Harmonogram rekrutacji

W związku z przesunięciem egzaminów maturalnych, terminy rekrutacji ulegną zmianie.

Harmonogram rekrutacji na studia w 2020 roku

Stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria)

23.04 - 07.07.2020 r.
do godziny 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

04.06 - 07.07.2020 r.

do godziny 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 07.07.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

22.06 - 07.07.2020 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

08.07.2020 r.
godz. 9:00

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

09.07 - 10.07.2020 r.

7.

Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

09.07 - 10.07.2020 r.

8.

Ocena predyspozycji - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia

09.07 - 10.07.2020 r.

9.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunek architektura krajobrazu

do 09.07.2020 r.
do godz. 12:00 **

10.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

13.07.2020 r.

godz. 12:00

11.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 20.07.2020 r.

do godz. 15:00 **

12.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

22.07.2020 r.

godz. 12:00

13.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 27.07.2020 r.

do godz. 15:00 **

14.

Ogłoszenie wyników naboru

30.07.2020 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego


Studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych

23.04 - 22.07.2020 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

04.06 - 22.07.2020 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 22.07.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

22.06 - 22.07.2020 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

23.07.2020 r.
godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

23.07.2020 r.
godz. 9.00

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

24.07.2020 r.
godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 31.07.2020 r.
do godz. 15:00 **

9.

Ogłoszenie wyników naboru studia stacjonarne II stopnia

04.08.2020 r.

10.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 3.09.2020 r.

11.

Ogłoszenie wyników naboru studia niestacjonarne

4.09.2020 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego


Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów
 i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane w Polsce)

do 08.07.2020 r.

do godz. 15:00*

2.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)– termin I 

do 09.06.2020 r.*

3.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin II

10.06. – 01.07.2020 r.*

4.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów  i wniesienie opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – termin III

02.07. - 08.07.2020 r.*

5.

Egzaminy wstępne/kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla I terminu rejestracji

11.06. - 14.06.2020 r.

6.

Egzaminy wstępne/kompetencyjny (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla II terminu rejestracji

03.07. -  05.07.2020 r.

7.

Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) – dla III terminu rejestracji

10.07. – 12.07.2020 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

13.07.2020 r.
godz. 15:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dokonanie opłaty czesnego za I semestr i dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów

27.07.2020 r.
do godz. 15:00 **

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego


Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja elektroniczna, dostarczenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

24.04.–15.07.2020 r.*

2.

Weryfikacja dokumentów oraz egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą)

16.07.–30.07.2020 r.*

3.

Ogłoszenie listy przyjętych

06.08.2020 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie