Opłaty za studia

Zmień rozmiar tekstu

UCHWAŁA  Nr  736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat -  [pobierz]  [otwórz]

Zarządzenie Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 [pobierz] 

>> Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2017/2018 - [pobierz]

>> Opłaty (w PLN) za niestacjonarne studia doktoranckie dla doktorantów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 -  [pobierz]

>> Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [pobierz]

>> Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych, dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [pobierz]

>>  Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na studiach doktoranckich  według dziedzin nauki  i dyscyplin naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę  w roku akademickim  2017/2018 - [pobierz]

Zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [pobierz]

>> Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne  prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [pobierz]

>> Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [pobierz]

>> Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2017/2018 - [pobierz]

>> Opłaty (w PLN) za stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 - [pobierz]

>> Opłaty (w PLN ) za  niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2017/2018 - [pobierz]