Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji

 

Majka Łojko, Monika Grochalska (red.), Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów

w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, Wydawnictwo Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Olsztyn 2013, ISBN: 978-83-933352-8-0, ss. 481.

 

 

Niniejsza książka przybliża stan współczesnych dylematów edukacji wielokulturowej, ukazując jej braki, ale także i dobre praktyki przeciwdziałania stereotypom w pedagogice Przegląd opracowań zawartych w poszczególnych rozdziałach monografii wskazuje na kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do stereotypów z perspektywy społeczno-pedagogicznej. Do dyskusji wokół stereotyp i przestrzeni publicznej i naukowej zaproszono przedstawiciel różnych dyscyplin naukowych: pedagogów, socjologów, psychologów, etyków. Wspólna dyskusja zaowocowała wielowątkową perspektywą postrzegania i rozumienia stereotypów.

Najpowszechniejsze w społecznym świecie stereotypy dotyczą kobiet i mężczyzn, i temu zagadnieniu jest poświęcony pierwszy rozdział publikacji.

Zapoznając się z tekstami zgromadzonymi w drugim rozdziale książki można przekonać się, że także w polskiej szkole nie brakuje stereotypów, a nawet sam szkoła bywa etykietowana.

Trzeci rozdział poświęcony został dysonansowi społeczny a płaszczyźnie dialogu międzykulturowego. Umieszczone tu zostały interesujące i wielowątkowe rozważania zarówno o charakterze teoretycznym jak i empirycznym. Zdaniem autorów opracowań zawartych w tym rozdziale stereotypy dotyczące grup kulturowych oznaczają przede wszystkim błędny sposób myślenia wynikający z niezrozumienia odmiennego systemu kulturowego i narzucania własnych znaczeń na obcą kulturowo rzeczywistość.

Ostatnią, czwartą część monografii wypełniają teksty ukazujące stereotyp zarówno w dyskursie naukowym jak i w przestrzeni publicznej.

 

 

Lucyna Hurło, Dorota Klus-Stańska, Majka Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009, ISBN: 978-83-7587-047-3. ss. 556.

 

Książka jest próbą rekonstrukcji źródeł teoretycznych i metodologicznych dydaktyki jako subdyscypliny naukowej. Poprzez odejście od wąsko instrumentalnego, upraktycznionego rozumienia dydaktyki jako zbioru instrukcji dla nauczyciela umożliwia zmianę świadomości dydaktycznej, jej niejednoznaczność i ideologiczne uwikłania. Autorzy kreślą w niej obraz nie jednej, ale wielu dydaktyk, często zupełnie odmiennych, skonfliktowanych, dyskursywnych.
Debata nad paradygmatami współczesnej dydaktyki stwarza, jak się wydaje, szansę otwarcia przestrzeni dla krytycznej dyskusji w obszarze teorii kształcenia, wyjścia z wciąż trwałej w Polsce pułapki nawykowych praktyk edukacyjnych i nawykowego o nich myślenia.

 

 

 

Marcin Michalak, Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej

 

Książka porusza problem obecności muzyki rockowej w świadomości współczesnej młodzieży gimnazjalnej ujętej w trzech obserwowalnych wymiarach, takich jak: preferencje muzyczne, percepcja muzyki rockowej oraz wiedza na jej temat. Zawarte w monografii wyniki badań ujawniają dużą skalę zainteresowania rockiem (zwłaszcza jego współczesnymi trendami), a także wielorakie funkcje tej muzyki w życiu młodzieży, które czynią ją istotnym elementem zaspokajania potrzeb rozwojowych i kulturowych. Pozycja stanowi jednocześnie próbę wyłonienia walorów edukacyjnych muzyki popularnej (rockowej). Jest ona skierowana nie tylko do osób zajmujących się edukacją muzyczną na szczeblu teoretycznym i praktycznym, zainteresowanych wdrażaniem do programów nauczania treści dotyczących współczesnej muzyki popularnej, ale także do szerszego grona pedagogów oraz nauczycieli zorientowanych na permanentną aktualizację wiedzy o kulturze muzycznej uczniów i wykorzystujących w pracy dydaktycznej różne aspekty szeroko pojętej edukacji nieformalnej.

 

LEKSYKON TERMINÓW METODOLOGICZNYCH. NAUKI PEDAGOGICZNE I POKREWNE

Autor: Guziuk-Tkacz Marta, Siegień-Matyjewicz Alicja

Wydawnictwo:  Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”,  ISBN: 978-83-620-1549-8
Format: 16.7x24.6cm
Liczba stron: 370
Oprawa: Miękka
Wydanie: 1, Warszawa 2012 r.

 

Jak zaznaczyły autorki we wstępie, współczesna metodologia badań naukowych, społecznych i pedagogicznych, obfituje w ogromną liczbę terminów – jest to język metodologii badań, który autorki chciały przybliżyć w jednej, zwartej i prostej w formie publikacji. W Leksykonie terminów metodologicznych zaprezentowały zarówno ogromne bogactwo języka metodologii nauki, metodologii poszczególnych nauk, metodologii badań społecznych, jak również wskazały subtelne różnice między bardzo zbliżonymi zakresowo i znaczeniowo terminami metodologicznymi.
Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy prowadzą badania naukowe z obszaru pedagogiki oraz nauk pokrewnych. To publikacja dedykowana zarówno nauczycielom akademickim, jak i studentom kierunków pedagogicznych i pokrewnych. Przydatna będzie także osobom prowadzącym badania związane z realizacją różnorodnych projektów badawczych.

 

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W PEDAGOGICE I PSYCHOPEDAGOGICE

Autor: Guziuk-Tkacz Marta

Wydawnictwo:  Warszawa, Wyd. Akademickie „ŻAK”, ISBN: 978-83-620-1535-1
Format: 14.5x20.5cm
Liczba stron: 452
Oprawa: Miękka
Wydanie I: 2011 r.

 

Praca jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów nauk o wychowaniu, a przede wszystkim pedagogów i psychologów. Jak pisze autorka we wstępie, kieruje ją również do praktyków, a więc pedagogów szkolnych, nauczycieli różnych przedmiotów, terapeutów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Rozpoczynając od szerokiego omówienia diagnozy, autorka przechodzi do jej praktycznego zastosowania w pedagogice i psychologii. Omawia metody i techniki diagnostyczne, wraz z propozycją narzędzi badawczych takich, jak kwestionariusze, arkusze i dzienniki obserwacji. Całość kończy zaprezentowanie konkretnych wzorów tych narzędzi.
Na podkreślenie zasługuje również fakt szczegółowych ilustracji graficznych prezentowanych treści.
Jak pisze w recenzji profesor Tadeusz Pilch, w podręczniku tym są „zawarte wszelkie informacje na każdy możliwy temat i w każdy zakresie związane ze sztuką prowadzenia badań”.

Książka jest sprzedawana (oprócz rynku krajowego) również Japonii, Niemczech, Szwecji i w Niemczech, a współautorski leksykon - M. Guziuk-Tkacz, A. J. Siegień-Matyjewicz "Leksykon terminów metodologicznych", Warszawa 2012/2013 - w Niemczech, Anglii i we Francji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Joomla themes free, best hosting company.