Harmonogram rekrutacji


REKRUTACJA DODATKOWA - SPRAWDŹ!

 


 


 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

06.06 - 08.07.2019 r.

do godziny 15:0

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 08.07.2019 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB,)

24.06 - 08.07.2019 r.
do godz. 15:00

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

09.07.2019 r.

godz. 9:00

5.

Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

10.07 - 11.07.2019 r.

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

10.07 - 11.07.2019 r.

7.

Ocena predyspozycji - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia

10.07 - 11.07.2019 r.

8.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunek architektura krajobrazu

do 10.07.2019 r.
do godz. 12:00 **

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

12.07.2019 r.
godz. 12:00

10.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 19.07.2019 r.

do godz. 15:00 **

11.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

23.07.2019 r.

godz. 12:00

12.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 26.07.2019 r.

do godz. 15:00 **

13.

Ogłoszenie wyników naboru

30.07.2019 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

***

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

06.06 - 23.07.2019 r.

do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 23.07.2019 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

24.06 - 23.07.2019 r.
do godz. 15:00

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

24.07.2019 r.
godz. 9.00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

24.07.2019 r.
godz. 9.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

25.07.2019 r.

godz. 12:00

7.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 01.08.2019 r.

do godz. 15:00 **

8.

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych

do 3.09.2019 r.

9.

Ogłoszenie wyników naboru

5.09.2019 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego