Dodatkowy nabór kandydatów na studia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza dodatkowy – wrześniowy nabór kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne
na rok akademicki 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunki:

-        Administracja

-        Administracja (studia w Ełku)

-        Analityka i zarządzanie publiczne

-        Analiza i kreowanie trendów

-        Architektura krajobrazu

-        Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

-        Bezpieczeństwo narodowe

-        Bezpieczeństwo wewnętrzne

-        Biologia

-        Biotechnologia

-        Budownictwo

-        Chemia

-        Dietetyka

-        Doradztwo podatkowe

-        Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

-        Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

-        Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

-        Ekonomia

-        Energetyka

-        Filologia germańska

-        Filologia polska

-        Filologia rosyjska

-        Filozofia

-        Gastronomia - sztuka kulinarna

-        Geodezja i kartografia

-        Geoinformatyka

-        Gospodarka przestrzenna

-        Historia

-        Inżynieria środowiska

-        Inżynieria w logistyce

-        Leśnictwo

-        Matematyka

-        Mechanika i budowa maszyn

-        Mechatronika

-        Mikrobiologia

-        Nauki o rodzinie

-        Ochrona środowiska

-        Pedagogika

-        Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

-        Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia w Ełku)

-        Pedagogika specjalna

-        Pielęgniarstwo (studia w Ełku)

-        Praca socjalna

-        Rolnictwo

-        Socjologia

-        Technologia żywności i żywienie człowieka

-        Teologia

-        Turystyka i rekreacja

-        Zarządzanie

-        Zarządzanie i inżynieria produkcji

-        Zootechnika

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunki:

-        Administracja

-        Administracja (studia w Ełku)

-        Analiza i kreowanie trendów

-        Bezpieczeństwo narodowe

-        Bezpieczeństwo wewnętrzne

-        Biologia

-        Dietetyka

-        Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

-        Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

-        Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

-        Ekonomia

-        Filologia angielska

-        Filologia germańska

-        Filologia polska

-        Filologia rosyjska

-        Historia

-        Interdyscyplinarne studia strategiczne

-        Logopedia

-        Matematyka

-        Mikrobiologia

-        Nauki o rodzinie

-        Pedagogika

-        Pielęgniarstwo

-        Politologia

-        Turystyka i rekreacja

-        Zarządzanie

-        Zarządzanie (studia w języku angielskim)

-        Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunki:

-        Administracja

-        Bezpieczeństwo narodowe

-        Bezpieczeństwo wewnętrzne

-        Budownictwo

-        Doradztwo podatkowe

-        Ekonomia

-        Energetyka

-        Geodezja i kartografia

-        Informatyka

-        Kryminologia

-        Mechanika i budowa maszyn

-        Mechatronika

-        Pedagogika

-        Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

-        Praca socjalna

-        Prawo

-        Rolnictwo

-        Technologia żywności i żywienie człowieka

-        Zarządzanie

-        Zarządzanie i inżynieria produkcji

-        Zootechnika

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunki:

-        Administracja

-        Bezpieczeństwo narodowe

-        Bezpieczeństwo wewnętrzne

-        Ekonomia

-        Filologia angielska

-        Geodezja i kartografia

-        Inżynieria środowiska

-        Pedagogika

-        Technologia żywności i żywienie człowieka

-        Zarządzanie

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

06 - 15.09.2022 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

19.08. - 15.09.2022 r. do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 15.09.2022 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

06 - 15.09.2022 r.

do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

16.09.2022 r.

godz. 9:00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

16.09.2022 r.

godz. 9:00

7.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

16.09.2022 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

19.09.2022 r.

godz. 12:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 26.09.2022 r.

do godz. 15:00 **

10.

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2022 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

REJESTRACJA

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów  www.irk.uwm.edu.pl

 

 

Informacje dla Kandydatów:

-        Strona internetowa: www.rekrutacja.uwm.edu.pl

-        System Internetowej Rejestracji Kandydatów „IRK”: www.irk.uwm.edu.pl

-        Infolinia: tel. 89 524 50 80

-        E-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl

-        Punkt Obsługi Kandydata: Olsztyn-Kortowo, ul. M. Oczapowskiego 12b (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej)