Degefe Kebede Gemechu

United Nations peacekeeping missions in Sub-Saharan Africa: Theory and practice

INP UWM, Olsztyn 2013, ss. 342

ISBN: 978-83-89559-33-3

Table of Contents

Introduction  15

CHAPTER 1

The Role of the United Nations in Maintaining Peace and Security 41

1.1. Origins and Concepts of the United Nations Peacekeeping Mission 41

1.2. The Security Council Power and Responsibility 49

1.3. The Role of the General Assembly  54

1.4. Financing Peacekeeping Operations 59

1.5. Contribution of Poland to the Peacekeeping Operations in Africa  62

1.6. Conclusion 74

CHAPTER 2

The United Nations Peacekeeping Mission in the Democratic Republic of Congo 77

2.1. Background of the First Congo Crisis (1960–1966) 78

2.2. The United Nations Operation Mandate in the Congo (ONUC) 81

2.3. The Death of The Secretary-General and the Katanga Negotiation 91

2.4. The Second Congo War and the Role of the United Nations Peacekeeping Mission 96

2.5. “First African World War” and Its Consequences 99

2.6. The Lusaka Agreement 103

2.7. Deployment of the United Nations Peacekeeping Mission 105

2.8. Conclusion 116

CHAPTER 3

The Rwanda Genocide and the United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR)  119

3.1. Background of the Conflict in Rwanda 119

3.2. The United Nations Observer Mission Uganda–Rwanda (UNOMUR)  121

3.3. The Arusha Comprehensive Peace Agreement  124

3.4. The United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) and Its Mandate 125

3.5. Establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 137

3.6. Conclusion  146

CHAPTER 4 The United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) 149

4.1. Historical Background to the Conflict 150

4.2. The Border Dispute and Eruption of War 153

4.3. Efforts of Resolving the Conflict Peacefully by the United Nations Security Council and Organization of African Unity (OAU)  156

4.4. The OAU Peace Process Effort 157

4.5. The United Nations Security Council Recommendations  160

4.6. The Establishment of the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) 163

4.7. Cessation of Hostilities and the Algiers Peace Agreement 178

4.6. Conclusion 186

CHAPTER 5

The United Nations Mission in the Sudan (UNAMIS) and the African Union – United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) 189

5.1. Background to the North-South and Darfur Conflict  189

5.2. The Machakos Peace Process and Its Outcome 194

5.3. Deployment of the Peacekeeping Forces  199

5.4. The Challenge of the United Nations to End Sexual Abuse in Peacekeeping Operations 206

5.5. The United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) 213

5.6. The Republic of South Sudan Independence and Establishment of the United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) 216

5.6. The Crisis in Darfur and the Role of the African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) 219

5.8. Conclusion 232

CHAPTER 6

The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) 235

6.1. The Root Cause of the Conflict in Liberia 235

6.2. Cooperation of the Economic Community of West Africa States (ECOWAS) with the United Nations  237

6.3. Child Soldiers in the Liberian Conflict  248

6.4. Human Rights and Humanitarian Situation  251

6.5. Conclusion  251

CHAPTER 7

The United Nations Mission in Côte d’Ivoire (MINUCI) 253

7.1. Origin of the Conflict  253

7.2. Regional Peacekeeping Operation Efforts  255

7.3. The United Nations Pressure Towards Peace  257

7.4. Holding Free and Peaceful Elections  263

7.5. Conclusion  268

CHAPTER 8

Other Past and Present United Nations Missions in Sub-Saharan Africa 271

8.1. The United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) and Its Origin  271

8.2. Establishment of the United Nations Angola Veryfication Mission I (UNAVEM I)  280

8.3. The United Nations Operation in Burundi (ONUB) 285

8.4. The United Nations Operation in Mozambique (ONUMOZ) 291

8.5. The United Nations Operation in Somalia (UNOSOM)  296

8.6. The United Nations Transition Assistance Group in Namibia (UNTAG) 308

8.7. Conclusion 312

Conclusion 315

Bibliography 325

Maciej Hartliński

Przywództwo polityczne. Wprowadzenie

INP UWM, ISBN 978-83-89559-31-9

Olsztyn 2012, ss. 182.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons BY-NC-ND [treść licencji]

Pobierz książkę

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I Przywództwo polityczne jako przedmiot nauczania oraz badań

1. Przywództwo polityczne jako przedmiot nauczania

Czego uczą się studenci politologii i jak to koresponduje z przywództwem politycznym? Gdzie można uczyć się o przywództwie politycznym? Czego uczą się studenci o przywództwie politycznym? Co poleca się czytać studentom o przywództwie politycznym?

2. Problematyka przywództwa politycznego w literaturze przedmiotu

2.1. Przywództwo polityczne w ujęciu klasyków

Jak Machiavelli radzi postępować przywódcom? Jak LeBon sugeruje przywódcom odnosić się do tłumu? Co Weber mówi nam o przywódcach partyjnych?

2.2. Współczesne przykłady analiz teoretycznych

Co przeczytać, aby poznać podstawy teorii przywództwa politycznego? Jak analizuje się przywództwo prezydenckie, premierowskie oraz kanclerskie? Czego dowiemy się z polskich monografii o przywództwie politycznym?

