Dodatkowa - wrześniowa rekrutacja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prowadzi dodatkowy (wrześniowy) nabór kandydatów
na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
na rok akademicki 2018/2019

 

NABÓR BĘDZIE PROWADZONY NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW:

- STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  • Administracja – studia w Ełku
  • Analiza i kreowanie trendów
  • Architektura krajobrazu
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia w Ełku
  • Bioinżynieria produkcji żywności
  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Ekonomia
  • Energetyka
  • Filologia polska
  • Filologia specjalność filologia germańska
  • Filologia specjalność filologia rosyjska
  • Filozofia
  • Gastronomia-sztuka kulinarna
  • Geodezja i kartografia
  • Gospodarka przestrzenna
  • Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  • Historia
  • Informatyka
  • Inżynieria informacji
  • Inżynieria przetwórstwa żywności
  • Inżynieria środowiska
  • Leśnictwo
  • Logopedia
  • Matematyka
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Mechatronika
  • Mikrobiologia
  • Nauki o rodzinie
  • Ochrona środowiska
  • Pedagogika
  • Pedagogika specjalna
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Praca socjalna
  • Prawo
  • Rolnictwo
  • Rybactwo
  • Socjologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Teologia
  • Towaroznawstwo
  • Turystyka i rekreacja
  • Wojskoznawstwo
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Zootechnika

 

- STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Biologia
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Ekonomia
  • Filologia polska
  • Filologia specjalność filologia angielska
  • Filologia specjalność filologia rosyjska
  • Filologia specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
  • Filologia specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
  • Filozofia
  • Historia
  • Komunikacja międzykulturowa w Europie – studia w języku rosyjskim
  • Logopedia
  • Mikrobiologia
  • Nauki o rodzinie
  • Pedagogika
  • Pedagogika specjalna
  • Pedagogika wczesnej edukacji
  • Politologia
  • Turystyka i rekreacja
  • Zarządzanie

 

- STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Budownictwo
  • Ekonomia
  • Energetyka
  • Geodezja i kartografia
  • Informatyka
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Mechatronika
  • Pedagogika
  • Pedagogika specjalna
  • Praca socjalna
  • Prawo
  • Rolnictwo
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Zootechnika

 

- STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Ekonomia
  • Filologia specjalność filologia angielska
  • Geodezja i kartografia
  • Inżynieria środowiska
  • Pedagogika
  • Pedagogika wczesnej edukacji
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Zarządzanie

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ – WRZEŚNIOWEJ
NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

07.09 – 14.09.2018 r.
do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 14.09.2018 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 14.09.2018 r.
do godz. 15:00.

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

17.09.2018 r. godz. 9.00

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

17.09.2018 r. godz. 9.00

6.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych, rozmowy kwalifikacyjnej lub złożenie portfolio (teczek z rysunkami)

18.09.2018 r.

7.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

19.09.2018 r.

godz. 12:00

8.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 24.09.2018 r.
do godz. 15:00 **

9.

Ogłoszenie wyników naboru

26.09.2018 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

 

REJESTRACJA NA STUDIA - W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) - https://irk.uwm.edu.pl/