Rekrutacja Obcokrajowców

Studenci obcokrajowcy mogą być przyjmowani:

I. Na zasadach rekrutacji dla kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości, dyplom EB matury europejskiej, dyplom IB matury międzynarodowej:

  • poprzez system rekrutacyjny IRK

II. Na zasadach rekrutacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą Polski:

Osoby, które posiadają polskie świadectwo dojrzałości, dyplom EB matury europejskiej, dyplom IB matury międzynarodowej, zagraniczne świadectwo dojrzałości lub zagraniczny dyplom ukończenia studiów zobowiązane są do utworzenia konta w:

 

Osoby posiadające zagraniczne świadectwo dojrzałości lub zagraniczny dyplom ukończenia studiów dodatkowo ubiegają się o przyjęcie na studia za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej:

 Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,  przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 do Uchwały nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca  2019 roku, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

1)  w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a) na kierunkach: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, inżynieria przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b) na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),

c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria informacji, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,

d) na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),           

e) na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

f) na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,

g) na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,

h) na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,

i) na kierunku psychologia – przedmioty: język polski i (matematyka lub biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub historia).

2)   w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego
z dwóch przedmiotów:

a)      na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b)      na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,

c)      na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,

d)      na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)

oraz do oceny predyspozycji kandydata.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie składają komplet dokumentów w terminie do 07.07.2020, natomiast kandydaci na studia niestacjonarne oraz stacjonarne drugiego stopnia składają komplet dokumentów do 22.07.2020 (wykaz dokumentów).

(osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty) do:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Ul. Oczapowskiego 2 pok. 221 A
10-719 Olsztyn

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: bwm@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 523 39 26
Fax : (+48 89) 524 04 94

więcej informacji na http://bwm.uwm.edu.pl/studenci-obcokrajowcy

http://bwm.uwm.edu.pl/en/international-students