Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów - II TURA

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów - II TURA

Jeśli na twoim koncie po zalogowaniu w systemie IRK w dniu 07.10.2020 r. o godz. 12.00 wyświetli się komunikat zakwalifikowany– aby potwierdzić, że chcesz być naszym Studentem
DOSTARCZ DO DNIA 09.10.2020 R. do godz. 15.00 NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE: 

  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata
  • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną Imieniem i Nazwiskiem oraz nr ID z IRK 

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE: 

  • Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM). Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu w poźniejszym terminie (termin określa dziekanat).
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów.( o ile na wczesniejszym etapie nize został już złożony
  • 1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną Imieniem i Nazwiskiem oraz nr ID z IRK

 

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCA SYTUACJĘ ZALECAMY PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW POCZTĄ LUB KURIEREM.
NA ADRES:
REKRUTACJA UWM
UL. OCZAPOWSKIEGO 12B
10-719 OLSZTYN
(na kopercie należy podać nazwę kierunku studiów)

 

Pamiętaj ! liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.

Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest  podanie na studia 

Niezłożenie dokumentów w podanym  terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.