W październiku 2011 roku rozpoczęliśmy kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie dyscypliny nauki o polityce.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego. Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o polityce dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

  • egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,
  • wynik studiów magisterskich,
  • ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do napisania i obrony dysertacji doktorskiej z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Kształcenie i badania naukowe realizowane w ramach studiów dotyczą wieloaspektowej analizy zjawisk społeczno-politycznych Polski, Europy i świata.

Studia III stopnia trwają trzy lata (6 semestrów), mają charakter dwutorowy. Z jednej strony słuchacze realizują pod kierunkiem promotora/opiekuna własne projekty naukowe, z drugiej - uczestniczą w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. Cykl kształcenia obejmuje pięć obligatoryjnych modułów dydaktycznych, praktykę w formie współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz realizację własnych projektów naukowo-badawczych. Łącznie program studiów przewiduje 560 godzin zajęć, w tym 140 godzin proseminarium i seminarium doktorskiego. Studia III stopnia kończą się uzyskaniem świadectwa (zgodnie z wzorem urzędowym).

Program realizowanej pod kierunkiem promotora/opiekuna pracy naukowo-badawczej słuchacza obejmuje jeden moduł kształcenia z zakresu nauk o polityce i dwie ścieżki specjalizacyjne:

  • społeczno-ustrojowa
  • stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo

Uruchomienie zajęć w ramach ścieżki specjalizacyjnej jest uwarunkowane zgłoszeniem się 15-20 osób.

Po ukończeniu studiów III stopnia słuchacze mogą przystąpić do egzaminów doktorskich, a po złożeniu i obronie dysertacji doktorskiej uzyskają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia (jednolitych magisterskich i równorzędnych) - bez ograniczeń kierunkowych. Są przeznaczone dla osób aktywnych i twórczych, które pragną nadal się kształcić i wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności poszerzając wiedzę akademicką i prowadząc badania naukowe.

O rekrutacji...