Dodatkowa - wrześniowa rekrutacja

 

 

REKRUTACJA DODATKOWA (II tura) - potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów - zakwalifikowany/a na studia

STUDIA STACJONARNE:

Jeśli w dniu 19.09.2018 r. o godz. 12.00 na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY/A”– dostarcz do 24.09.2018 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą na adres:

Rekrutacja UWM,

ul. Oczapowskiego 12b;

10-719 Olsztyn - na kopercie podaj nazwę kierunku studiów, na który składasz dokumenty):

>>DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg.

- fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

>>DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg.

- fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL

 

Aby zostać przyjętym na studia stacjonarne należy potwierdzić zamiar studiowania

dostarczając komplet wymaganych dokumentów

do Punktu Obsługi Kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Potwierdzenia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane

(liczy się data wpływu dokumentów do UWM nie data wysyłki).

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

potwierdzenie zmiaru podjęcia studiów odbywa się poprzez złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie wydziału w terminie do dnia 6 października 2018 r.

 

 

 


 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prowadzi dodatkowy (wrześniowy) nabór kandydatów
na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
na rok akademicki 2018/2019

 

NABÓR PROWADZONY JEST NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW:

- STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  • Administracja – studia w Ełku
  • Analiza i kreowanie trendów
  • Architektura krajobrazu
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia w Ełku
  • Bioinżynieria produkcji żywności
  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Ekonomia
  • Energetyka
  • Filologia polska
  • Filologia specjalność filologia germańska
  • Filologia specjalność filologia rosyjska
  • Filozofia
  • Gastronomia-sztuka kulinarna
  • Geodezja i kartografia
  • Gospodarka przestrzenna
  • Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  • Historia
  • Informatyka
  • Inżynieria informacji
  • Inżynieria przetwórstwa żywności
  • Inżynieria środowiska
  • Leśnictwo
  • Logopedia
  • Matematyka
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Mechatronika
  • Mikrobiologia
  • Nauki o rodzinie
  • Ochrona środowiska
  • Pedagogika
  • Pedagogika specjalna
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Praca socjalna
  • Prawo
  • Rolnictwo
  • Rybactwo
  • Socjologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Teologia
  • Towaroznawstwo
  • Turystyka i rekreacja
  • Wojskoznawstwo
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Zootechnika

 

- STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Biologia
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Ekonomia
  • Filologia polska
  • Filologia specjalność filologia angielska
  • Filologia specjalność filologia rosyjska
  • Filologia specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
  • Filologia specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
  • Filozofia
  • Historia
  • Komunikacja międzykulturowa w Europie – studia w języku rosyjskim
  • Logopedia
  • Mikrobiologia
  • Nauki o rodzinie
  • Pedagogika
  • Pedagogika specjalna
  • Pedagogika wczesnej edukacji
  • Politologia
  • Turystyka i rekreacja
  • Zarządzanie

 

- STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Budownictwo
  • Ekonomia
  • Energetyka
  • Geodezja i kartografia
  • Informatyka
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Mechatronika
  • Pedagogika
  • Pedagogika specjalna
  • Praca socjalna
  • Prawo
  • Rolnictwo
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Zootechnika

 

- STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Ekonomia
  • Filologia specjalność filologia angielska
  • Geodezja i kartografia
  • Inżynieria środowiska
  • Pedagogika
  • Pedagogika wczesnej edukacji
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Zarządzanie

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ – WRZEŚNIOWEJ
NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

07.09 – 14.09.2018 r.
do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 14.09.2018 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 14.09.2018 r.
do godz. 15:00.

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

17.09.2018 r. godz. 9.00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

17.09.2018 r. godz. 9.00

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych, rozmowy kwalifikacyjnej lub złożenie portfolio (teczek z rysunkami)

18.09.2018 r.

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

19.09.2018 r.

godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 24.09.2018 r.
do godz. 15:00 **

9.

Ogłoszenie wyników naboru

26.09.2018 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

REJESTRACJA NA STUDIA - W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) - https://irk.uwm.edu.pl/