Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
Marta Guziuk-Tkacz

Imię i nazwisko:

Marta Guziuk-Tkacz

tytuł naukowy:

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2015/2016

Urlop zdrowotny

kontakt:

tel: 665-293-999
email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyżury:

ul. Prawocheńskiego 13, pok. 99
środy: 8.30–09.30,
piątki: 13.15–14.45

zainteresowania naukowe

1997-2014 współpraca z Uniwersytetem w Osnabrück (Niemcy) - Institut fűr Migrationsforschung und Interkulturelle Studien; współpraca z Polskim Forum Migracyjnym – Izabelin/k Warszawy; pedagogika i psychopedagogika międzykulturowa, wsparcie społeczne migrantów dobrowolnych i przymusowych, diagnoza i terapia psychopedagogika, metodologia badań społecznych/pedagogicznych; kontrolowana relaksacja w terapii (międzynarodowy certyfikat), terapie naturalne (certyfikat III stopnia); dogoterapia – certyfikat I stopnia

research areas multiculturalism (as an ideology that promotes the institutionalisation of communities containing multiple cultures); multicultural education - as a process (antiracist education, basic education, education for social justice, critical pedagogy); intercultural and regional education, social pedagogy and psychology, psychopedagogical diagnostics and therapy; dogotherapy; methodology of social sciences; methodology of social research

hobby

malarstwo i malowanie obrazów (akwarele, pastele), teatr, poezja śpiewana, muzyka rockowa – ballady, ziemiaństwo polskie - jego kultura (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie), architektura wnętrz XIX i początku XX wieku

hobby

painting; Polish landed gentry and its culture; interior architecture (19th and 20th century), theatre, rock ballads, poetry songs

pełnione funkcje:

 • członek PAN – Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych (2012–2014);
 • od 2006 roku kierownik studiów podyplomowych „Diagnostyka i terapia Psychopedagogiczna”;
 • 2012-2016 - członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WNS, członek Wydziałowej Komisji Oceniającej WNS (dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich) - powołanej Decyzją Rektora UWM, nr 78/2012, z XII 2012 r.;
 • 2014-2016 autorstwo, wdrażanie oraz koordynacja projektu edukacji międzykulturowej dla przedszkoli;
 • ekspert w dziedzinie metodologii oraz diagnozy i terapii psychopedagogicznej - sporządzenie ekspertyz wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych, złożonych w konkursie nr 6/POKL/9/D.1.1/2010 oraz ocena (metodologiczna) projektu: „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w  Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015.

publikacje książkowe:

 1. M. Guziuk, pt.: „Podstawy metodologiczne prac promocyjnych”, Olsztyn 2004 (wyd. I), Wyd. „GLOB”, ISBN 83-89067-11-0.
 2. M. Guziuk, pt.: „Podstawy metodologiczne prac promocyjnych”, Warszawa 2005 (wyd. II); Wyd. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, ISBN 83-3915039-7-6.
 3. M. Guziuk-Tkacz, „Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice” (podręcznik akademicki) Warszawa 2011, Wyd. „Żak”, ISBN 978-83-62015-35-1.
 4. M. Guziuk-Tkacz, A., J., Siegień-Matyjewicz, „Leksykon terminów metodologicznych” – publikacja po recenzjach w 2012, wydanie w roku 2012/2013, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 5. M. Guziuk-Tkacz, A., J., Siegień-Matyjewicz, „Leksykon pedagogiki międzykulturowej”­ – publikacja do druku w lipcu 2014, wyd. „Transhumana”, Białystok.
 6. M. Guziuk-Tkacz, A., J., Siegień-Matyjewicz (red.) Współczesne konteksty pedagogiki międzykulturowej, publikacja przygotowana do druku (wydanie – Olsztyn, UWM, czerwiec 2014)

wybrane publikacje:

