KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I AGROTURYSTYKI

ul. Prawocheńskiego 17

10-727 Olsztyn

tel. (089) 523-35-29, fax (089) 523-45-49
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw. kfm@uwm.edu.pl

Sekretariat: mgr inż. Ewa Warcaba ewaw@uwm.edu.pl

English versionAKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W NOWOPOWSTAŁYCH

 STUDIACH PODYPLOMOWYCH

„SZTUKA PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI ZIELENI ZABYTKOWEJ”

 

               Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do zachowania dziedzictwa kulturowego zieleni zabytkowej.
Absolwenci otrzymają podstawową teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej, a także wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem elementów historycznych, ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Absolwenci będą posiadali wiedzę na temat dawnej i współczesnej kultury, prądów artystycznych i tendencji w sztuce ogrodowej, prawnych podstaw funkcjonowania sztuki ogrodowej, finansowania
i organizacji działań projektowo-artystycznych oraz zasad konserwacji.

               Studia kierowane są do absolwentów różnych kierunków, którzy pracują, zamierzają pracować lub z innych względów interesują się ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego w zakresie architektury krajobrazu. Specyfiką proponowanych studiów jest zdobycie wiedzy powiązanej z praktyką. Wiedza teoretyczna przekazywana studentom będzie poparta zajęciami uczącymi jej praktycznego zastosowania. Od kandydatów nie są wymagane umiejętności plastyczno-projektowe, gdyż na zajęciach poznają podstawowe techniki sztuk plastycznych i projektowych od strony warsztatowej. Studia kierowane są do pracowników instytucji zajmujących się ochroną dóbr kultury (np. urzędy konserwatorskie, państwowe i samorządowe wydziały kultury), pracowników instytucji, przewodników turystycznych i do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką sztuki ogrodowej.

 

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów

              Studia podyplomowe w zakresie Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej będą realizowane w toku zajęć wykładowych i ćwiczeniowych, w cyklu dwusemestralnym podczas dwudniowych zjazdów w trybie niestacjonarnym.
Program uwzględnia 240 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin wykładów i 160 godzin ćwiczeń.
W wymienione formy dydaktyczne zaangażowani będą pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie.  Studia planowane są w roku akademickim 2016/2017. Przewiduje się limit miejsc dla 20 osób.

           Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), zalogowanie się w systemie IRK (https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe), wprowadzenie danych oraz złożenie przez kandydata w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

  • dyplomu (oryginał lub odpis) ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim,
  • kwestionariusza osobowego,
  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • jednej fotografii 37x52 mm podpisanej na odwrocie,
  • kserokopii dowodu osobistego.

 

 

Zgłoszenia wraz z koniecznymi dokumentami należy kierować na adres sekretariatu studiów podyplomowych:

 

Sekretariat

dr inż. arch. kraj. Marta Akincza

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Katedra Architektury Krajobrazu (pokoje: 208, 210,211)

ul. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn

tel. 89/523 41 46, 89/523 35 29, 604890954, w godz. 9 - 13.

 

Kierownik studiów

art. mal. dr arch. Małgorzata Kadelska,

e-mail: magik@uwm.edu.pl;

tel. 502176311

 

Rekrutacja na I edycję studiów do 05.02.2017r.

Termin rozpoczęcia studiów: semestr letni (koniec lutego 2017r.).

 

Odpłatność za dwa semestry 3600 zł płatna w 2 ratach

(przed rozpoczęciem I-go semestru  - 2000 zł, przed rozpoczęciem II-go semestru - 1600 zł ).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych do 05.02. 2017 r.

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

Forma zakończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń i złożenie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskane
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.