Rekrutacja śródroczna - luty 2022

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE PROWADZI ŚRÓDROCZNY NABÓR

KANDYDATÓW  NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  -  LUTY 2022 r. 

KIERUNKI STUDIÓW W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ LUTY 2022

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu
 2. Biotechnologia
 3. Budownictwo
 4. Gastronomia – sztuka kulinarna
 5. Geodezja i Kartografia
 6. Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
 7. Gospodarka Przestrzenna
 8. Informatyka
 9. Informatyka - studia w j. angielskim
 10. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 11. Inżynieria środowiska
 12. Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
 13. Mechanika i budowa maszyn
 14. Mechatronika
 15. Ochrona środowiska KS
 16. Odnawialne źródła energii
 17. Rolnictwo
 18. Rolnictwo - studia w j. angielskim
 19. Technologia żywności i żywienie człowieka
 20. Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
 21. Towaroznawstwo
 22. Zootechnika

​STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Mechanika i budowa maszyn
 4. Rolnictwo
 5. Zootechnika

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). 

Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia - [OTWÓRZ]

Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia [otwórz word] [otwórz pdf] 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na kierunki w języku polskim - [OTWÓRZ]

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na kierunki w języku angielskim - [OTWÓRZ]


Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2021/2022 wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)

Opłatę należy wnosić w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji, na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidulanie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK)

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 1-2 dni).