Kryteria kwalifikacji - studia niestacjonarne w 2019 roku

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Załącznik 1

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych

z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.

Rolnictwo

3.

Technologia żywności i żywienie człowieka

4.

Zootechnika

5.

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

6.

Energetyka

7.

Geodezja i kartografia

8.

Informatyka

9.

Mechanika i budowa maszyn

10.

Mechatronika

11.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

12.

Bezpieczeństwo narodowe

1. Geografia

2. Historia

3. Język polski

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

13.

Ekonomia

14.

Politologia

15.

Zarządzanie

16.

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

17.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

18.

Prawo

19.

Nauki o rodzinie

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

20.

Pedagogika

21.

Pedagogika specjalna

22.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

23.

Praca socjalna

*    język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

**  lub fizyka i astronomia

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Załącznik 2

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

1. Biologia* lub chemia

2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

2.

Rolnictwo

3.

Technologia żywności i żywienie człowieka

4.

Zootechnika

5.

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka*** lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

6.

Energetyka

7.

Geodezja i kartografia

8.

Informatyka

9.

Mechanika i budowa maszyn

10.

Mechatronika

11.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

12.

Bezpieczeństwo narodowe

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

13.

Ekonomia

14.

Politologia

15.

Zarządzanie

16.

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka***

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

17.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

18.

Prawo

19.

Nauki o rodzinie

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

20.

Pedagogika

21.

Pedagogika specjalna

22.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

23.

Praca socjalna

*       w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**     język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

***   lub fizyka z astronomią