Konferencja naukowa "Polscy historycy prawa okresy dwudziestolecia międzywojennego.

Prof.Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds.nauki otworzy Konferencji Naukowej ogranizowanej przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno- Prawnych,

Gdańską Szkołę Wyższą w Gdańsku oraz Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg pt. "Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia  międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci senatora

Rzeczypospolitej Polski i profesora Uniersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza.

Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicza.

Rozpoczęcie konferencji godz. 10.00