Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji

Witamy na stronie internetowej


Katedry Aksjologicznych


Podstaw Edukacji.

 

Nasza siedziba:

ul. Romana Prawocheńskiego 13, 10-725 Olsztyn

tel. 523-38-42; e-mail (sekretariat): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji została powołana 1 września 2010 roku. Problematyka badawcza Katedry skoncentrowana jest wokół czterech powiązanych ze sobą obszarów:

 

1. Zagadnień dotyczących ak­sjologicznych podstaw nauk społecznych: pedagogiki, politologii, socjologii, etyki zawodowej, antropologicznej refleksji nad człowiekiem, etyki pedagogicznej. Badania w obszarze tych zagadnień - fundamentalnych i niezbędnych w naukach społecznych – nieodzowne są szczególnie przy tworzeniu wiedzy pedagogicznej, jej metodologii i doświadczenia pedagogicznego. Konieczne jest tutaj odwołanie się do ontologicznej, antropologicznej, etycznej i aksjologicznej refleksji, jak również ścisłe jej powiązanie z filozoficznymi, psychologicznymi i społecznymi podstawami wychowania.

2. Pedagogiki kultury, której podstawowym zadaniem jest kształcenie osobowości poprzez wartości szeroko pojętej kultury - wychowanie do kultury, jak i przez kulturę, z uwzględnieniem dwóch podejść do metodologii pedagogiki kultury:filozoficznego – założenia w perspektywie hermeneutycznej i fenomenologicznej oraz empirycznego – opartego o badania jakościowe oraz studia kulturowo-edukacyjne.

3. Pedagogiki i edukacji międzykulturowej – z położeniem nacisku na procesy wychowania interkulturowego, obywatelskiego oraz osobistego rozwoju, wrastania jednostki w wielokulturowe społeczeństwo i kulturę złożoną, wpływ kultury popularnej, zmieniającą się rzeczywistość społeczno-kulturową w skali lokalnej i globalnej; procesy i zjawiska zachodzące w grupach, społecznościach lokalnych i różnych zbiorowościach zróżnicowanych pod względem narodowym, etnicznym, religijnym, które stanowią kontekst rozwoju i wychowania.

4. Diagnostyki pedagogicznej – będącej bazą do wszystkich profesjonalnych działań w obszarze pedagogiki, tj. np. edukacja nastawiona na indywidualne podejście do ucznia, pomoc, opiekę, wsparcie społeczne, interwencję czy terapię pedagogiczną – w kontekście mono i wielokulturowym.

 

Uprawia­nie pedagogiki powinno być ściśle powiązane z dobrym przygotowaniem stu­dentów do poszukiwania metody przekładu norm ogólnych na normy szczegółowe w obrębie różnych obszarów aktywności człowieka, np. środków społecznego prze­kazu, bioetyki, biomedycyny, wychowania, edukacji, działalności gospodarczej i poli­tycznej, na bazie diagnostycznych badań naukowych, z uwzględnieniem kontaktu kulturowego. Studenci muszą zatem nabyć umiejęt­ność ustalania relacji pomiędzy tradycyjnie uprawnianą etyką czy aksjologią uniwersali­styczną a powstającymi dzisiaj dziedzinami tzw. etyk stosowanych, które w swoich założeniach metodologicznych eliminują często istnienie ogólnie wiążących norm moralnych, społecznych, kulturowych na rzecz rozwiązań kazuistycznych bądź sytu­acjonistycznych.

  Joomla themes free, best hosting company.