Studia drugiego stopnia

Rekrutacja krok po kroku

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Zarejestruj się w systemie IRK  https://irk.uwm.edu.pl  na studia stacjonarne i  niestacjonarne II stopnia do 21 lipca 2022 r.

2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.

3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!

5. Do 21 lipca 2022 r. dostarcz do Punktu Kandydata lub zamieść skan na swoim koncie w systemie IRK, zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat. Wzór dostępny na stronie  http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym

7. Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 26 lipca 2022 r. od godz. 12.00

8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz/wyślij do Punktu Obsługi Kandydata  do 2 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty. Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest  podanie na studia.
  • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)*
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów.  (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  • 1 fotografię wymiarach 35 x 45m,    na    jasnym    tle,    zgodne    z    wymaganiami    stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

*Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu do 30 września 2022 r.

 Pamiętaj!!! decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie nie data wysyłki.

9. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! W dniu  4 sierpnia 2022 r. wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.

 Jeśli nie - zapoznaj się z ofertą dodatkowego naboru. Informacje o dodatkowym  naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

Niezłożenie dokumentów w podanym  terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym. 

Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM,

ul. Oczapowskiego 12b;  10-719 Olsztyn