 1. Wsparcie społeczne jednym z warunków prawidłowego rozwoju psychospołecznego człowieka, (w:) Obszary zainteresowań pedagogów społecznych, D. Zaworska - Nikoniuk (red.) , Olsztyn 2002,  s. 67 – 82.
 2. Stres  w środowisku polskich emigrantów w Niemczech” – (w:) Szkice humanistyczne tom II,  nr 1 - 2, Olsztyn 2002, s. 205 – 215.
 3. „Autorski model wsparcia społecznego polskich emigrantów (badania diagnostyczne przeprowadzone w Niemczech)” - (w:) Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej, Pod red. S. Kawuli, E. Marynowicz - Hetki, A. Przecławskiej, Olsztyn 2003, (s. 249 – 262).
 4. „Współczesny stereotyp Polaka i Niemca - wzajemne relacje” (w:) Szkice Humanistyczne tom III, nr 1 – 2 (vol.4), Olsztyn 2003,  s. 221 – 233;
 5. „Edukacja wielokulturowa a problematyka dysonansu kognitywnego i społecznego oraz choroby emigracyjnej” (w:) „Nauki Humanistyczne”, Jerzy Jarko  (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 8, s. 285 – 298, Wrocław 2003.
 6. „Asertywność jako nowa kategoria pedagogiczna” (w:) Szkice Humanistyczne, tom IV, nr 1-2, vol. 6 / 2004,  s. 59 – 65.
 7. „Współczesny stereotyp Polaka i Niemca – profil stereotypu”, (w:) Pedagogika społeczna, Warszawa 1/ 2004, s. 32 – 42.
 8. Hasła opublikowane w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, Wyd. Żak, Warszawa 2003 – 2007 „Mentalność” – t. III, s. 149 – 150; „Metody badań pedagogicznych” – t. III, s. 217 – 226; „Modele badawcze w pedagogice a model ilościowy – t. III, s. 374 -376;  „Monografia pedagogiczna” - t. III,  s. 399 – 400; „Pogranicze” - t. IV s. 497 – 500; „Przedmiot badań -  t. IV, s. 1016 – 1020; „Socjometria” – t. V, s. 842 – 849; „Testy osiągnięć szkolnych”t. VI s. 684 – 687; „Uczeń nadpobudliwy” – t. VI s. 876 – 880.
 9. „Polacy - emigranci w Niemczech u schyłku XX i na początku XXI wieku. Bariery psychospołeczne a integracja”, (w:) D. Lalak (red.), Migracje, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wyd. Żak, Warszawa 2007, s. 206 - 245,  ISBN 978-83-89501-71-4
 10. „Dwa spojrzenia na problematykę marginalizacji polskich emigrantów w Niemczech” (w:) K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, Toruń 2006, s. 97 - 109,  ISBN  83-89163-23-3
 11. „Główne założenia edukacji wielokulturowej a problematyka barier psychospołecznych”, (w:) J. Górniewicz (red.), „Dylematy współczesnej edukacji” Wyd. „Akapit”, Toruń 2007, s. 60 - 76,  ISBN978-83-89163-07-3.
 12. „Dystans społeczny - Polacy a imigranci i przedstawiciele mniejszości narodowych” (badania dynamiczne 2004-2007) (w:) „Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty”, Wyd. „Akapit” Toruń 2008, s. 63 – 74,  ISBN978-83-89163-36-3.
 13. „Psychosocial Barriers on the emigration -  influence,  range and meaning (Diagnostic research conducted among Polish emigrants In Germany)” - 5 th EUSW - Network’s publication: On the move - European Social Work Response to Migration, Wyd. “Carocci”, Rzym 2008, s. 45 - 67,  ISBN 978-88-430-4786-4.
 14. „Miłość a zderzenie się kultur w opinii Polaków i Polonii” (w:) W. Muszyński (red.), „Kocha się raz?”. Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2009, s. 420 - 432,  ISBN 978-83-7611-349-4.
 15. „Diagnozowanie w naukach społecznych a diagnoza pedagogiczna” (w:) E. Kantowicz, B. Chrostowska, M. Ciczkowska-Giedziun  (red.) Szkoły polskiej pedagogiki wobec nowych wyzwań. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Wyd. „Akapit”, Toruń 2010,  s. 180 - 190,  ISBN 978-83-89163-69-1.
 16. „Diagnozowanie w pracy socjalnej” (w:) E. Kantowicz (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 73-84,  ISBN 978-83-7299-664-0.
 17. Artykuł w publikacji książkowej: M. Guziuk-Tkacz, Aдаптация к новому жизненному пространству на эмиграции - адаптационные стратегии и их следствия, Международной научно-практической конференции. 4 - 5 октября 2011 г., РУДН, г. Москва / Научный редактор В.И. Казаренков, РУДН, Moskwa 2011, ISBN 978 - 5 - 209 - 04175 – 7, cc. 45-48.
 18. M. Guziuk-Tkacz, Human rights as a pedagogical category, Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: Сборник научных трудов.Выпуск 3 /Науч.ред. В.И. Казаренков. - Москва РУДН, 2014
  Joomla themes free, best hosting company.