Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, która odbędzie się 22 września br. 

W porządku obrad m.in. :

  • zatwierdzenie planu pracy Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych na rok akademicki 2015/2016;
  •  projekt uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akademickim;
  •  informacja z rekrutacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki;
  •  projekt zmian Regulaminu ustalania i przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.