Rekrutacja cudzoziemców

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z:
Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Ul. Oczapowskiego 2 pok. 221 A
Tel.: (+48 89) 523 39 26
Fax : (+48 89) 524 04 94
e-mail: bwm@uwm.edu.pl

Cudzoziemiec może podjąć studia:

 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie  na podstawie:

 

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
  3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra
  4. decyzji rektora uczelni

jako:

  • stypendyści strony polskiej
  • na zasadach odpłatności
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
  • stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
  • jako stypendyści uczelni

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie,  cudzoziemcy którzy:

1) posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce;

2) posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;

3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski;

4) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, będący pracownikami migrującymi mieszkającymi na terytorium Polski;

5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;

6) otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.) udzielone na terytorium Polski, należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;

7) udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;

8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,

10) posiadają ważną Kartę Polaka, (osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich).

Za członków rodzin osób, o których mowa w pkt 4), 8) i 9), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900).

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmują studia na zasadach odpłatności.