Nowe kierunki studiów 2017

Zmień rozmiar tekstu

NOWOŚCI W OFERCIE KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

1. INŻYNIERIA INFORMACJI

studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7 semestralnym okresem nauki, stacjonarne. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Studia na kierunku inżynieria informacji pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze nauk technicznych i nauk społecznych w dyscyplinie wiodącej geodezja i kartografia oraz budownictwo i ekonomia.

W ramach studiów realizowane są trzy moduły - ścieżki edukacyjne:

A - Analityk Informacji Biznesowej, B - Inżynier Informacji Transportowej, C - Wywiad Geoinformacyjny.

Absolwent kierunku Inżynieria Informacji jest specjalistą inżynierem, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie (techniczne) z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi (społecznymi) w sektorze informacyjnym, odpowiadającym za infrastrukturę i inżynierię obsługi informacji. Zna zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, walidacji i wyceny, przetwarzania, wizualizacji, ochrony i bezpieczeństwa informacji, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Studia na kierunku inżynieria informacji przygotowują absolwentów do pracy: na stanowiskach brokera informacji, analityka (geo)informacji, specjalisty zarządzania informacją, specjalisty ochrony informacji niejawnych, analityka biznesowego, specjalista do spraw logistyki transportu, pracownika działu logistyki transportu, specjalisty do spraw organizacji i rozwoju transportu, kierownika działu transportu, organizatora transportu drogowego; w firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych; centrach bezpieczeństwa, centrach zarządzania kryzysowego, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja; straż pożarna; centra zarządzania kryzysowego; firmach konsultingowych i doradczych; pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej; komórkach organizacyjnych, które zajmują się logistyką transportu; pionach logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.  

2. INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7 semestralnym okresem nauki, stacjonarne. Wydział Nauki o Żywności.

Absolwent kierunku jest specjalistą z zakresu technologii i inżynierii przemysłu spożywczego. Posiada wiedzę nt. podstawowych operacji jednostkowych, aparatury procesowej, w tym procesów membranowych oraz zasad przetwarzania i produkcji żywności we wszystkich branżach przemysłu spożywczego. Absolwent posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Posiada dobrą znajomość specyfiki budowy oraz zasad eksploatacji aparatów i urządzeń stosowanych w różnych branżach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych. Absolwent jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowywanie ich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Potrafi opracować nowe produkty i technologie ich wytwarzania, zaprojektować linie przetwórcze oraz świadomie eksploatować aparaturę.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności i produkcji pasz, a także w biurach projektowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych. Jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

3. LINGWISTYKA W BIZNESIE

studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6 semestralnym okresem nauki, stacjonarne. Wydział Humanistyczny.

Interdyscyplinarny kierunek studiów lingwistyka w biznesie, realizowany we współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych, stanowi unikalną w skali kraju fuzję studiów filologicznych i ekonomicznych, która pozwala absolwentom połączyć wysokie kompetencje językowe z wiedzą z zakresu praktyki gospodarczej i wymiany międzynarodowej. Kształcenie oparte jest na modelu modułowym, a jego celem jest zapewnienie studentom zarówno wysokich kwalifikacji filologicznych, jak i ekonomicznych. Absolwent kierunku nie tylko biegle włada dwoma językami obcymi, ale także posiada wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i prowadzeniu handlu międzynarodowego z uwzględnieniem różnych aspektów komunikacji międzykulturowej. Takie przygotowanie zawodowe umożliwia podjęcie pracy w firmach prowadzących działalność na globalnym rynku produktów i usług, a także w instytucjach samorządowych oraz służbach państwowych i administracji, gdzie wymagane są zaawansowana znajomość języków oraz umiejętności komunikacji międzykulturowej. Kierunek lingwistyka w biznesie w sposób harmonijny łączy dwa obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji, stanowiąc doskonałą ofertę dla tych wszystkich, który chcą wyjść poza standardowe, jednotorowe kształcenie filologiczne/ekonomiczne i podejmą wyzwanie kształcenia integralnego. Obszar zatrudnienia: firmy i organizacje poszukujące specjalistów z ekonomii i biznesu, znających  biegle języki obce – angielski oraz niemiecki lub rosyjski; instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej; administracja i służby państwowe, instytucje samorządu terytorialnego utrzymujące kontakty międzynarodowe; instytuty, agencje i firmy badawcze; własne firmy działające na rynku międzynarodowym; firmy tłumaczeniowe, biura podróży, instytucje kultury.

Interdyscyplinarny kierunek studiów lingwistyka w biznesie został wyróżniony znakiem jakości "Studia z Przyszłością" 2017, przyznanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji na stronie kierunku: https://lingwistykauwm.wixsite.com/lingwistyka

 

 

4. POŁOŻNICTWO

studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6 semestralnym okresem nauki, stacjonarne. Wydział Nauk Medycznych

Studenci kierunku Położnictwo zdobywają wiedzę z zakresu świadczeń  zdrowotnych wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz noworodka.

Zdobywają wiedzę o: rozpoznawaniu ciąży i sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzaniu badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; przyjmowaniu porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza; podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska; sprawowaniu opieki nad matką i monitorowaniem przebiegu okresu poporodowego; badaniu noworodków i opiekę nad nimi; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;  wykrywaniu stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Absolwenci kierunku Położnictwo są przygotowani do pracy m.in. w: szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej.

5. KOMUNIKACJA MIEDZYKULTUROWA W EUROPIE

studia drugiego stopnia - oferta w języku rosyjskim - stacjonarne, 4 sesmetry. Wydział Humanistyczny.

Komunikacja międzykulturowa w Europie to propozycja studiów, prowadzonych w całości w języku rosyjskim, a zatem przeznaczonych dla osób, które władają już tym językiem.

Absolwent kierunku legitymuje się wiedzą o charakterze kulturowym, obejmującą znajomość realiów Europy oraz pogłębioną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych. Posiada zaawansowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 wg ESOKJ, pozwalającą na komunikowanie się w sytuacjach profesjonalnych w obszarach wymagających kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych, a także kompetencje językowe na poziomie B2+ w zakresie wybranego języka dodatkowego. Obszar zatrudnienia: instytucje działające w sferze komunikacji publicznej, kultury, biznesu; instytucje administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego; firmy, współpracujące z Federacją Rosyjską lub rozszerzające swoją działalność na Europę Wschodnią; sektor usług wymagający zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich (np. biura podróży i agencje turystyczne); firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z zakresu komunikacji międzykulturowej lub języka rosyjskiego; instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej; media: redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio.

6. DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE

studia drugiego stopnia - stacjonarne, 4 semestry. Wydział Humanistyczny.

Kierunek przyporządkowany do obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: filozofia, historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, archeologia oraz do obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych, dyscyplin naukowych: biologia, ekologia, ochrona środowiska; dyscyplina naukowa wiodąca: historia.

Absolwent kierunku dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym (zarówno z obszaru humanistyki, jak i przyrodoznawstwa), zorientowanym na wiedzę i upraktycznione umiejętności adekwatne do potrzeb rynku pracy, pozwalające na podjęcie zajęć zawodowych związanych z szeroko pojętą dziedziną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przede wszystkim z rozpoznaniem, ewaluacją, ochroną oraz promocją dóbr kultury i wartości przyrodniczych. Zna podstawy prawne dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego oraz uwarunkowania relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, także w aspekcie ewolucji systemu ekonomicznego, w kierunku gospodarki efektywności energetycznej i bezodpadowej. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury, krajobrazem kulturowym i ochroną przyrody; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, promocją regionu, promocją i produkcją żywności, rękodzieła i produktów regionalnych; placówkach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych oraz kreowania różnorodnych form samozatrudnienia. Jest zorientowany w mechanizmach i źródłach finansowania projektów regionalnych i międzynarodowych, zwłaszcza ze źródeł Unii Europejskiej.

7. LOGOPEDIA

studia drugiego stopnia - stacjonarne, 4 semestry. Wydział Humanistyczny.

Kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: językoznawstwo; obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia oraz obszaru wiedzy w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych, dyscyplin naukowych: medycyna,   stomatologia; dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.

Absolwent posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych o profilu ogólnoakademickim oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej o profilu ogólnoakademickim i praktycznym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu logopedy. Rozumie i  umie analizować zjawiska i procesy językowe, społeczne i kulturowe  z wykorzystaniem nowoczesnej zintegrowanej interdyscyplinarnej wiedzy lingwistycznej, medycznej,  psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie etnogenezy i patogenezy zaburzeń zdolności komunikacyjnych, ich rozpoznawania, zapobiegania oraz terapii. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, zdrowia, biznesu, nauki i administracji. Może znaleźć zatrudnienie w: placówkach oświatowych wszystkich szczebli (także w szkołach ponadpodstawowych, w charakterze specjalisty), placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego oraz o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach środowiskowych i terapeutycznych, w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Może być również zatrudniony w placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i technik mówienia, np. rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, teatrach, domach kultury oraz innych ośrodkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem. Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną.

8. MECHATRONIKA

studia drugiego stopnia - stacjonarne, 3 semestry. Wydział Nauk Technicznych.

Kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscypliny naukowej: budowa i eksploatacja maszyn.

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki (równania różniczkowe, całkowe, probabilistyka), mechaniki analitycznej i drgań mechanicznych, wytrzymałości materiałów i sztucznej inteligencji. Legitymuje się wiedzą z dyscyplin kierunkowych w zakresie zaawansowanego komputerowego wspomagania projektowania, sensoryki i analizy sygnałów, zaawansowanej elektroniki i dynamiki układów mechatronicznych. Posiada wiedzę specjalnościową w zakresie teorii maszyn i mechanizmów, zaawansowanego programowania sterowników PLC, zapoznając się szczegółowo z informatycznym środowiskiem naukowo-technicznym w mechatronice (Mat-Lab, Simulink, Catia, E -Plan, itp.) oraz wiedzę z zakresu sterowania manipulatorów i robotów, a także układów komunikacyjnych w mechatronice. Dysponuje wiedzą obejmującą zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii, alternatywnych napędów maszyn, systemów inteligentnego budynku lub systemów SCADA, diagnostyki i homologacji maszyn lub robotów autonomicznych. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu absolwentowi podjęcie pracy w biurach konstrukcyjnych i prototypowych dużych Koncernów rozwijających innowacyjne technologie w przedsiębiorstwach wyposażonych w nowoczesne technologie PLC, w jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych, w technikach, szkołach średnich oraz w przedsiębiorstwach zaplecza infrastruktury (np. TDT).