Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

Prof. Jerzy Przyborowski Prorektor ds. kształcenia będzie uczestniczył w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, której tematem obrad będzie m.in.:

  • projekt uchwały w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim;
  •  informacja o zmianach przepisów w systemie szkolnictwa wyższego (ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenia);
  • projekty zarządzeń w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.