Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia będzie uczestniczył 16 grudnia br. w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych. W porządku obrad m.in. zaopiniowanie projektu uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów wyższych, programów i planów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz projektów zarządzeń Rektora UWM w Olsztynie w sprawie administrowanie i dokumentowania toku studiów.