Rekrutacja śródroczna 2015/2016

   


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prowdzi nabór kandydatów na studia w rekrutacji śródrocznej  w roku ak. 2015/2016

na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki:

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biologia – Ekspertyzy przyrodnicze
 3. Biotechnologia – biotechnologia molekularna
 4. Budownictwo
 5. Geodezja i Kartografia
 6. Gospodarka Przestrzenna
 7. Informatyka
 8. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 9. Inżynieria środowiska
 10. Inżynieria środowiska - biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim)
 11. Mechanika i budowa maszyn
 12. Ochrona środowiska (WKŚiR)
 13. Ochrona środowiska  (WNoŚ)
 14. Odnawialne źródła energii
 15. Ogrodnictwo
 16. Rolnictwo
 17. Rybactwo
 18. Technologia żywności i żywienie człowieka
 19. Technologia żywności i żywienie człowieka – food engineering
 20. Towaroznawstwo
 21. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 4. Mechanika i budowa maszyn
 5. Ochrona środowiska (WKŚiR)
 6. Rolnictwo
 7. Zootechnika

Harmonogram rekrutacji śródrocznej kandydatów na studia na rok ak. 2015/2016

 

Lp.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

 

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na kierunek inżynieria środowiska – oferta w języku angielskim

07.12.2015 r. - 25.02.2016 r.

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – pozostałe kierunki

25.01. - 25.02.2016 r.

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 25.02.2016 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (zaświadczenia o wyniku studiów)

25.01. - 25.02.2016 r.

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

26.02.2016 r.

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

29.02.2016 r. godz. 10.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

29.02. – 01.03.2016 r.
do godz. 14.00

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia - [otwórz word], [otwórz pdf]

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku ak. 2015/2016  - [otwórz]

Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji udzielają dziekanaty wydziałów [KONTAKT].


Opłata rekrutacyjna w 2015/2016 wynosi  85 zł

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto

wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Opłata musi być wpłacona przez kandydata na indywidualny numer konta stworzony w systemie IRK

(Internetowej Rejestracji Kandydatów-  irk.uwm.edu.pl).

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Wysokość należności z tytułu rekrutacji można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w IRK: część na samym dole: Moje wpłaty - Suma należności.

Decyzja Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2015 roku, w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016 - [otwórz]


Kontakt

Dziekanaty Wydziałów:

 • Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt - 89 523 34 05, 89 523 36 40
 • Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii - 89 523 44 48
 • Dziekanat Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - 89 523 39 77, 523 37 75
 • Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - 89 523 33 16, 89 523 34 31
 • Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki - 89 524 60 33
 • Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych - 89 524 51 40, 523 36 23, 523 47 95
 • Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności - 89 523 34 01, 89 523 49 83, 89 523 37 10
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Środowisku - 89 523 34 21

Biuro ds. Studenckich

ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 05 10-719 Olsztyn

Tel.: 89 524 51 51,

        89 523 38 35,

        89 523 45 93,

        89 523 45 09.

E-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl