Wymagane dokumenty

Wiecej informacji Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej - [OTWÓRZ]

DOKUMENTY WARUNKUJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Kandydaci posiadający świadectwo/dyplom uzyskany za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim) zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 

Studia I stopnia i jednolite magisterskie:

- Kserokopia świadectwa dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty, oraz tłumaczenie przysięgłe świadectwa

- Decyzja Kuratora Oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzajacy uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw o których mowa w umowach międzynarodowych).

- Poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille  wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu.

- Zaświadczenie potwierdzajace, iż uzyskane poza granicami Polski, świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo), wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu.

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (jeśli kandydat posiada taki dokument, należy okazać oryginał do wglądu).

- Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu).

Studia II stopnia:

- Kserokopia dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu.

 - Poświadczenie dyplomu uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille  wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu.

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (jeśli kandydat posiada taki dokument, należy okazać oryginał do wglądu).

- Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu).