Warmia i Mazury w 90-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

pod red. Benona Gazińskiego

INP UWM, Olsztyn 2009, s. 126

ISBN 978-83-89559-35-7

Spis treści:

Benon Gaziński: Wstęp

Stanisław Achremczyk: Wojciecha Kętrzyńskiego droga do polskiej tożsamości narodowej

Tomasz Chrzanowski: Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej (1795-1920)

Teresa Astramowicz-Leyk: Sprawy mazurskie w powojennej korespondencji Fryderyka Leyka

Witold Gieszczyński: Zniszczenia, grabieże i gwałty Armii Czerwonej na Warmii i Mazurach (1945-1946)

Ryszard Tomkiewicz: Olsztyński Październik 1956

 Waldemar Żebrowski

Teoria współczesnych systemów politycznych. Skrypt uniwersytecki

INP UWM, Olsztyn 2009, ss. 238

ISBN 978-83-89559-45-6

 

W opracowaniu wyodrębniono dwie części. W pierwszej zgrupowano podstawowe treści, z którymi studenci zostaną zaznajomieni podczas kolejnych wykładów z przedmiotu "Teoria współczesnych systemów politycznych", w drugiej materiały ćwiczeniowe. Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy ze stanem teorii współczesnych systemów politycznych, celem ćwiczeń ugruntowanie jej i odniesienie do praktycznych rozwiązań.

Do całości materiału dołączono bibliografię stanowiącą spis wybranych lektur, które pozwolą pogłębić wiedzę.

 W cieniu Akcji Wisła. Ukraińcy we współczesnej Polsce

pod red. Marka Melnyka

INP UWM, Olsztyn 2009

ISBN 978-8389559-40-1

Spis treści:

Wstęp

Część I Utracone dziedzictwo?

Володимир Пилипович: Невідомий український богосов XVII ст. Теодозій Рудницький-Любенецкий, єпископ луцький та острозький

Norbert Morawiec: Między słowianowfilską antykatolicką ideologią narodową a moskalofilską chłopomanią. "Staroruska" wizja dziejów unii brzeskiej w pracy Iwana Naumowicza pt. "Pięćdziesięciolecie (1839-1889) zjednoczenia z prawosławną Cerkwią zachodnio-ruskich unitów"

Jarosław Moskałyk: Sobór zdrady z 1946 toku

Część II W rzeczywistości przesiedlenia

Bożena Domagała: Rozważania o stereotypie Ukraińca w Polsce

Anna Korzeniewska-Lasota: Ukraińska działalność społeczno-kulturalna na Warmii i Mazurach (1952-1970)

Bliskie sąsiedztwo - dalekie sojusze

pod red. Macieja Hartlińskiego, Adama Hołuba i Karoliny Tybuchowskiej-Hartlińskiej

INP UWM, Olsztyn 2008

ISBN 978-8389559-25-8

Publikacja zawiera artykuły wygłoszone podczas IV Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego zorganizowanego przez Koło Naukowe Politologów przy INP UWM.

IV RP

IV Rzeczpospolita?

pod red. Adama Hołuba przy współpracy Macieja Hartlińskiego i Karoliny Tybuchowskiej-Hartlińskiej

INP UWM, Olsztyn 2007

ISBN 978-83-89559-20-3

Hasło budowy "IV RP" stało się na tyle ważnym elementem polskiej rzeczywistości politycznej, że trudno było uniknąć dyskusji nad tym problemem zwłaszcza w środowisku osób zajmujących się studiowaniem politologii. Ta idea stała się hasłem III Studenckiego Forum Naukowego zorganizowanego przez Koło Naukowe Politologów UWM pod patronatem Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego oraz Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych prof. UWM dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych przez prelegentów-studentów oraz pracowników INP, którzy prowadzili dyskusje w panelach.

 Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej,

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

INP UWM, Olsztyn 2004, ss. 187.

ISBN 83-88112-46-9

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego pt. "Polska wobec obwodu kaliningradzkiego w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego" - kierownik tematu dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM.

Nasz Instytut jako jeden z niewielu w Polsce podjął trud kompleksowego zbadania rzeczywistości społeczno-politycznej Obwodu Kaliningradzkiego FR, jego geopolitycznej roli w Europie i kontaktów z Polską. Problematyka Obwodu od kilkunastu lat przykuwa uwagę nie tylko mediów, ale coraz częściej stanowi przedmiot badań naukowych w wielu ośrodkach w Polsce.

Niniejsze opracowanie ma przede wszystkim charakter analityczno-syntetyczny i dokumentujący, zarówno zainteresowania badawcze Obwodem Kaliningradzkim FR w Polsce, jak również poziom kontaktów politycznych z tą enklawą. Jest to pierwsza w kraju monografia naukowa dotycząca problematyki kontaktów Polski z Obwodem w odniesieniu zarówno do przeszłości, jak i współczesności, a także ukazania ich perspektyw. Nowością są również zawarte w niej: Kalendarium oraz Bibliografia zawierająca spis publikacji polskich autorów nt. Obwodu wydanych w Polsce i na wiecie oraz autorów zagranicznych z Polsce.