Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

 Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, pod red. Arkadiusza Żukowskiego

INP UWM, ISBN 83-88112-46-9
Olsztyn 2004, ss. 187.

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego pt. "Polska wobec obwodu kaliningradzkiego w warunkach przemian europejskiego ładu politycznego" - kierownik tematu dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM.

Nasz Instytut jako jeden z niewielu w Polsce podjął trud kompleksowego zbadania rzeczywistości społeczno-politycznej Obwodu Kaliningradzkiego FR, jego geopolitycznej roli w Europie i kontaktów z Polską. Problematyka Obwodu od kilkunastu lat przykuwa uwagę nie tylko mediów, ale coraz częściej stanowi przedmiot badań naukowych w wielu ośrodkach w Polsce.

Niniejsze opracowanie ma przede wszystkim charakter analityczno-syntetyczny i dokumentujący, zarówno zainteresowania badawcze Obwodem Kaliningradzkim FR w Polsce, jak również poziom kontaktów politycznych z tą enklawą. Jest to pierwsza w kraju monografia naukowa dotycząca problematyki kontaktów Polski z Obwodem w odniesieniu zarówno do przeszłości, jak i współczesności, a także ukazania ich perspektyw. Nowością są również zawarte w niej: Kalendarium oraz Bibliografia zawierająca spis publikacji polskich autorów nt. Obwodu wydanych w Polsce i na wiecie oraz autorów zagranicznych z Polsce.

Podstawowe kategorie polityki, pod red. Stefana Opary, Danuty Radziszewskiej-Szczepaniak i Arkadiusza Żukowskiego.

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2005, ISBN 83-89112-02-7.

Tom składa się z czterech części:

Wprowadzenie - Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia - zarys problematyki (A. Żukowski)

I. Polityka i jej odmiany

1. Pojęcie polityki
2. Polityka sprzeczności i konflikty społeczne
3. Interesy i wartości polityczne
4. Polityka społeczna
5. Polityka gospodarcza
6. Polityka zagraniczna
7. Polityka bezpieczeństwa
8. Geopolityka

Polska-Obwód

Wojciech Tomasz Modzelewski

Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2006, ISBN 83-89559-10-2.

Publikacja jest efektem kilkuletnich badań autora, pracownika Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, dotyczących polskiej aktywności wobec Obwodu Kaliningradzkiego FR w latach 1999-2005, chociaż występują też liczne odniesienia do okresu wcześniejszego. Zastosowano w niej układ problemowy.

Rozdział 1 Determinanty polityczne a swoistość pogranicza polsko-rosyjskiego – dotyczy m.in. powojennych dziejów polskiej i rosyjskiej czci pogranicza oraz kontaktów transgranicznych podejmowanych do końca lat 80. XX w.

Rozdział 2 Podstawy instytucjonalno-prawne kontaktów na pograniczu polsko-rosyjskim – zawiera analizę roli czynników instytucjonalnych w stymulowaniu współpracy transgranicznej, m.in. polskich struktur rządowych (MSWiA, MSZ), Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz euroregionów.

Rozdział 3 Współpraca władz regionalnych i lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim FR – ukazuje aktualny stan współpracy transgranicznej, bariery ją utrudniające oraz postulowane sposoby ich usunięcia.

Rozdział 4 Polska polityka zagraniczna a współpraca z Obwodem Kaliningradzkim FR – określa rolę kontaktów Polski z kaliningradzką enklawą dla bieżących i przyszłych stosunków polsko-rosyjskich. Zawarto w nim m.in. rozważania na temat kwestii spornych w stosunkach międzypaństwowych związanych z Obwodem, jego geopolitycznego znaczenia dla Polski oraz perspektyw rozwoju transgranicznych kontaktów.

Warto podkreślić, że jest to pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące politycznych uwarunkowań współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim. Problematyka ta wpisuje się w nośne poznawczo w światowej politologii badania nad podmiotami polityki zagranicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Feed not found.
Feed not found.