Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.

Chemia

3.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

4.

Inżynieria przetwórstwa żywności

5.

Leśnictwo

6.

Ochrona środowiska

7.

Ogrodnictwo

8.

Rolnictwo

9.

Rybactwo

10.

Skreślono

11.

Skreślono

12.

Zootechnika

13.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

14.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

15.

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

16.

Energetyka

17.

Geodezja i kartografia

18.

Gospodarka przestrzenna

19.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

20.

Informatyka

21.

Inżynieria informacji

22.

Matematyka

23.

Mechanika i budowa maszyn

24.

Mechatronika

25.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

26.

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

27.

Biotechnologia

28.

Dietetyka

29.

Mikrobiologia

30.

Pielęgniarstwo

31.

Położnictwo

32.

Ratownictwo medyczne

33.

Weterynaria

34.

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

35.

Analiza i kreowanie trendów

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

35a.

Analityka i zarządzanie publiczne

36.

Bezpieczeństwo narodowe

37

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

38.

Ekonomia

39.

Historia

40.

Lingwistyka w biznesie

41.

Politologia

42.

Skreślono

43.

Wojskoznawstwo

44.

Zarządzanie

45.

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

46.

Administracja i cyfryzacja

47.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

47a.

Kryminologia

48.

Prawo

49.

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

50.

Nauki o rodzinie

51.

Pedagogika

52.

Pedagogika specjalna

53.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

54.

Praca socjalna

55.

Socjologia

56.

Teologia

57.

Inżynieria środowiska

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

58.

Psychologia

1. Biologia,

2. Chemia,

3. Historia,

4. Język obcy nowożytny*,

5. Język polski,

6. Matematyka,

7. Wiedza o społeczeństwie,

59.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

60.

Technologia żywności i żywienie człowieka

61.

Logopedia

1. Biologia

2. Fizyka

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Wiedza o społeczeństwie

 *  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)

1.

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

2a.

Filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Geografia

2. Historia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

2b.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

2c.

Filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

2d.

Filologia rosyjska

3.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

4.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Język angielski

2. Biologia

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Matematyka

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu 1

Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych 1

Ocena predyspozycji kandydata – ocena 4 prac artystycznych – 2 rysunków oraz 2 prac malarskich;

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

3

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej 1

Ocena predyspozycji muzycznych kandydata - ocena 3  nagrań

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

1)      do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny  predyspozycji uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Załącznik 2A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2.

Chemia

3.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi

4.

Inżynieria przetwórstwa żywności

5.

Leśnictwo

6.

Ochrona środowiska

7.

Ogrodnictwo

8.

Rolnictwo

9.

Rybactwo

10.

Skreślono

11.

Skreślono

12.

Zootechnika

13.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

14.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny***

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Geografia lub historia lub biologia

15.

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

16.

Energetyka

17.

Geodezja i kartografia

18.

Gospodarka przestrzenna

19.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych
i leśnych

20.

Informatyka

21.

Inżynieria informacji

22.

Matematyka

23.

Mechanika i budowa maszyn

24.

Mechatronika

25.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

26.

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

27.

Biotechnologia

28.

Dietetyka

29.

Mikrobiologia

30.

Pielęgniarstwo

31.

Położnictwo

32.

Ratownictwo medyczne

33.

Weterynaria

34.

Turystyka i rekreacja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub biologia*

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

35.

Analiza i kreowanie trendów

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

35a.

Analityka i zarządzanie publiczne

36.

Bezpieczeństwo narodowe

37.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

38.

Ekonomia

39.

Historia

40.

Lingwistyka w biznesie

41.

Politologia

42.

Skreślono

43.

Wojskoznawstwo

44.

Zarządzanie

45.

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

46.

Administracja i cyfryzacja

47.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

47a.

Kryminologia

48.

Prawo

49.

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

50.

Nauki o rodzinie

51.

Pedagogika

52.

Pedagogika specjalna

53.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

54.

Praca socjalna

55.

Socjologia

56.

Teologia

57.

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

58a.

Filologia angielska

1. Język angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia
    lub język łaciński

3. Język polski

58b.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

58c.

Filologia germańska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia
    lub język łaciński

3. Język polski

58d.

Filologia rosyjska

59.

Kierunek lekarski - studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**** lub matematyka

60.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Biologia

2. Język angielski

3. Chemia lub matematyka lub fizyka****

61.

Inżynieria środowiska

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia lub biologia*

3. Język obcy nowożytny***

62.

Psychologia

1. Język polski lub język obcy
    nowożytny*,

2. Matematyka lub biologia lub chemia,

3. Wiedza o społeczeństwie lub historia, 

63.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub
    geografia

3. Język obcy nowożytny***

64.

Technologia żywności i żywienie człowieka

65.

Logopedia

1. Biologia* lub fizyka**

2. Historia lub wiedza o społeczeństwie

3. Język polski lub język obcy nowożytny***.

    

   *   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

   **    na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

   ***    jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

  ****    lub fizyka z astronomią

Załącznik 2B

 

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

1

Architektura krajobrazu 1

Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych 1

Ocena predyspozycji kandydata – ocena 4 prac artystycznych – 2 rysunków oraz 2 prac malarskich;

1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

3

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej 1

Ocena predyspozycji muzycznych kandydata - ocena 3  nagrań

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

 

1)    do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny  predyspozycji uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

 

  *   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

 ** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata