Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Specjalizacja
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna

 

kierownik studiów: dr Marta Guziuk-Tkacz

 

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”- VIII edycja

studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

Organizator: Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Czas trwania - 3 semestry (studia nastawione są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych – zgodnie z wymogami współczesnego - europejskiego rynku pracy)

Łączna liczba godzin - 370

Termin składania dokumentów - od 15 października 2016 r. (w celu zarezerwowania miejsca dokumenty można składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych, już od września 2016 r., Olsztyn, ul. Żołnierska 14 – pok. 4, tel. (089) 524-62-70; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Termin rozpoczęcia: II połowa października 2016 r.

Kadra prowadząca: pracownicy naukowo dydaktyczni - profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy i magistrowie - Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańskiego i Warmińsko-Mazurskiego, lekarze specjaliści, psychologowie, licencjonowani terapeuci i trenerzy PTP. Są to wybitni i wykwalifikowani przedstawiciele świata nauki, dyplomowani specjaliści w zakresie prowadzenia poszczególnych przedmiotów (psychologowie - specjaliści II stopnia z psychologii klinicznej, pedagodzy różnorodnych specjalizacji, licencjonowani terapeuci II stopnia, prawnik - specjalista w zakresie prawa europejskiego, przedstawiciel OBWE, lekarz z II stopniem specjalizacji w zakresie psychiatrii, naukowcy, a przede wszystkim praktycy z wieloletnim stażem oraz doświadczeniem, autorzy wielu publikacji - również obcojęzycznych).

Zgodnie ze standardami UE oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010, które weszło w życie z dniem 1 września 2011 r. o konieczności tworzenia w każdej placówce dydaktyczno-wychowawczej zespołów diagnostycznych, do których zadań należą:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych (diagnoza indywidualna uczniów / wychowanków),

- wspieranie na bazie diagnozy mocnych stron uczniów,

- planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- podejmowanie działań mediacyjnych i związanych z interwencją kryzysową,

- praca w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (dzieci z rodzin emigranckich, imigranci, reemigranci),

- dokonywanie oceny (postdiagnoza) efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – proponujemy Państwu w/wym. studia podyplomowe.

 

Oferowane przez nas studia podyplomowe nastawione są na zdobycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej, interwencji i terapii psychopedagogicznej, interwencji kryzysowej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych, terapii zachowań suicydalnych, terapii uzależnień, terapii rodzin, terapii transkulturowej itp.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, 2 fotografie o wymiarach 35mm x 45 mm (podpisane na odwrocie), kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, kwestionariusz osobowy (do pobrania u sekretarza studiów, istnieje oczywiście możliwość wysłania).

Zajęcia odbywać się będą w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Terminy zjazdów – druga i trzecia sobota i niedziela miesiąca (godz. 08.00 - 16.30)

Kierownik studiów: dr Marta Guziuk-Tkacz

Warunki przyjęcia: tytuł zawodowy magistra lub licencjata

Adresatami studiów są: nauczyciele różnorodnych przedmiotów, pedagodzy różnych specjalizacji, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, osoby pracujące z imigrantami i cudzoziemcami, osoby zatrudnione w służbach mundurowych, kuratorzy sądowi i społeczni, animatorzy społeczni pracujący z dziećmi, młodzieżą lub/i osobami dorosłymi, wolontariusze organizacji pozarządowych pracujący z jednostkami i grupami zagrożonymi społecznie, edukatorzy w zakresie profilaktyki społecznej, pracownicy służb medycznych i innych – rozszerzający kwalifikacje zawodowe w zakresie psychologii i pedagogiki (także transkulturowej), pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków interwencji kryzysowej.

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (profesjonalna diagnoza pedagogiczna i psychopedagogiczna), w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych (terapia psychopedagogiczna), w charakterze pedagoga szkolnego (profesjonalna diagnoza i terapia uczniów), w charakterze pedagoga terapeuty (terapia pedagogiczna i psychopedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), w ośrodkach pracy z imigrantami i cudzoziemcami, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w przedszkolach i szkołach (różne poziomy edukacji) - praca pozalekcyjna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych, w różnorodnych placówkach o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym (profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna, pozyskiwanie funduszy z UE, konstruowanie programów diagnozy i pomocy terapeutycznej oraz programów profilaktycznych zgodnie ze standardami UE).

Zasady naboru - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Cele studiów:

- merytoryczne i metodyczne - dostosowane do standardów Unii Europejskiej - przygotowanie do prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej (wsparcie i terapia psychopedagogiczna);

- doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt; z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby agresywne, niedostosowane społecznie, stygmatyzowane i marginalizowane, bierne, lękliwe, ze skłonnościami do autodestrukcji); z osobami uzależnionymi chemicznie i niechemicznie oraz współuzależnionymi (w tym z syndromem DDA), a także z osobami niepełnosprawnymi.

