Kryteria kwalifikacji na I rok studiów w 2018 roku - studia niestacjonarne

 
Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2018/2019
 
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
Załącznik 1

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów
w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących
na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Rolnictwo

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.

Technika rolnicza i leśna

3.

Technologia żywności i żywienie człowieka

4.

Zootechnika

5.

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

6.

Energetyka

7.

Geodezja i kartografia

8.

Gospodarka przestrzenna

9.

Informatyka

10.

Inżynieria bezpieczeństwa

11.

Mechanika i budowa maszyn

12.

Mechatronika

13.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

14.

Bezpieczeństwo narodowe

1. Geografia

2. Historia

3. Język polski

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

15.

Ekonomia

16.

Politologia

17.

Zarządzanie

18.

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

19.

Administracja i cyfryzacja

20.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

21.

Prawo

22.

Nauki o rodzinie

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

23.

Pedagogika

24.

Pedagogika specjalna

25.

Pedagogika wczesnej edukacji

26.

Praca socjalna

*    język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
**  lub fizyka i astronomia
 
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
Załącznik 2

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1.

Rolnictwo

1. Biologia* lub chemia

2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

2.

Technika rolnicza i leśna

3.

Technologia żywności i żywienie człowieka

4.

Zootechnika

5.

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka*** lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

6.

Energetyka

7.

Geodezja i kartografia

8.

Gospodarka przestrzenna

9.

Informatyka

10.

Inżynieria bezpieczeństwa

11.

Mechanika i budowa maszyn

12.

Mechatronika

13.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

14.

Bezpieczeństwo narodowe

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

15.

Ekonomia

16.

Politologia

17.

Zarządzanie

18.

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka***

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

19.

Administracja i cyfryzacja

20.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

21.

Prawo

22.

Nauki o rodzinie

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

23.

Pedagogika

24.

Pedagogika specjalna

25.

Pedagogika wczesnej edukacji

26.

Praca socjalna

*      w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
**     język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
***   lub fizyka z astronomią