Kryteria kwalifikacji - studia stacjonarne w 2019 roku

 Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów

pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.

Chemia

3.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi

4.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

5.

Inżynieria przetwórstwa żywności

6.

Leśnictwo

7.

Ochrona środowiska

8.

Ogrodnictwo

9.

Rolnictwo

10.

Rybactwo

11.

Technologia żywności i żywienie człowieka

12.

Towaroznawstwo

13.

Zootechnika

14.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

15.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

16.

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

17.

Energetyka

18.

Geodezja i kartografia

19.

Gospodarka przestrzenna

20.

Informatyka

21.

Inżynieria informacji

22.

Matematyka

23.

Mechanika i budowa maszyn

24.

Mechatronika

25.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

26.

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

27.

Biotechnologia

28.

Dietetyka

29.

Mikrobiologia

30.

Pielęgniarstwo

31.

Położnictwo

32.

Ratownictwo medyczne

33.

Weterynaria

34.

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

35.

Analiza i kreowanie trendów

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

36.

Bezpieczeństwo narodowe

37.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

38.

Ekonomia

39.

Historia

40.

Lingwistyka w biznesie

41.

Politologia

42.

Stosunki międzynarodowe

43.

Wojskoznawstwo

44.

Zarządzanie

45.

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

46.

Administracja i cyfryzacja

47.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

48.

Prawo

49.

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

50.

Nauki o rodzinie

51.

Pedagogika

52.

Pedagogika specjalna

53.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

54.

Praca socjalna

55.

Socjologia

56.

Teologia

57.

Inżynieria środowiska

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

                    *  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

                    ** lub fizyka i astronomia

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

2.

Filologia, w zakresie

- filologii angielskiej

1. Język polski

2. Język angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

- sp. nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego

- sp. nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

1. Język polski

2. Język niemiecki

- filologii rosyjskiej

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

- filologii germańskiej

3.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

4.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Język angielski

2. Biologia

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Matematyka

                    * jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

                    ** lub fizyka i astronomia

Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu1

Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych2

Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

3

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej3

Egzaminy praktyczne:

1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

4

Logopedia4

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Wiedza o społeczeństwie

                    * język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

                    ** lub fizyka i astronomia

                    1)  na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie

                    kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.

                    2)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów

                    przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

                    3)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów

                    przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

                    Do  sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej

                    ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

                    4)  na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Załącznik 2A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2.

Chemia

3.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi

4.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych
i leśnych

5.

Inżynieria przetwórstwa żywności

6.

Leśnictwo

7.

Ochrona środowiska

8.

Ogrodnictwo

9.

Rolnictwo

10.

Rybactwo

11.

Technologia żywności i żywienie człowieka

12.

Towaroznawstwo

13.

Zootechnika

14.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

15.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny***

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Geografia lub historia lub biologia

16.

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

17.

Energetyka

18.

Geodezja i kartografia

19.

Gospodarka przestrzenna

20.

Informatyka

21.

Inżynieria informacji

22.

Matematyka

23.

Mechanika i budowa maszyn

24.

Mechatronika

25.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

26.

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

27.

Biotechnologia

28.

Dietetyka

29.

Mikrobiologia

30.

Pielęgniarstwo

31.

Położnictwo

32.

Ratownictwo medyczne

33.

Weterynaria

34.

Turystyka i rekreacja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub biologia*

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

35.

Analiza i kreowanie trendów

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

36.

Bezpieczeństwo narodowe

37.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

38.

Ekonomia

39.

Historia

40.

Lingwistyka w biznesie

41.

Politologia

42.

Stosunki międzynarodowe

43.

Wojskoznawstwo

44.

Zarządzanie

45.

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

46.

Administracja i cyfryzacja

47.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

48.

Prawo

49.

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

50.

Nauki o rodzinie

51.

Pedagogika

52.

Pedagogika specjalna

53.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

54.

Praca socjalna

55.

Socjologia

56.

Teologia

57.

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

58.

Filologia, w zakresie

- filologii angielskiej

1. Język angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego

- sp. nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

1. Język niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- filologii rosyjskiej

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- filologii germańskiej

59.

Kierunek lekarski - studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**** lub matematyka

60.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Biologia

2. Język angielski

3. Chemia lub matematyka lub fizyka****

61.

Inżynieria środowiska

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia lub biologia*

3. Język obcy nowożytny***

*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**        na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***       jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****     lub fizyka z astronomią

Załącznik 2B

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

1.

Architektura krajobrazu1

Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2.

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych2

Egzaminy praktyczne:

rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

3.

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej3

Egzaminy praktyczne:

1.Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

4.

Logopedia4

Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia* lub fizyka**

2. Historia lub wiedza o społeczeństwie

3. Język polski lub język obcy nowożytny***.

*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**        lub fizyka z astronomią

***      język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

1)  na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.

2)  oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

3)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

4) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.