Waldemar Żebrowski

Badanie polityki. Ogniwa procesu badawczego na studiach politologicznych

INP UWM, ISBN 978-83-89559-26-5

Olsztyn 2012, ss. 132.

 

Celem publikacji jest pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań oraz napisaniu prac wieńczących studia politologiczne. W sposób możliwie przejrzysty zaprezentowane będą kolejne etapy postępowania w tym zakresie.

 

Adam Hołub

Podstawowe problemy polityczne świata w przekazie skrajnej lewicy i prawicy w Niemczech na początku XXI wieku

INP UWM, Olsztyn 2012, ss. 146.

ISBN 978-83-89559-22-7

 

Prezentowany tom oprócz analizy poglądów politycznych na wydarzenia współczesnego świata reprezentowanych przez skrajne ugrupowania, prezentując ich obecność w systemie partyjnym współczesnych Niemiec, wskazując na formalne i pozaformalne meandry funkcjonowania. Jest cennym zbiorem analiz dotyczących obecności partii ekstremistycznych we współczesnym świecie w kontekście uwarunkowań historycznych, politycznych i formalno-prawnych.

Z recenzji dr hab. Danuty Karnowskiej

Szkice Europejskie. Historia - Gospodarka - Polityka

pod. red. Benona Gazińskiego

INP UWM, Olsztyn 2011

ISBN 978-8389559-08-1, ss. 218.

Benon Gaziński: Wstęp ... s. 9

Stanisław Gorczyca: Wprowadzenie. Sześćdziesiąt lat Deklaracji Schumana. Przyszłość, teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej ... s. 13

Andrzej Głowacki: Deklaracja Roberta Schumana a perspektywy Unii Europejskiej ... s. 15

Bronisław Bombała: Unia Europejska - wspólnota, czy imperium? ... s. 25

Paulina Justyńska: Integracja europejska a pojmowanie suwerenności w państwach członkowskich UE ... s. 37

Kazimierz Łastawski: Żywotne interesy narodowe Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej ... s. 59

Benon Gaziński: siedem lat członkowska Polski w Unii Europejskiej. Doświadczenia - oceny - perspektywy ... s. 77

Magdalena Malanowicz: Centrum Dokumentacji Europejskiej UWM w Olsztynie dla nauki i praktyki regionu ... s. 93

Barbara Czop: Warmia i Mazury jako region Unii Europejskiej ... s. 103

Teresa Astramowicz-Leyk: Stosunek państwa do związków wyznaniowych w okresie PRL ... s. 115

Waldemar Żebrowski: Wybory parlamentarne w Olsztyńskiem z czerwca 1989 roku oraz ich pierwsze reperkusje ... s. 129

Leszek Szajdak: Dziedzictwo polskie w Dorpacie ... s. 141

Wojciech T. Modzelewski: Polskie przedstawicielstwa regionalne w Unii Europejskiej ... s. 149

Krzysztof Popławski, Józef Szarek, Benon Gaziński: Dostosowanie polskiego prawodawstwa weterynaryjnego do przepisów weterynaryjnych Unii Europejskiej ... s. 159

Waldemar Mioduszewski: Woda dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Polska na tle Unii Europejskiej i świata ... s. 177.

Philippe Burny: Reforming the Common Agricultural Policy. Perspective of 2013 and beyond ... s. 203

Noty o autorach ... s. 217

 20 lat transformacji systemowej w Polsce

pod. red. Waldemara Tomaszewskiego i Marcina Chełminiaka

INP UWM, Olsztyn 2011

ISBN 978-8389559-09-8, ss. 208.

Polska transformacja obejmowała trzy podstawowe płaszczyzny. Pierwszą z nich było wprowadzanie i ugruntowanie demokracji parlamentarnej. Mogło to się dokonać jedynie poprzez podział władzy, konkurencyjność polityczną, suwerenność narodu, pewność prawa i ogólnie pojętą wolność oraz równość. Kolejną sferą transformacji były przekształcenia gospodarcze, a zatem przejście od systemu nakazowo-rozdzielczego i gospodarki planowej do zasad ekonomii wolnorynkowej. Polska transformacja prócz zmian w systemie politycznym i gospodarczym miała jeszcze jeden wymiar. Uwarunkowania geopolityczne powstałe po rozpadzie ładu jałtańsko-poczdamskiego umożliwiły określenie nowych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Polskie elity polityczne ostatecznie wybrały orientację euroatlantycką, której zwieńczeniem była akcesja państwa do NATO w 1999 roku i Unii Europejskiej w 2004 roku.

Niniejsza publikacja jest rezultatem rozważań nad polską transformacją ostatniego XX-lecia. Praca jest zbiorem artykułów pracowników naukowych UWM, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Opolskiego, jak również studentów z różnych ośrodków uniwersyteckich. Struktura książki zawiera trzy bloki tematyczne: transformację wewnętrzną Polski, transformację w sferze jej stosunków zewnętrznych oraz varia.