Dodatkowy nabór na studia 2014/2015

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prowadzi dodatkowy (wrześniowy) nabór kandydatów na I rok

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

 STUDIA STACJONARNE

 Stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 • ­    Administracja - studia w Ełku
 • ­    Architektura krajobrazu
 • ­    Bezpieczeństwo narodowe
 • ­    Bioinżynieria produkcji żywności
 • ­    Biologia
 • ­    Biotechnologia - studia licencjackie (6 semestrów)
 • ­    Biotechnologia - studia inżynierskie (7 semestrów)
 • ­    Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • ­    Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ­    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • ­    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ­    Energetyka
 • ­    Filologia polska
 • ­    Filologia, sp. filologia germańska
 • ­    Filologia, sp. filologia rosyjska
 • ­    Filologia, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim
 • ­    Filozofia
 • ­    Geodezja i kartografia - studia w Ełku
 • ­    Gospodarka Przestrzenna - Doradztwo na rynku nieruchomości
 • ­    Gospodarka Przestrzenna - Planowanie i inżynieria przestrzenna
 • ­    Historia
 • ­    Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • ­    Informatyka
 • ­    Inżynieria bezpieczeństwa
 • ­    Inżynieria środowiska
 • ­    Matematyka
 • ­    Mechanika i budowa maszyn
 • ­    Mechatronika
 • ­    Mikrobiologia
 • ­    Nauki o rodzinie
 • ­    Ochrona środowiska (KS - na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
 • ­    Ochrona środowiska (OW - na Wydziale Nauk o Środowisku)
 • ­    Ogrodnictwo
 • ­    Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza
 • ­    Pedagogika - Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
 • ­    Pedagogika specjalna
 • ­    Politologia
 • ­    Praca socjalna
 • ­    Prawo kanoniczne - jednolite studia magisterskie, 10 sem.
 • ­    Ratownictwo medyczne
 • ­    Rolnictwo
 • ­    Rybactwo
 • ­    Socjologia
 • ­    Stosunki międzynarodowe
 • ­    Technika rolnicza i leśna
 • ­    Technologia żywności i żywienie człowieka
 • ­    Teologia - jednolite studia magisterskie, 10/12 sem.
 • ­    Towaroznawstwo
 • ­    Turystyka i rekreacja
 • ­    Zarządzanie
 • ­    Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • ­    Zootechnika

 

Stacjonarne studia drugiego stopnia:

 • ­         Biologia
 • ­         Biotechnologia
 • ­         Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ­         Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • ­         Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ­         Ekonomia
 • ­         Filologia polska
 • ­         Filologia, sp. filologia germańska
 • ­         Filologia, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego
 • ­         Filologia, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego
 • ­         Historia
 • ­         Informatyka
 • ­         Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 • ­         Matematyka
 • ­         Nauki o rodzinie
 • ­         Pedagogika - Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
 • ­         Pedagogika - Menadżer kultury
 • ­         Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza
 • ­         Pedagogika - Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
 • ­         Pedagogika - Wczesna edukacja
 • ­         Pielęgniarstwo
 • ­         Stosunki międzynarodowe
 • ­         Zarządzanie

 

 STUDIA NIESTACJONARNE

 Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 • ­         Bezpieczeństwo narodowe
 • ­         Budownictwo
 • ­         Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ­         Ekonomia
 • ­         Geodezja i Kartografia - Geodezja i geoinformatyka
 • ­         Geodezja i Kartografia - Geodezja i szacowanie nieruchomości
 • ­         Gospodarka przestrzenna
 • ­         Informatyka
 • ­         Mechanika i budowa maszyn
 • ­         Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • ­         Pedagogika specjalna
 • ­         Rolnictwo
 • ­         Technika rolnicza i leśna
 • ­         Technologia żywności i żywienie człowieka
 • ­         Zarządzanie
 • ­         Zootechnika

 

 Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 • ­         Bezpieczeństwo narodowe
 • ­         Budownictwo
 • ­         Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ­         Ekonomia
 • ­         Filologia, sp. filologia angielska
 • ­         Filologia, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego
 • ­         Geodezja i kartografia - Geodezja i szacowanie nieruchomości
 • ­         Informatyka
 • ­         Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 • ­         Mechanika i budowa maszyn
 • ­         Pedagogika - Pedagogika opiekuńcza
 • ­         Pedagogika - Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
 • ­         Pedagogika - Wczesna edukacja
 • ­         Pielęgniarstwo
 • ­         Technologia żywności i żywienie człowieka
 • ­         Zarządzanie

 

 Harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 1.

Rejestracja w systemie IRK

10.09-16.09.2014 r.
do godz. 15:00

 2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 16.09.2014 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

10.09.-16.09.2014 r.

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

17.09.2014 r.

 5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

17.09.2014 r.

 6.

Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych

18.09.2014 r.

 7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

19.09.2014 r.

godz. 13:00

 8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 25.09.2014 r.
do godz. 15:00

9.

Ogłoszenie wyników naboru na studia

26.09.2014 r.

*- o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na konto UWM

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej, za każdy z wybranych kierunków studiów, na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2014/2015 wynosi:

 

150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu (studia I stopnia), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia),

 

100,00 zł  (sto złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej tj. na kierunek: ratownictwo medyczne

 

85,00 zł   (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

Opłaty należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygenerowane indywidualnie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zalecamy wnoszenie opłat przez bankowe przelewy internetowe.

 

Rejestracja Kandydatów na studia

Rejestracja Kandydatów odbywać się będzie drogą elektroniczną - przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - www.irk.uwm.edu.pl

 

INFOLINIA REKRUTACYJNA
TEL.: 89 524 50 80
FAX.: 89 524 50 58

e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl  

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00