- doskonalenie umiejętności diagnostyczno - oceniających (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne i środowiskowe, praktyka kuratora społecznego lub sądowego, praktyka pedagoga szkolnego, placówki wsparcia społecznego, placówki interwencji kryzysowej);

- doskonalenie umiejętności interwencyjnych dla potrzeb praktyki pedagogicznej;

- doskonalenie umiejętności interpersonalnych służących poprawie komunikacji pomiędzy specjalistami pracującymi z osobami znajdującymi się w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub traumatycznych;

- opanowanie nowatorskich metod i technik diagnostycznych oraz interwencyjno-terapeutycznych w obszarze psychopedagogiki, pomocnych w pracy z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych (stresowych, kryzysowych).

- zapewnienie placówkom o charakterze pomocowym i dydaktyczno - wychowawczym pracowników kompetentnych w zakresie profesjonalnej diagnozy, oceny i interwencji psychopedagogicznej (strona metodologiczna diagnozy oraz jej praktyczne wykorzystanie, praktyczna ocena i interwencja w zakresie problemowych zachowań uczniów/podopiecznych, klientów, pacjentów);

- ukierunkowanie na umiejętności pozyskiwania funduszy ze środków UE (zasady i możliwości pozyskiwania środków finansowych, pisanie autorskich projektów).

Opłata za semestr - 1.450 zł.

Warunki ukończenia studiów - uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu końcowego.

Kontakt:

Kierownik studiów: dr Marta Guziuk-Tkacz: 665-293-999, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Wydz. Nauk Społecznych UWM w Olsztynie Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Olsztyn - Kortowo, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99

Sekretarz studiów: Krystyna Zawistowska - Wydz. Nauk Społecznych UWM, Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, Olsztyn ul. Żołnierska 14, pok. 4, tel. (089) 524-62-70; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona internetowa UWM z informacjami o studiach: http://wns.uwm.edu.pl/

 

 

Kierowniczka studiów podyplomowych oraz wykładowca „Podstaw diagnozy i terapii pedagogicznej” i „Seminarium dyplomowego” – dr Marta Guziuk-Tkacz jest autorką znanego w Polsce i poza granicami kraju podręcznika z diagnostyki psychopedagogicznej: „Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice”, współautorskiego „Leksykonu terminów metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne”, „Leksykonu diagnostyki. Psychoedagogika. Pedagogika transkulturowa” oraz wielu innych publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych polsko- i obcojęzycznych.

 

Praca jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów nauk o wychowaniu, a przede wszystkim pedagogów i psychologów. Autorka kieruje ją również do praktyków, a więc pedagogów szkolnych, nauczycieli różnych przedmiotów, terapeutów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rozpoczynając od szerokiego omówienia diagnozy w naukach społecznych, w psychologii, w psychologii dla potrzeb pedagogiki, w psychopedagogice i pedagogice, autorka przechodzi do jej praktycznego zastosowania w pedagogice, psychopedagogice i psychologii (diagnozowanie konkretnych problemów psychopedagogicznych).

Omówione w niej zostały wszystkie metody i techniki diagnostyczne, wraz z zasadami konstrukcji narzędzi badawczych i matrycami do ich konstrukcji.

Całość kończy zaprezentowanie kilkudziesięciu wzorów narzędzi badawczych.
Na podkreślenie zasługuje również fakt szczegółowych ilustracji graficznych prezentowanych treści. Jak pisze w recenzji profesor Tadeusz Pilch, w podręczniku tym są „zawarte wszelkie informacje na każdy możliwy temat i w każdy zakresie związane ze sztuką prowadzenia badań”.

Leksykon terminów metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne”, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2012

 

Z recenzji Profesora dr. hab. Tadeusza Pilcha: „… Leksykon Pań M. Guziuk-Tkacz i A. J. Siegień-Matyjewicz jako inicjatywę bardzo popieram. Każda dojrzała dyscyplina winna mieć swoje zwieńczenie w takich opracowaniach …”.

Z recenzji Profesora dr. hab. M. Winiarskiego: „… Sądzę, że leksykon ten będzie niezwykle przydatny – niemalże jako podręcznik – dla wszystkich uprawiających badania studyjno – empiryczne w obrębie nauk społeczno – pedagogicznych, i borykających się z problemami kompetencji metodologicznych, i troszczących o wysoką jakość swojego warsztatu badawczego. Można zapewne uznać tę pracę o charakterze metodologicznym jako niezbędnik dla wszystkich uprawiających empirię w trakcie studiów oraz naukowców – badaczy rzeczywistości społeczno – pedagogicznej …”

 

 

Leksykon diagnostyki. Psychoedagogika. Pedagogika transkulturowa” autorstwa Marty Guziuk-Tkacz, Alicji Joanny Siegień-Matyjewicz,

Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2016

 

Z recenzji Prof. zw. W. Rabczuka: „Autorki (…) podjęły się zadania - godnego uznania – uwrażliwienia środowisk wychowawczo-dydaktyczno-terapeutycznych na konieczność uwzględniania w diagnostyce, w tym również w diagnostyce pedagogicznej i psychopedagogicznej nie tylko aspektów uniwersalnych, lecz również specyfiki wzorców kulturowych tego procesu”

Z recenzji Prof. dr hab. nauk med. E. Krajewskiej-Kułak: „Leksykon jest uniwersalną, transkulturową pozycją, będącą swoistą odpowiedzią na niezmiernie aktualny w obecnych czasach wzrost dynamiki imigracji z wielu odmiennych kulturowo regionów świata oraz na problem umiędzynarodowienia nauki”

Z recenzji prof. UAM, dr hab. J. Tyszki: „Warto zdecydowanie podkreślić wysoką kompetencję Autorek we wszystkich dziedzinach potrzebnych do tak wielodyscyplinarnego usiłowania badawczego”

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ, PUNKTY ECTS ORAZ WARUNKI ZALICZENIA WYKŁADÓW,

ĆWICZEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” (VIII edycja)

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Sem. I

Sem. II

Sem.III

Liczba godzin

Rygor końcowy

 

PUNKTY ECTS

W

Ć.

W

Ć.

W

Ć.

1

Wybrane zagadnienia polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej (projekty unijne dla szkół i różnorodnych placówek dydaktyczno-pomocowych)

 

10

 

 

 

 

10

Z

 

 

2

2

Elementy prawa i etyki zawodowej psychologa, psychoterapeuty i pedagoga

 

20

 

 

 

 

20

Zo

 

5

3

Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka

10

10

 

 

 

 

20

Z

6

4

Elementy psychologii klinicznej i traumatologii

 

20

 

 

 

 

20

E

5

5

Elementy psychiatrii i psychoterapii

 

 

10

10

 

 

20

E

5

6

Elementy pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej

 

 

10

10

 

 

20

Zo

6

7

Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej

20

20

 

 

 

 

40

E

7

8

Podstawy interwencji kryzysowej

 

10

 

 

 

 

10

Zo

5

9

Terapia zaburzeń

 

 

15

15

 

 

30

Zo

 

6

10

Poradnictwo i terapia rodzin

 

 

10

20

 

 

30

Zo

6

11

Profilaktyka i terapia uzależnień

 

 

 

 

20

10

30

Zo

6

12

Podstawy diagnozy i terapii zachowań suicydalnych

 

 

 

 

 

10

10

Zo

6

13

Podstawy diagnozy i terapii psychologicznej

 

 

 

 

10

15

25

Zo

6

14

Metody i techniki pracy z grupą

 

 

 

 

 

25

25

Zo

7

15

Warsztaty umiejętności interpersonalnych i transkulturowych

 

 

 

40

 

 

40

Zo

7

16

Seminarium dyplomowe

 

 

 

 

10

10

20

Zo

5

 

Ogółem godzin:

120

140

110

370

 

 

90*

pkt.

PUNKTY ECTS:

30

30

30

 

Z – zaliczenie

Zo – zaliczenie z oceną

E – egzamin

 

*ŁĄCZNA LICZBA pkt. ECTS – 90 jest zgodna z Uchwałą Senatu UWM - Nr 845 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych; na podstawie art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a oraz art. 62 ust. 1 i art. 99 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 2) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), część V. ORGANIZACJA STUDIÓW, § 5, pkt. 1 „Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w układzie semestralnym”; pkt.2 „Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwić uzyskanie przez słuchacza, co najmniej 60 punktów ECTS”.

 

 

 
Studia uzupełniające (II stopnia)

NOWA SPECJALNOŚĆ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

„DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA

Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ”

(studia stacjonarne i niestacjonarne IIo)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 6 lutego 2012 r. , poz. 131), jak również w efekcie wieloletnich badań diagnostycznych prowadzonych przez pracowników WNS  (opublikowanych),  a także na bazie sondażu przeprowadzonego w roku 2012 wśród studentów III roku studiów licencjackich (Io) kierunków pedagogicznych (liczebność próby reprezentatywnej - 250 j.s. ) proponujemy Państwu nową specjalność na kierunku „Pedagogika”, o nazwie: DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ”.

Proponowana siatka godzin uwzględnia przepisy określone w w/wym. aktach normatywnych, odnoszące się do realizacji modułów i ich komponentów- moduł 2 „Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym” (moduł wiodący), moduł 3 „Przygotowanie  w zakresie dydaktycznym” oraz moduł 4 „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu/prowadzenia zajęć”.

