logoKAP.png
            Historia Katedry       Historia Katedry sięga roku 1973, kiedy Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a Zakład Biologii został przemianowany w Zakład Zoologii. Kierownictwo Zakładu objął wówczas doc. dr hab. Stanisław Szteyn, który zaczął skupiać wokół siebie młodych pracowników nauki, wytyczając profil badawczy zespołu o specjalności neuroanatomia ssaków. W 1983 roku Zakład Zoologii Instytutu Biologii WSP przekształcono w Katedrę Anatomii Kręgowców, a w roku 1999 wraz z powołaniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Katedrę Anatomii Porównawczej. Prof. zw. dr hab. Stanisław Szteyn pełnił nadal funkcję kierownika Katedry i, mimo że zmieniała się struktura kadrowa, niezmiennie wiodącą tematyką badawczą była morfologia centralnego układu nerwowego ssaków.

W początkowym okresie współorganizatorami działalności naukowo-dydaktycznej byli dr Maria Stypińska i dr Janusz Dynowski, którzy na trwałe zapisali się w pamięci nie tylko pracowników, ale i studentów. Dr Maria Stypińska prowadziła przedmiot zoologię (bezkręgowców) i była opiekunem Sekcji Hydrobiologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów, którego przewodniczącą w okresie studiów była Anna Krawczuk. Dr Janusz Dynowski był z zamiłowania myśliwym i wybitnym specjalistą - preparatorem zwierząt. Własnoręcznie wykonał eksponaty licznych okazów ssaków i ptaków do muzeum, które powstało przy Zakładzie Zoologii w 1974 r. W roku 1977 zbiór liczył już 100 eksponatów. Ostatecznie w skład kolekcji weszło 332 eksponaty, w tym 266 ptaków reprezentujących 178 gatunków i 66 ssaków reprezentujących 47 gatunków, co stanowiło mniej więcej połowę awifauny i teriofauny Polski. Katalog spreparowanych zwierząt zawiera podstawowe dane, umożliwiające wykorzystanie tych zwierząt do celów naukowych.

W ramach reorganizacji działalności jednostek Wydziału Biologii UWM, Katedra Anatomii Porównawczej całą kolekcję muzeum zoologicznego oraz przedmiot zoologię, wykładaną przez prof. zw. dr hab. Stanisława Szteyna, przekazała obecnej Katedrze Zoologii, zmieniając nieco swój profil dydaktyczny.
Profil badawczy Katedry wytyczony przez prof. Stanisława Szteyna, który w roku 2003 przeszedł na emeryturę, jest kontynuowany, z tym że został rozszerzony o nowe zagadnienia i metodykę badawczą z zakresu neurochemii. Organizatorem pracowni immunofluorescencji i inicjatorem wdrożenia nowych technik immunohistochemicznych jest dr hab. Anna Robak, prof. UWM, która asystowała profesorowi w jego trzydziestoletniej działalności naukowo-dydaktycznej.

Pracownicy czasowo związani z Zakładem/Katedrą w latach 1974 – 2007:

Nauczyciele akademiccy: mgr Małgorzata Bauman-Majerska, mgr Anna Biedunkiewicz, mgr Aleksandra Budnik, mgr Małgorzata Dusza, dr Danuta Galert, mgr Barbara Gawrońska, mgr Waldemar Hoczyk, mgr Barbara Jatczak, mgr Michał Klawon, mgr Joanna Kucner, mgr Alicja Kurzątkowska, mgr Urszula Mioduszewska, mgr Sylwia Pergoł, mgr Edward Szatkowski, mgr Beata Taraszkiewicz, mgr Andrzej Zawal.

Pracownicy techniczni: Aniela Olszewska (em.), Halina Idźkowska, Krystyna Wojciukiewicz-Sitkowska (do 2007.02.01)


Historia2.jpg
Historia3.jpg


 
 
Historia4.jpgsite by WujoBe.


Historia1.jpg