Opłaty za studia

Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 - [otwórz]
  • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne - [pobierz]
  • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich - [pobierz]
  • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców - [pobierz]
  • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców - [pobierz]
  • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych - [pobierz]

 


UCHWAŁA  Nr  532 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat - [pobierz] [otwórz]


UCHWAŁA  Nr  736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat -  [pobierz]  [otwórz]