Rekrutacja śródroczna 2019

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi śródroczny nabór kandydatów na studia drugiego stopnia

Luty 2019 r.

 

 

                                          https://irk.uwm.edu.pl/en-gb/offer/REK_18_19_L_ENGLISH_SROD/   

 

 Harmonogram rekrutacji

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

19.11.2018 r.-12.02.2019 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

28.01.2019 r. – 12.02.2019 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 12.02.2019 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

28.01.2019 r. - 12.02.2019 r.
do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

13.02.2019 r.

godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.02.2019 r.

godz. 12.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

14.02.2019 r. - 15.02.2019 r.
do godz. 15.00

 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie


STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biotechnologia
 3. Budownictwo
 4. Geodezja i Kartografia
 5. Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
 6. Gospodarka Przestrzenna
 7. Informatyka
 8. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 9. Inżynieria środowiska
 10. Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
 11. Mechanika i budowa maszyn
 12. Mechatronika
 13. Ochrona środowiska KS
 14. Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
 15. Rolnictwo
 16. Rolnictwo - studia w j. angielskim
 17. Rybactwo
 18. Technologia żywności i żywienie człowieka
 19. Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
 20. Towaroznawstwo
 21. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 4. Mechanika i budowa maszyn
 5. Rolnictwo
 6. Zootechnika

 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

>> Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia - [otwórz pdf]

>> ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB STUDIÓW MAGISTERSKICH - DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word][otwórz pdf]


Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)

Opłatę należy wnosić w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji, na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidulanie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK)

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).