Kryteria kwalifikacji - studia stacjonarne 2017

Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2017/2018

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.

Broker innowacji w przemyśle spożywczym

3.

Gospodarowanie zasobami wodnymi

4.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

5.

Inżynieria przetwórstwa żywności

6.

Leśnictwo

7.

Ochrona środowiska

8.

Ogrodnictwo

9.

Rolnictwo

10.

Rybactwo

11.

Technika rolnicza i leśna

12.

Technologia drewna

13.

Technologia żywności i żywienie człowieka

14.

Towaroznawstwo

15.

Zootechnika

16.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

17.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

18.

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

19.

Energetyka

20.

Geodezja i kartografia

21.

Gospodarka przestrzenna

22.

Informatyka

23.

Inżynieria bezpieczeństwa

24.

Inżynieria informacji

25.

Inżynieria środowiska

26.

Matematyka

27.

Mechanika i budowa maszyn

28.

Mechatronika

29.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

30.

Inżynieria kosmiczna

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Informatyka

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

31.         

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

32.

Biotechnologia

33.

Dietetyka

34.

Mikrobiologia

35.

Pielęgniarstwo

36.

Położnictwo

37.

Ratownictwo medyczne

38.

Weterynaria

39.

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

40.

Analiza i kreowanie trendów

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

41.

Bezpieczeństwo narodowe

42.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

43.

Ekonomia

44.

Historia

45.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

46.

Lingwistyka w biznesie

47.

Politologia

48.

Stosunki międzynarodowe

49.

Wojskoznawstwo

50.

Zarządzanie

51.

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

52.

Administracja i cyfryzacja

53.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

54.

Prawo

55.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Historia sztuki

6. Język łaciński i kultura antyczna

7. Język polski

8. Język obcy nowożytny*

9. Matematyka

10. Wiedza o społeczeństwie

56.

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

57.

Nauki o rodzinie

58.

Pedagogika

59.

Pedagogika specjalna

60.

Pedagogika wczesnej edukacji

61.

Praca socjalna

62.

Prawo kanoniczne

63.

Socjologia

64.

Teologia

  *  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1.

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

2.

Filologia

2.1.

- sp. filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

2.2.

- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego

2.3.

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

2.4.

- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

1. Język polski

2. Język niemiecki

2.5.

- sp. filologia rosyjska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

2.6.

- sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego

2.7.

- sp. filologia germańska

3.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

4.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Język angielski

2. Biologia

1. Chemia

2. Fizyka**

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Egzamin

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu1

Egzamin praktyczny:

rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych1

Egzaminy praktyczne: rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej2

Egzaminy praktyczne:

1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

4

Logopedia3

Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Wiedza o społeczeństwie

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

1/ na kierunku architektura krajobrazu oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

2/ na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

3/ na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.


 

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Załącznik 2A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2.

Broker innowacji w przemyśle spożywczym

3.

Gospodarowanie zasobami wodnymi

4.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi

5.

Inżynieria przetwórstwa żywności

6.

Leśnictwo

7.

Ochrona środowiska

8.

Ogrodnictwo

9.

Rolnictwo

10.

Rybactwo

11.

Technika rolnicza i leśna

12.

Technologia drewna

13.

Technologia żywności i żywienie człowieka

14.

Towaroznawstwo

15.

Zootechnika

16.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

17.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny***

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Geografia lub historia lub biologia

18.

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

19.

Energetyka

20.

Geodezja i kartografia

21.

Gospodarka przestrzenna

22.

Informatyka

23.

Inżynieria bezpieczeństwa

24.

Inżynieria informacji

25.

Inżynieria środowiska

26.

Matematyka

27.

Mechanika i budowa maszyn

28.

Mechatronika

29.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

30.

Inżynieria kosmiczna

1. Matematyka lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

31.

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

32.

Biotechnologia

33.

Dietetyka

34.

Mikrobiologia

35.

Pielęgniarstwo

36.

Położnictwo

37.

Ratownictwo medyczne

38.

Weterynaria

39.

Turystyka i rekreacja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub biologia*

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

40.

Analiza i kreowanie trendów

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

41.

Bezpieczeństwo narodowe

42.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

43.

Ekonomia

44.

Historia

45.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

46.

Lingwistyka w biznesie

47.

Politologia

48.

Stosunki międzynarodowe

49.

Wojskoznawstwo

50.

Zarządzanie

51.

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

52.

Administracja i cyfryzacja

53.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

54.

Prawo

55.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka lub biologia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

56.

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

57.

Nauki o rodzinie

58.

Pedagogika

59.

Pedagogika specjalna

60.

Pedagogika wczesnej edukacji

61.

Praca socjalna

62.

Prawo kanoniczne

63.

Socjologia

64.

Teologia

65.

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

66.

Filologia

- sp. filologia angielska

1. Język angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

- sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

1. Język niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. filologia rosyjska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego

- sp. filologia germańska

67.

Kierunek lekarski - studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**** lub matematyka

68.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Biologia

2. Język angielski

3. Chemia lub fizyka****

*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**        na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***       jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****     lub fizyka z astronomią

Załącznik 2B

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Egzamin

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

1.

Architektura krajobrazu1)

Egzamin praktyczny:

rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2.

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych1)

Egzaminy praktyczne:

rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

3.

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej2)

Egzaminy praktyczne:

1.Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

4.

Logopedia3)

Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia* lub fizyka**

2. Historia lub wiedza o społeczeństwie

3. Język polski lub język obcy nowożytny***.

*          w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**        lub fizyka z astronomią

***      język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

1)  na kierunku architektura krajobrazu oraz na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

2)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

3) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.