logoKAP.png
            Badania       
Problematyka badawcza

- tendencje ewolucyjne i zmienność adaptacyjna struktur mózgowia ssaków łożyskowych w wybranym szeregu filogenetycznym (owadożerne, gryzonie, zajęczaki, drapieżne, parzystokopytne) w świetle badań morfometrycznych i anatomoporównawczych z wykorzystaniem technik komputerowych (rekonstrukcje trójwymiarowe).

- morfologia i struktura neuronowa wybranych jąder mózgowia ssaków łożyskowych w aspekcie filogenetycznym, z uwzględnieniem różnic płciowych (pole przedwzrokowe - POA) lub różnic wynikających z przetwarzania informacji o określonej modalności, np. wzrokowej lub słuchowej (ciała kolankowate - CG), ruchowej (ciało prążkowane - CS) lub związanej z procesami pamięci emocjonalnej (ciało migdałowate – AB) u różnych gatunków ssaków należących do odrębnych rzędów.

- badania histogenetyczne obejmujące procesy różnicowania i dojrzewania neuronów oraz rozwoju jąder nerwowych i ich wzajemnej organizacji topograficzno-przestrzennej z zastosowaniem analizatora obrazów mikroskopowych.

- neuroplastyczność strukturalna (typy neuronów) i histochemiczna (neuroprzekaźniki i neuromodulatory) komórek nerwowych w procesie rozwoju i starzenia się układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur związanych z procesami pamięci .

Osiągnięcia naukowe

- stwierdzono, że ciało migdałowate (AB) nie ewoluuje jako jednolita struktura nerwowa; u badanych ssaków wyróżniono dwa odmienne typy tego ciała: (1) korowo-przyśrodkowy, charakterystyczny dla ssaków filogenetycznie niższych oraz (2) podstawno-boczny, występujący u ssaków wyższych szczebli rozwoju rodowego; analiza morfometryczna wykazała ujemną korelację pomiędzy wielkością ciała migdałowatego i gęstością numeryczną obecnych w nim neuronów.

- w polu przedwzrokowym (POA) stwierdzono występowanie różnic płciowych, dotyczących takich parametrów jak: objętość, gęstość numeryczna oraz całkowita liczba neuronów; objętość części około-przykomorowej, a także procentowe udziały tego kompleksu w polu przedwzrokowym są większe u samców niż u samic, podobnie jak gęstość numeryczna i liczebność neuronów w poszczególnych jądrach POA.

- opracowano strukturę ciał kolankowatych związanych z przetwarzaniem informacji wzrokowych i słuchowych; jądro grzbietowe ciała kolankowatego bocznego badanych ssaków sklasyfikowano w dwa typy morfologiczne; wykazano, że u wszystkich badanych zwierząt średnia gęstość numeryczna neuronów w ciele kolankowatym przyśrodkowym (CGM) jest mniejsza od średniej gęstości numerycznej w ciele kolankowatym bocznym (CGL); stwierdzono, że w badanym szeregu ssaków procentowy udział objętości CGM (słuch) w ciałach kolankowatych zmniejsza się, a zwiększa udział CGL (wzrok).

-
wykazano odmienną strukturę neuronową prążkowia w mózgowiach ssaków badanego szeregu filogenetycznego; dotyczy to zwłaszcza obecności i udziału procentowego w poszczególnych jądrach nerwowych tzw. interneuronów (neuronów wewnętrznych) integrujących funkcję ogółu komórek nerwowych tworzących te ośrodki; wyróżniono trzy typy morfologiczne prążkowia, którego komplikacja budowy komórkowej w rozwoju rodowym polegała na różnicowaniu się interneuronów średnich i małych (neuronów bezkolcowych) oraz na wzroście ilości interneuronów dużych w badanym szeregu ssaków.

-
opracowano kalendarium rozwojowe jąder kompleksu ciała suteczkowatego (Mbs) świnki morskiej; stwierdzono, że wszystkie jądra wykazują szybkie tempo wzrostu do stadium E43, natomiast w następnych stadiach, aż do uzyskania dojrzałości płciowej, każde jądro posiada własne tempo i specyfikę rozwoju; nasilenie procesu neurogenezy następuje w E31, a synaptogenezy między E59 a P10, (stadia szczególnie wrażliwe na działanie czynników szkodliwych); w okresie dojrzałości rozrodczej stwierdzono obecność neuronów w stadium różnicowania cytologicznego, jak również neuronów o cechach charakterystycznych dla struktur starzejących się.

-
poznano immunomorfologię i dystrybucję włókien i/lub perykarionów zawierających GAD (marker struktur GABA-ergicznych), serotoninę, somatostatynę i substancje opioidowe: leu-enkefalinę, α-neoendorfinę i dynorfinę A w kompleksie ciała suteczkowatego świni; stwierdzono silne unerwienie GABA-ergiczne istoty szarej Mbs, z charakterystycznie rozmieszczonymi pasami GAD-negatywnymi.

-
określono zawartość wybranych neuropeptydów w neuronach somatostatynopozytywnych w kompleksie ciała migdałowatego świni. Wykazano obecność NPY w populacji komórek i włókien SOM-IR. Nie stwierdzono kolokalizacji VIP lub CCK w strukturach SOM-IR ciała migdałowatego świni.

Pracownie

- Histologiczna
- Immunohistochemiczna
- Komputerowej Analizy Obrazów Mikroskopowych 
 site by WujoBe.