Rekrutacja śródroczna - luty 2021

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi śródroczny nabór kandydatów na studia II stopnia na następujące kierunki:

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biotechnologia
 3. Budownictwo
 4. Gastronomia – sztuka kulinarna
 5. Geodezja i Kartografia
 6. Geodezja i Kartografia - studia w jęz. angielskim
 7. Gospodarka Przestrzenna
 8. Informatyka
 9. Informatyka - studia w jęz. angielskim
 10. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 11. Inżynieria środowiska
 12. Inżynieria środowiska - studia w jęz. angielskim
 13. Mechanika i budowa maszyn
 14. Mechatronika
 15. Ochrona środowiska 
 16. Ochrona środowiska - studia w jęz. angielskim
 17. Odnawialne źródła energii
 18. Rolnictwo
 19. Rolnictwo - studia w jęz. angielskim
 20. Rybactwo
 21. Technologia żywności i żywienie człowieka
 22. Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w jęz. angielskim
 23. Towaroznawstwo
 24. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Mechanika i budowa maszyn
 4. Rolnictwo
 5. Zootechnika

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata określa dziekan wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc (dotyczy studiów realizowanych w języku polskim).

 

Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia - [otwórz]

ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word][otwórz pdf]

 


Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)

Opłatę należy wnosić w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji, na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidulanie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK)

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciągu 1-2 dni).


 
 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

16.12.2020 r. - 16.02.2021 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

01.02 - 16.02.2021 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 16.02.2021 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

01.02. - 16.02.2021 r.
do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

17.02.2021 r. godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

18.02.2021 r. godz. 10.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

18.02. - 19.02.2021 r.
do godz. 15.00


 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Rejestracja na studia prowadzona jest przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - https://irk.uwm.edu.pl