W cieniu Akcji Wisła. Ukraińcy we współczesnej Polsce

pod red. Marka Melnyka

INP UWM, Olsztyn 2009

ISBN 978-8389559-40-1

Spis treści:

Wstęp

Część I Utracone dziedzictwo?

Володимир Пилипович: Невідомий український богосов XVII ст. Теодозій Рудницький-Любенецкий, єпископ луцький та острозький

Norbert Morawiec: Między słowianowfilską antykatolicką ideologią narodową a moskalofilską chłopomanią. "Staroruska" wizja dziejów unii brzeskiej w pracy Iwana Naumowicza pt. "Pięćdziesięciolecie (1839-1889) zjednoczenia z prawosławną Cerkwią zachodnio-ruskich unitów"

Jarosław Moskałyk: Sobór zdrady z 1946 toku

Część II W rzeczywistości przesiedlenia

Bożena Domagała: Rozważania o stereotypie Ukraińca w Polsce

Anna Korzeniewska-Lasota: Ukraińska działalność społeczno-kulturalna na Warmii i Mazurach (1952-1970)

Bliskie sąsiedztwo - dalekie sojusze

pod red. Macieja Hartlińskiego, Adama Hołuba i Karoliny Tybuchowskiej-Hartlińskiej

INP UWM, Olsztyn 2008

ISBN 978-8389559-25-8

Publikacja zawiera artykuły wygłoszone podczas IV Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego zorganizowanego przez Koło Naukowe Politologów przy INP UWM.

IV RP

IV Rzeczpospolita?

pod red. Adama Hołuba przy współpracy Macieja Hartlińskiego i Karoliny Tybuchowskiej-Hartlińskiej

INP UWM, Olsztyn 2007

ISBN 978-83-89559-20-3

Hasło budowy "IV RP" stało się na tyle ważnym elementem polskiej rzeczywistości politycznej, że trudno było uniknąć dyskusji nad tym problemem zwłaszcza w środowisku osób zajmujących się studiowaniem politologii. Ta idea stała się hasłem III Studenckiego Forum Naukowego zorganizowanego przez Koło Naukowe Politologów UWM pod patronatem Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego oraz Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych prof. UWM dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych przez prelegentów-studentów oraz pracowników INP, którzy prowadzili dyskusje w panelach.

 Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej,

pod red. Arkadiusza Żukowskiego

INP UWM, Olsztyn 2004, ss. 187.

ISBN 83-88112-46-9

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego pt. "Polska wobec obwodu kaliningradzkiego w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego" - kierownik tematu dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM.

Nasz Instytut jako jeden z niewielu w Polsce podjął trud kompleksowego zbadania rzeczywistości społeczno-politycznej Obwodu Kaliningradzkiego FR, jego geopolitycznej roli w Europie i kontaktów z Polską. Problematyka Obwodu od kilkunastu lat przykuwa uwagę nie tylko mediów, ale coraz częściej stanowi przedmiot badań naukowych w wielu ośrodkach w Polsce.

Niniejsze opracowanie ma przede wszystkim charakter analityczno-syntetyczny i dokumentujący, zarówno zainteresowania badawcze Obwodem Kaliningradzkim FR w Polsce, jak również poziom kontaktów politycznych z tą enklawą. Jest to pierwsza w kraju monografia naukowa dotycząca problematyki kontaktów Polski z Obwodem w odniesieniu zarówno do przeszłości, jak i współczesności, a także ukazania ich perspektyw. Nowością są również zawarte w niej: Kalendarium oraz Bibliografia zawierająca spis publikacji polskich autorów nt. Obwodu wydanych w Polsce i na wiecie oraz autorów zagranicznych z Polsce.

Podstawowe kategorie polityki

pod red. Stefana Opary, Danuty Radziszewskiej-Szczepaniak i Arkadiusza Żukowskiego.

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2005, ISBN 83-89112-02-7.

Tom składa się z czterech części:

Wprowadzenie - Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia - zarys problematyki (A. Żukowski)

I. Polityka i jej odmiany

1. Pojęcie polityki
2. Polityka sprzeczności i konflikty społeczne
3. Interesy i wartości polityczne
4. Polityka społeczna
5. Polityka gospodarcza
6. Polityka zagraniczna
7. Polityka bezpieczeństwa
8. Geopolityka

Polska-Obwód

Wojciech Tomasz Modzelewski

Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej

INP UWM, Olsztyn 2006

ISBN 83-89559-10-2.

Publikacja jest efektem kilkuletnich badań autora, pracownika Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, dotyczących polskiej aktywności wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR w latach 1999-2005, chociaż występują też liczne odniesienia do okresu wcześniejszego. Zastosowano w niej układ problemowy.

Rozdział 1 Determinanty polityczne a swoistość pogranicza polsko-rosyjskiego – dotyczy m.in. powojennych dziejów polskiej i rosyjskiej czci pogranicza oraz kontaktów transgranicznych podejmowanych do końca lat 80. XX w.

Rozdział 2 Podstawy instytucjonalno-prawne kontaktów na pograniczu polsko-rosyjskim – zawiera analizę roli czynników instytucjonalnych w stymulowaniu współpracy transgranicznej, m.in. polskich struktur rządowych (MSWiA, MSZ), Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz euroregionów.

Rozdział 3 Współpraca władz regionalnych i lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim FR – ukazuje aktualny stan współpracy transgranicznej, bariery ją utrudniające oraz postulowane sposoby ich usunięcia.

Rozdział 4 Polska polityka zagraniczna a współpraca z Obwodem Kaliningradzkim FR – określa rolę kontaktów Polski z kaliningradzką enklawą dla bieżących i przyszłych stosunków polsko-rosyjskich. Zawarto w nim m.in. rozważania na temat kwestii spornych w stosunkach międzypaństwowych związanych z Obwodem, jego geopolitycznego znaczenia dla Polski oraz perspektyw rozwoju transgranicznych kontaktów.

Warto podkreślić, że jest to pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące politycznych uwarunkowań współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim. Problematyka ta wpisuje się w nośne poznawczo w światowej politologii badania nad podmiotami polityki zagranicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym.