Urząd Marszałkowski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI - JEST APARATEM POMOCNICZYM DO REALIZOWANIA ZADAŃ ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OKREŚLONYCH W USTAWIE O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA, STATUCIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, USTAWACH SZCZEGÓLNYCH ORAZ AKTACH WYDANYCH W CELU WYKONANIA TYCH USTAW.

Urzędem kieruje marszałek województwa przy pomocy wicemarszałków i pozostałych członków zarządu, sekretarza województwa, skarbnika i dyrektorów departamentów. Marszałek w uzgodnieniu z zarządem dokonuje podziału zadań pomiędzy wicemarszałków i pozostałych członków zarządu. Marszałek określa zadania sekretarza województwa, skarbnika oraz dyrektorów departamentów. Marszałek jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W przypadku gdy marszałek nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo pełni wskazany przez marszałka wicemarszałek. Przekazanie obowiązków następuje w formie pisemnej. W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działają departamenty i biura.

Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu województwa, w szczególności z dziedziny:

- edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,

- promocji i ochrony zdrowia,

- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- pomocy społecznej,

- polityki prorodzinnej,

- modernizacji terenów wiejskich,

- zagospodarowania przestrzennego,

- ochrony środowiska,

- gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,

- transportu zbiorowego i dróg publicznych,

- kultury fizycznej i turystyki,

- ochrony praw konsumentów,

- obronności,

- bezpieczeństwa publicznego,

- przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

- działalność w zakresie telekomunikacji.

Site URL: 
http://warmia.mazury.pl/