Po dwuletnich studiach magisterskich uzupełniających, o specjalności            DIAGNOSTYKA  PEDAGOGICZNA  Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄabsolwent powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia psychospołecznego kontekstu edukacji międzykulturowej oraz potrzeby profesjonalnej diagnostyki pedagogicznej i psychopedagogicznej.

Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji interkulturowej, kompetencji kulturowych oraz w zakresie posługiwania się profesjonalnym warsztatem diagnostycznym (profesjonalny warsztat diagnostyczny pedagoga i psychopedagoga). Nadto powinien dysponować umiejętnościami wzbogacania, doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji  w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu diagnostycznego i metodycznego w obszarze pedagogiki, psychopedagogiki i edukacji międzykulturowej (mającej na celu wykształcenie osób przeciwnych negatywnej stereotypizacji, marginalizacji i izolacji przedstawicieli innych kultur oraz osób wolnych od uprzedzeń rasowych czy ksenofobii).

Proponowane studia są podstawą do:

1)     zdobycia rzetelnego przygotowania do zawodu atrakcyjnego na współczesnym, polskim rynku pracy (potwierdzają to przeprowadzone badania diagnostyczne oraz zapotrzebowanie na edukację wielokulturową na wszystkich szczeblach kształcenia);

2)     rozwinięcia umiejętności refleksyjnej oceny problematyki wielokulturowości w społeczeństwie polietnicznym, jakim jest społeczeństwo polskie;

3)     zdobycia umiejętności prowadzenia profesjonalnej diagnozy pedagogicznej i psychopedagogicznej – będącej bazą do wszystkich profesjonalnych działań, tj. np. edukacja nastawiona na indywidualne podejście do ucznia, pomoc, opieka, wsparcie społeczne, interwencja czy terapia pedagogiczna.

Oferta nasza uwzględnia przede wszystkim nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010, które weszło w życie z dniem 1 września 2011 r.  nakładające obowiązek tworzenia w każdej placówce dydaktyczno-wychowawczej zespołów diagnostycznych, mających na celu:

4)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych w obszarze pedagogiki i psychopedagogiki;

5)     planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)     podejmowanie (na bazie diagnozy) działań mediacyjnych i remediacyjnych;

7)     podejmowanie (na bazie diagnozy) działań związanych ze wsparciem społecznym, opieką i interwencją kryzysową;

8)     wspieranie (na bazie diagnozy) mocnych strony uczniów/wychowanków,

9)     dokonywanie oceny (postdiagnoza) efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Oferowana przez nas nowa specjalność pedagogiczna służy zdobyciu przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia profesjonalnej diagnozy pedagogicznej i psychopedagogicznej oraz działalności pedagogicznej w zakresie planowania, prowadzenia i organizowania zajęć w obszarze edukacji międzykulturowej (na wszystkich szczeblach kształcenia). Jest ona także odpowiedzią na zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną na wielokulturowym obszarze Warmii i Mazur oraz ze względu na otwarcie bezwizowego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Nadto studiowanie specjalności: „Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową” przygotowuje do praktycznej nauki zawodu, a dzięki wprowadzeniu do rozkładu zajęć punktów ECTS studia te umożliwiają absolwentom podjęcie pracy za granicą, na bazie automatycznej nostryfikacji dyplomu.

 

Biorąc pod uwagę najnowsze trendy na rynku zawodowym oraz najnowsze przepisy prawa stanowionego przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej absolwenci specjalności: „DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄbędą mogli podjąć pracę:

-        w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (profesjonalna diagnoza - pedagog-diagnosta;

-        w świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych i środowiskowych (terapia psychopedagogiczna);

-        w charakterze koordynatora zespołu diagnostyczno-terapeutycznego w szkole lub placówce;

-        w charakterze pedagoga diagnosty (profesjonalna diagnoza uczniów / wychowanków);

-        w charakterze pedagoga terapeuty (profesjonalna interwencja pedagogiczna, terapia pedagogiczna i psychopedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i korekcyjno-wyrównawcze);

-        w ośrodkach interwencji kryzysowej (profesjonalna diagnoza, interwencja i terapia psychopedagogiczna);

-        w szkołach (praca pozalekcyjna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tj. np. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno- wyrównawczych oraz terapeutycznych);

-        w różnorodnych placówkach o charakterze dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, prowadzących działalność na rzecz imigrantów lub/i uchodźców;

-        w centrach udzielających pomocy uchodźcom, imigrantom oraz osobom odmiennym kulturowo;

-        w ośrodkach dla cudzoziemców nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

-        w charakterze funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji pracujących na co dzień z cudzoziemcami.

 

Przedstawione powyżej argumenty oraz opublikowane i przeprowadzone badania diagnostyczne, podobnie jak  najnowsze przepisy prawa potwierdzają, iż utworzenie tejże  specjalności studiów było w pełni uzasadnione.

 


Joomla themes free, best hosting company.