Program studiów politologicznych obejmuje szeroki zestaw przedmiotów nauczania. Studenci politologii zdo­bywają wiedzę z zakresu myśli politycznej, poznają rolę ideologii w tworzeniu programów partii i ugrupowań politycznych. Wybierający kierunek politologia otrzymują szczegółowe informacje na temat funkcjonowania systemów: politycznych, partyjnych i wyborczych. Funkcjonowanie administracji publicznej i samorządu terytorialnego to kolejne ważne elementy obecne w procesie kształcenia politologicznego. Zakres naucza­nia obejmuje także zasady marketingu politycznego, funkcjonowanie systemu medialnego, ekonomię oraz organizację i zarządzanie. Studia politologiczne przygotowują absolwenta do udziału w życiu społecznym, dlatego też program studiów obejmuje elementy psychologii i socjologii. Program nauczania obejmuje także stosunki międzynarodowe oraz zagadnienia związane z działalnością instytucji Unii Europejskiej. Nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w programach SOKRATES (pogłębianie studiów w renomowanych uczelniach zachodnich) oraz MOST (po zaliczeniu drugiego roku studiów studenci mogą przenieść się na semestr lub rok do innego polskiego uniwersytetu). Studenci biorą również udział w spotkaniach ze znanymi politykami i wy­bitnymi naukowcami, uczestniczą w konferencjach naukowych, a także tworzą Koło Naukowe Politologów.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów politologicznych charakteryzują się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozumieć zjawiska i procesy polityczne i społeczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwenci odznaczają się wszechstronną wiedzą z zakresu problematyki systemów politycznych, umiejętno­ścią dokonywania analiz i decyzji politycznych, a także zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym. Absolwenci politologii znają zasady i podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji pu­blicznej. Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, mediów oraz marketingu politycznego. Studia politologiczne przygotowują do pracy w administracji publicznej - jej różnorakich instytucjach, działach i urzędach. Ukończenie studiów politologicznych daje także możliwość pracy w samorządzie terytorialnym. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie m in. w Policji, Straży Granicznej oraz służbie celnej. Ważne obszary zatrudnienia politologa to organy partii politycznych, a także organizacje społeczne, instytucje gospodarcze, firmy konsultingowe oraz szkolnictwo. Każdy absolwent kierunku Politologia może ukończyć kurs i otrzymać uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.


 

Kierunek Politologia jest oferowany również w formie kształcenia Politologia 35+.

Oznacza to, że zajęcia zorganizowane są w godzinach popołudniowych, tak aby były one dopasowane do oczekiwań osób pracujących.

Dlaczego Politologia 35+

Politologia 35+ – nie ma limitów wieku. Chcemy podkreślić, że studia są także dla osób po 35 roku życia. Zapraszamy wszystkich, którzy zdali maturę bez względu na wiek. Nie jest ważne czy zdawaliście maturę w „nowym” czy „starym trybie”. Nie jest ważne czy masz 19 lat czy 59 lat.

Bezpłatne studia dla dorosłych – będziesz studiować w trybie dziennym, bez opłat.

Połącz pracę ze studiami – Czekamy na tych, którzy już pracują lub pragną pogodzić studia z pracą. Politologia 35+ jest formą kształcenia, co oznacza, że zajęcia są zorganizowane w godzinach popołudniowych, aby były one dopasowane do oczekiwań osób pracujących.

Zajęcia 3 razy w tygodniu po 16:00 – planujemy organizować ćwiczenia i wykłady w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 16:00-21:00 oraz dodatkowo jeden weekend (sobota-niedziela) w miesiącu.

Studia licencjackie i magisterskie – można zapisać się na studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie).

Jak się zapisać: zapisz się w systemie IRK na kierunek Politologia. Po zakończeniu rekrutacji, przy potwierdzaniu zamiaru studiowania, poprosimy Cię o złożenie deklaracji, że preferujesz zajęcia w trybie popołudniowym (Politologia 35+).

 

Informacji na temat rekrutacji można uzyskać na stronie UWM.