Rekrutacja śródroczna 2018

Zmień rozmiar tekstu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi śródroczny nabór kandydatów na studia drugiego stopnia

Luty 2018 r

 

                                                          

 

Harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

03.11.2017r. - 13.02.2018 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

24.01. - 13.02.2018 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 13.02.2018 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

24.01. - 13.02.2018 r.
do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

14.02.2018 r.

godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.02.2018 r.

godz. 12.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

15.02. - 16.02.2018 r.
do godz. 15.00

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

 


KIERUNKI W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ LUTY 2018 r   

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biologia – Ekspertyzy przyrodnicze
 3. Biotechnologia
 4. Budownictwo
 5. Geodezja i Kartografia
 6. Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
 7. Gospodarka Przestrzenna
 8. Informatyka
 9. Informatyka - studia w j. angielskim
 10. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 11. Inżynieria środowiska
 12. Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
 13. Mechanika i budowa maszyn
 14. Mechatronika
 15. Ochrona środowiska KS
 16. Ochrona środowiska  OW
 17. Odnawialne źródła energii
 18. Ogrodnictwo
 19. Rolnictwo
 20. Rybactwo
 21. Technologia żywności i żywienie człowieka
 22. Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
 23. Towaroznawstwo
 24. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Informatyka - studia w j. angielskim
 4. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 5. Mechanika i budowa maszyn
 6. Rolnictwo
 7. Zootechnika

 

>> Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia - [otwórz]

>> ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB STUDIÓW MAGISTERSKICH - DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word][otwórz pdf]

Zaświadczenie należy dostarczyć do 13.02.2018 r do godz 15.00 - więcej informacji o miejscu dostarczenia na poszczególny kierunek studiów na stronie irk.uwm.edu.pl w zakładce oferta.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.


Pozakwalifikowaniu na studia (w dniu 15.02.2018 r. o godz. 12.00) w celu potwierdzenia chęci studiowania należy dostarczyc następujące dokumenty:

1. podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

2. kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik UWM)

3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów

4. kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik UWM) 

5. fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

6. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 

W/W DOKUMENTY NALEŻY DOSTRCZYĆ DO 16.02.2018 R. DO GODZ. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

 


Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)

Opłatę należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidulanie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK)

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).


 

Rekrutacja śródroczna na kierunki w języku polskim: [otwórz]

Rekrutacja śródroczna na kierunki w językach obcych: [otwórz]