Rekrutacja śródroczna - luty 2017

Zmień rozmiar tekstu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi śródroczny nabór kandydatów na studia drugiego stopnia

**UWAGA !!! ZAPISY PRZEDŁUŻAMY DO 17 LUTEGO 2017 r. do godz. 15:00**

Harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

 Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

25.01.-17.02.2017 r. do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 17.02.2017 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

25.01.-17.02.2017 r .

4.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

20.02.2017 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.02.2017 r.

godz. 11.00

6.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

21.02. - 22.02.2017 r. do godz. 15.00

 * o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

WYKAZ KIERUNKÓW DOSTĘPNYCH W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ - LUTY 2017 R.:

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biologia – Ekspertyzy przyrodnicze
 3. Biotechnologia
 4. Budownictwo
 5. Geodezja i Kartografia
 6. Gospodarka Przestrzenna
 7. Informatyka
 8. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 9. Inżynieria środowiska
 10. Inżynieria środowiska - biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim)
 11. Mechanika i budowa maszyn
 12. Ochrona środowiska KS
 13. Ochrona środowiska  OW
 14. Odnawialne źródła energii
 15. Ogrodnictwo
 16. Rolnictwo
 17. Rybactwo
 18. Technologia żywności i żywienie człowieka
 19. Technologia żywności i żywienie człowieka – food engineering
 20. Towaroznawstwo
 21. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 4. Mechanika i budowa maszyn
 5. Ochrona środowiska KS
 6. Rolnictwo
 7. Zootechnika

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2016/2017 wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)

Opłatę należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidulanie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK)

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Wysokość należności z tytułu rekrutacji można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w IRK: część na samym dole: Moje wpłaty - Suma należności.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

>> Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia -  [otwórz]

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word] [otwórz pdf]

Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)

 System Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) -  [otwórz]


Wykaz dokumentów jakie kandydat powinien złożyć po zakwalifikowaniu na studia  w celu potwierdzenia chęci studiowania czyli w dniach 21.02 i 22.02.2017 r.:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik UWM)

- oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik UWM)

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem pesel - wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

- 2 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr pesel