów Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman w Instytucie Profilaktyki Społecznej Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytetu Warszawskiego
 • (2014-2015) Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki
 • (2009-2010) ekspert w zespole Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie , Zespół ekspercki „ Implementacja prawa Unii Europejskiej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a ochrona praw jednostki” ( działalność tego zespołu rozwiązano decyzją Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 sierpnia 2010r, w związku z zakończeniem działalności zespołów eksperckich V kadencji).
 • (2004-2007) ekspert – wykładowca  –  Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich w Warszawie ( CSEE ). Współautorka materiałów szkoleniowych wykonanych na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości RP z zakresu obrotu prawnego w sprawach karnych z zagranicą i stosowania prawa unijnego w wewnętrznym porządku prawnym. Prowadziłam warsztaty szkoleniowe w języku polskim dla sędziów i prokuratorów (Wrocław, Opole, Kraków, Radom, Kielce, Lublin, Rzeszów) oraz w języku angielskim: szkolenie ogólnopolskie w Warszawie.