Kryteria kwalifikacji na I rok studiów w 2018 roku - studia stacjonarne

Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2018/2019
 
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
Załącznik 1A
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
1.
Bioinżynieria produkcji żywności
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Język obcy nowożytny*
6. Język polski
7. Matematyka
2.
Gospodarowanie zasobami wodnymi
3.
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi
4.
Inżynieria przetwórstwa żywności
5.
Leśnictwo
6.
Ochrona środowiska
7.
Ogrodnictwo
8.
Rolnictwo
9.
Rybactwo
10.
Technika rolnicza i leśna
11.
Technologia drewna
12.
Technologia żywności i żywienie człowieka
13.
Towaroznawstwo
14.
Zootechnika
15.
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
16.
Gastronomia – sztuka kulinarna
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Geografia
5. Historia
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
17.
Budownictwo
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
18.
Energetyka
19.
Geodezja i kartografia
20.
Gospodarka przestrzenna
21.
Informatyka
22.
Inżynieria bezpieczeństwa
23.
Inżynieria informacji
24.
Inżynieria środowiska
25.
Matematyka
26.
Mechanika i budowa maszyn
27.
Mechatronika
28.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
29.
Inżynieria kosmiczna
 
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Informatyka
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka
 
30.
Biologia
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**
4. Język obcy nowożytny*
5. Matematyka
31.
Biotechnologia
32.
Dietetyka
33.
Mikrobiologia
34.
Pielęgniarstwo
35.
Położnictwo
36.
Ratownictwo medyczne
37.
Weterynaria
38.
Turystyka i rekreacja
1. Biologia
2. Geografia
3. Historia
4. Język obcy nowożytny*
5. Język polski
6. Matematyka
7. Wiedza o społeczeństwie
39.
Analiza i kreowanie trendów
1. Geografia
2. Historia
3. Język obcy nowożytny*
4. Język polski
5. Matematyka
6. Wiedza o społeczeństwie
40.
Bezpieczeństwo narodowe
41.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
42.
Ekonomia
43.
Historia
44.
Lingwistyka w biznesie
45.
Politologia
46.
Stosunki międzynarodowe
47.
Wojskoznawstwo
48.
Zarządzanie
49.
Administracja
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Geografia
4. Historia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
50.
Administracja i cyfryzacja
51.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
52.
Prawo
53.
Filozofia
1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Język łaciński i kultura antyczna
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie
54.
Nauki o rodzinie
55.
Pedagogika
56.
Pedagogika specjalna
57.
Pedagogika wczesnej edukacji
58.
Praca socjalna
59.
Socjologia
60.
Teologia
  *  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
 
Załącznik 1B
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)
1.
Filologia polska
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*
1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Historia sztuki
5. Język łaciński i kultura antyczna
2.
Filologia
2.1.
- sp. filologia angielska
1. Język polski2. Język angielski
1. Historia2. Geografia3. Język łaciński i kultura antyczna4. Matematyka
2.2.
- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego
2.3.
- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
1. Język polski2. Język niemiecki
2.4.
- sp. filologia rosyjska
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny*
2.5.
- sp. filologia germańska
3.
Kierunek lekarski – studia w języku polskim
1. Biologia
2. Chemia
1. Fizyka**
2. Matematyka
4.
Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
1. Język angielski
2. Biologia
1. Chemia
2. Fizyka**
3. Matematyka
  * jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
 
Załącznik 1C
Lp.
Kierunek studiów
Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji Kandydata
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)
1.
Architektura krajobrazu1
Ocena predyspozycji plastycznych Kandydata – ocena 10 prac plastycznych
1. Biologia
2. Chemia
3. Geografia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
2.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych1
Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Geografia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
3.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej2
Egzaminy praktyczne:
1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
4.
Logopedia3
Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.
1. Biologia
2. Fizyka**
3. Historia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Wiedza o społeczeństwie
* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia
1)  na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
2)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
3)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4)  na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
 
 
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
 
Załącznik 2A
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
1.
Bioinżynieria produkcji żywności
1. Biologia* lub chemia**
2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
2.
Gospodarowanie zasobami wodnymi
3.
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi
4.
Inżynieria przetwórstwa żywności
5.
Leśnictwo
6.
Ochrona środowiska
7.
Ogrodnictwo
8.
Rolnictwo
9.
Rybactwo
10.
Technika rolnicza i leśna
 11.
Technologia drewna
 12.
Technologia żywności i żywienie człowieka
 13.
Towaroznawstwo
 14.
Zootechnika
 15.
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 16.
Gastronomia – sztuka kulinarna
1. Język obcy nowożytny***
2. Chemia lub matematyka lub fizyka****
3. Geografia lub historia lub biologia
 17.
Budownictwo
1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia
3. Język obcy nowożytny***
 18.
Energetyka
 19.
Geodezja i kartografia
 20.
Gospodarka przestrzenna
 21.
Informatyka
 22.
Inżynieria bezpieczeństwa
23.
Inżynieria informacji
24.
Inżynieria środowiska
25.
Matematyka
26.
Mechanika i budowa maszyn
27.
Mechatronika
28.
Zarządzanie i inżynieria produkcji
29.
Inżynieria kosmiczna
1. Matematyka lub informatyka
2. Fizyka**** lub chemia
3. Język obcy nowożytny***
30.
Biologia
1. Biologia*
2. Chemia lub matematyka lub fizyka****
3. Język obcy nowożytny***
31.
Biotechnologia
32.
Dietetyka
33.
Mikrobiologia
34.
Pielęgniarstwo
35.
Położnictwo
36.
Ratownictwo medyczne
37.
Weterynaria
 
38.
Turystyka i rekreacja
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub biologia*
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
39.
Analiza i kreowanie trendów
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
40.
Bezpieczeństwo narodowe
41.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
42.
Ekonomia
43.
Historia
44.
Lingwistyka w biznesie
45.
Politologia
46.
Stosunki międzynarodowe
47.
Wojskoznawstwo
48.
Zarządzanie
49.
Administracja
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie
2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
50.
Administracja i cyfryzacja
51.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
52.
Prawo
53.
Filozofia
1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
54.
Nauki o rodzinie
55.
Pedagogika
56.
Pedagogika specjalna
57.
Pedagogika wczesnej edukacji
58.
Praca socjalna
59.
Socjologia
60.
Teologia
61.
Filologia polska
1. Język polski
2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński
3. Język obcy nowożytny***
62.
Filologia
- sp. filologia angielska
1. Język angielski
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego
- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim
- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
1. Język niemiecki
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
- sp. filologia rosyjska
1. Język obcy nowożytny***
2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński
3. Język polski
- sp. filologia germańska
63.
Kierunek lekarski - studia w języku polskim
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka**** lub matematyka
64.
Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
1. Biologia
2. Język angielski
3. Chemia lub matematyka lub fizyka****
*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
**        na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”
***       jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
****     lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 2B
Lp.
Kierunek studiów
Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji Kandydata
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty
1.
Architektura krajobrazu1)
Ocena predyspozycji plastycznych Kandydata – ocena 10 prac plastycznych
1. Biologia* lub chemia
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny***
2.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych1)
Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo
1. Historia lub geografia lub biologia
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny***
3.
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej2)
Egzaminy praktyczne:
1.Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie
2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
1. Historia lub matematyka lub biologia
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny***
4.
Logopedia3)
Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.
1. Biologia* lub fizyka**
2. Historia lub wiedza o społeczeństwie
3. Język polski lub język obcy nowożytny***.
*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
**        lub fizyka z astronomią
***      język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
 
1)  na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
2)  oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
3)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
4) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.