Dokumenty i formularze

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word] [otwórz pdf]


>> WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW II STOPNIA (REKRUTACJA LETNIA 2022/2023) - [OTWÓRZ]

>>WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA (REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA - LUTY 2022) - [OTWÓRZ]


>> Oświadczenie dyplom - kandydaci na studia II stopnia - [otwórz] 


 >> PEŁNOMOCNICTWO Kandydata na studia udzielane osobie działającej w imieniu Kandydata do czynności związanych z rekrutacją na studia w UWM (niezbędne np. gdy Kandydat w trakcie rekrutacji przebywa za granicą i nie może samodzielnie złożyć dokumentów w rekrutacji) Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu Kandydata [otwórz]


 ZASADY REKRUTACJI

- Uchwała Nr 718 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022 - ze zmianami [otwórz] 


  OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

- studia stacjonarne [otwórz]

- studia niestacjonarne [otwórz]


   ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD - UCHWAŁA Nr 263 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 383 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) 


EN-1 2021/22

objaśnienie  -  pobierz

stacjonarne - pobierz

niestacjonarne - pobierz