Konferencja „Stulecie resortu…”

Materiały prasowe dotyczące konferencji:

Relacja Telewizji Olsztyn z konferencji:

http://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/7889,ministerstwo-spraw-wewnetrznych-ma-juz-100-lat

Wywiad z Panem Profesorem Piotrem Majerem

 

Fotorelacja

https://photos.google.com/share/AF1QipMVJ0rD6rWwwmNvR1DuKXkc4vMutTHeHIQju2il8ZCS0ARoC2kRnMocDNQ2p3plaw?key=dHpRRmVYV2xudzc2aUozTmpkdHVIenBYSVBiZ2Rn

 


 

Szanowni Państwo

Program konferencji znajduje się pod linkiem.

z poważaniem

Organizatorzy

Program Stulecie resortu spraw wewnetrznych w Polsce 1918 – 2018


Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
przy współpracy z:

• Archiwum Państwowym w Olsztynie
• Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
• Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
do udziału
w KONFERENCJI NAUKOWEJ

„Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce; 1918 – 2018”

organizowanej 16-17 lutego 2018 r. w Olsztynie

UZASADNIENIE I CELE KONFERENCJI

Odzyskanie przez Polskę państwowości po okresie zaborów wiązane jest powszechnie ze schyłkiem 1918 r., a symbolicznie z dniem 11 listopada 1918 r. Odbudowa państwowości była jednak procesem zapoczątkowanym wcześniej, znaczonym wieloma inicjatywami i decyzjami prowadzącymi do oczekiwanego efektu. W budowie aparatu administracyjnego państwa znaczenie trudne do przecenienia miał Dekret Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz naczelnych w Królestwie Polskim (Dz. U. 1918, nr 1, poz. 1). Zdecydowano tam o wyróżnieniu 8 resortów kierowanych przez ministrów, a wśród nich resortu spraw wewnętrznych zaliczając do jego kompetencji: „…przygotowanie a następnie objęcie i prowadzenie wszelkich spraw, wchodzących w zakres ogólnego zarządu krajowego i dozoru nad samorządem miejscowym, policji wszelkiego rodzaju, służby zdrowia, budownictwa i odbudowy kraju, koncesjonowanie i zarząd sił wodnych, zawiadywanie dróg lądowych, poczt, telegrafów i telefonów, oraz wszelkich w ogóle środków komunikacji, niepozostających pod zarządem wojskowym, albo Ministra Przemysłu i Handlu, sprawy naturalizacji państwowej, statystki ogólnej, zarządu ubezpieczeń państwowych, nadzór nad prasą, wreszcie sprawy natury wewnętrznej, dla innych Ministerstw niezastrzeżone.”
Od wyodrębnienia 3 stycznia 1918 r. resortu spraw wewnętrznych mija 100 lat. W tym okresie ten dział administracji publicznej doświadczał licznych korekt kompetencyjnych i organizacyjnych powiązanych zazwyczaj z ewolucją ustrojową państwa oraz jego poszerzanymi z reguły powinnościami. Były też lata, gdy resort spraw wewnętrznych zanikał, a jego tradycyjne zadania wypełniały inne resorty. Wydaje się, iż wiedza i refleksja dotycząca tej bardzo ważnej części aparatu władzy publicznej, doświadczającej w przeszłości zasadniczych przeobrażeń, jest wysoce niezadowalająca. Konferencja, co wynika z uzasadnienia, powinna więc stać się forum sprzyjającym z jednej strony refleksji dotyczącej genezy resortu spraw wewnętrznych, z drugiej jego ewolucji na przestrzeni 100 lat.
Rozległość czasowa zaproponowanej tematyki, utrudnia wskazywanie problemów ukierunkowujących obrady. Niemniej organizatorzy proponują by za takie uznać m.in:
• Resort spraw wewnętrznych, jako część aparatu władzy publicznej w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim;
• Sprawy wewnętrzne w okresie zaborów i powstań narodowych;
• Geneza, struktura i kompetencje resortu spraw wewnętrznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
• Zagrożenia dla państwa i sposoby ich neutralizacji;
• Sprawy wewnętrzne w czasie II wojny światowej;
• Resort spraw wewnętrznych w okresie Polski Ludowej;
• Sprawy wewnętrzne w okresie transformacji ustrojowej;
• Resort spraw wewnętrznych po transformacji ustrojowej – obszary zainteresowania, przekształcenia organizacyjne, działania koordynacyjne;
• Organizatory i urzędnicy resortu spraw wewnętrznych – biogramy i biografie;
• Resort spraw wewnętrznych w historiografii.

Komitet Naukowy Konferencji:
• Prof. dr hab. Piotr Majer – przewodniczący
• Prof. dr hab. Wiesław Caban
• Prof. dr hab. Norbert Kasparek
• Prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
• Prof. dr hab. Andrzej Misiuk
• Prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
• Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny
• Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski
• Prof. dr hab. Elżbieta Ura
• Dr hab. Joanna Banach-Gutierriez
• Dr hab. Jarosław Dobkowski
• Dr hab. Jerzy Gapys
• Dr hab. Janusz Gierszewski
• Dr hab. Mirosław Karpiuk
• Dr hab. Wiesław Łach
• Dr hab. Juliusz Piwowarski
• Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz
• Dr hab. Zbigniew Siemiątkowski
• Dr hab. Bolesław Sprengel
• Dr hab. Marek Stefański
• Dr hab. Stanisław Sulowski
• Dr hab. Andrzej Szmyt
• Dr hab. Andrzej Urbanek

Komitet Organizacyjny:

• dr Lech Grochowski – przewodniczący,
• dr Ewelina Zgajewska – Rytelewska
• mgr Mirosław Zgajewski

Sekretariat
• dr Ewelina Zgajewska – Rytelewska, tel.: 602580118, mail: stolatresortu@gmail.com

Informacje organizacyjne
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 30 listopada 2017 r.
• w formie tradycyjnej na adres: Wydział Prawa i Administracji UWM, 10-702 Olsztyn, ul Warszawska 98 – z zaznaczeniem 100 lat resortu spraw wewnętrznych;
• w formie elektronicznej na adres: stolatresortu@gmail.com

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 31 stycznia 2018 r.

Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów pokonferencyjnych. Tekst artykułu do 15 stron wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim należy złożyć najpóźniej podczas konferencji (plik w formacie MS Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu tekstu).

Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do członków sekretariatu lub na adres: stolatresortu@gmail.com
Opłata konferencyjna w wysokości 450 zł. obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz publikację referatu w recenzowanej monografii naukowej punktowanej według przepisów ogłoszonych przez MNiSW. Nocleg we własnym zakresie, przy ewentualnej pomocy organizatorów.
Kwotę należy wpłacić na konto: 51 1030 1986 2700 0000 2488 0109
z dopiskiem „100 lat resortu spraw wewnętrznych” (do dnia 31 grudnia 2017 r.).

Karta zgłoszeniowa wraz ze szczegółowymi informacjami do pobrania poniżej:

Komunikat RSW 02.06.2017

Komunikat RSW 02.06.2017