Samozatrudnienie - działalność gospodarcza

1) Opracuj biznes plan.

 • Charakterystyka działalności gospodarczej,
 • Jakie cele chcesz osiągnąć,
 • Asortyment usług lub produkcji,
 • Sytuacja na rynku i popyt,
 • Ceny, promocja, dystrybucja, sprzedaż,
 • Zatrudnienie,
 • Analiza zysków i strat.

2) Dotacje na rozpoczęcie działalności z urzędu pracy i Unii Europejskiej.
Bardzo ważnym elementem jest ustalenie źródeł finansowania. Mogą to być własne fundusze, wkłady wspólników, pożyczka z banku, Funduszu Pracy lub Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Dowiedz się więcej na http://www.up.gov.pl/index.php?id=173 i http://www.fundusz.frp.pl/

3) Rejestracja firmy krok po kroku – wypełnij formularz CEIDG-1
Wypełnij i złóż wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy lub na ceidg.gov.pl. Składając wniosek o rejestrację firmy na formularzu CEIDG-1, jednocześnie żądasz :

 • wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON),
 • zgłoszenia identyfikacyjnego do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nadanie NIP),
 • zgłoszenia płatnika składek ubezpieczeń społecznych (ZUS),
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Do wniosku można także dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT.

Zamów wykonanie pieczątki, która jest niezbędna w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy.

W myśl Ustawy Prawo działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania rachunku bankowego. Przez rachunek ten powinny przechodzić transakcje, gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3000 EURO albo równowartość 1000 EURO, gdy suma transakcji z tym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim 10000 EURO przeliczone na złote wg kursu kupna NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.

Aby założyć konto w banku należy przygotować następujące dokumenty: dowód osobisty, kserokopia Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu, kserokopia dokumentu nadania numeru REGON i oryginał
do wglądu, pieczątkę.

Jeśli posiadasz prywatny NIP, to w tym momencie staje się on automatycznie numerem NIP firmy. Jeśli NIP nie był nadany, to do dokumentacji trzeba dołącz wypełniony druk NIP-4.

Wybierz formę opodatkowania. Istnieją cztery możliwości: karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczał od przychodów ewidencjonowanych oraz księgowość pełna. Szczegóły na stronach Urzędów Skarbowych.

Zgłoś siebie do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Ewentualnych pracowników, należy zgłosić w okresie 7 dni od przyjęcia do pracy.

Jeśli zatrudniasz pracowników, to musisz w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności powiadomić o tym Państwowy Inspektorat Pracy. W zgłoszeniu należy poinformować o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności.

W ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej pracodawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz liczby pracowników.

Dowiedz się więcej