Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych

red. Maciej Hartliński

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015; 296, [1] s. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-83-89559-69-2

 

Spis treści - pdf

Polityczne i społeczno-kulturowe determinanty bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne

pod. red. Krzysztofa D. Szulborskiego, Diany M. Mościckiej, Krystyny J. Świdzińskiej

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015, ss. 154.

ISBN 978-83-89559-65-4

 SPIS TREŚCI:

Krzysztof D. Szulborski: Wprowadzenie _ 4

Krzysztof D. Szulborski: Zjawisko migracji w perspektywie społecznej i kulturowej _ 10

Diana M. Mościcka, Krystyna J. Świdzińska: Migracje - moda czy szara rzeczywistość? _ 22

Krzysztof D. Szulborski: Kobiety a emigracja zarobkowa na przykładzie Niemiec _ 32

Andrzej Jurkun, Wojciech Fabiszewski: „Wybory bez wyboru” na Białorusi - analiza wyborów prezydenckich w 2010 roku _ 50

Marta Mackiewicz: Polskie koncepcje polityczne wobec Litwy w latach 1905-1918 _ 59

Andrzej Jurkun: Litewskie towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach jako przykład organizacji non-profit działającej na rzecz społeczności litewskiej w Polsce _ 78

Magdalena Jaworek, Marlena Pedynkowska: Streetworker - lider lokalnej społeczności _ 91

Anna Godlewska-Zaorska, Bernadetta Olender-Jermacz, Tomasz Jermacz: Rola warsztatów terapii zajęciowej fundacji Vita Familiae w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego _ 102

Aleksandra Szczepańska: Panem et circenses, czyli propaganda polityczna w młodzieżowych dystopiach filmowych _ 111

Katarzyna Szuchiewicz: Pokłosie pokłosia - obraz filmowy a sytuacja polityczna w kraju _ 122

Beata Łączyńska: Dobrostan w akwakulturze _ 132

Magdalena Debita: Decyzja jako forma prawna aktu rozstrzygającego sprawę indywidualną albo kwestię procesową _ 143

Noty o autorach _ 153

Demokracja a wybory. Współczesne dylematy i wyzwania

pod red. Waldemara Tomaszewskiego, Diany Mościckiej, Andrzeja Jurkuna

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015, ss. 190

ISBN: 978-83-89559-64-7

 

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 

ORDYNACJA WYBORCZA

Tomasz Gajowniczek: Elektroniczna demokracja – istota pojęcia i problemy definicyjne 

Aleksandra Kusztykiewicz: Każdy głos się liczy, czyli wędrująca urna wyborcza 

Waldemar Tomaszewski: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 

Dominika Czapla: Jednolita, europejska ordynacja wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego – szansa czy zagrożenie? 

Marta Miedzińska: Możliwość wskazania „żadnego z powyższych” na karcie wyborczej – właściwy czy zbędny krok w stronę poprawy standardów demokratycznych?

Anna Jurewicz: Protest wyborczy w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego

Andrzej Jurkun: Jednomandatowe okręgi wyborcze – problemy i wyzwania 

MEDIA A WYBORY

Ewelina Lewandowska: Kampania wyborcza w mediach

Diana Marta Mościcka: Mediatyzacja współczesnych kampanii wyborczych

Anna Beata Gerejczyk: Strategie reklamowe w kampaniach wyborczych

Krystyna Joanna Świdzińska: Memy wyborcze jako przykład nowoczesnej formy wyrażania opinii o polityce

Wojciech Fabiszewski: Analiza wydatków na kampanię medialną największych polskich partii politycznych w latach 2011-2014. Studium przypadku Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości

VARIA

Anna Lachowska Lokalna władza w rękach rodów rycersko – szlacheckich na Podlasiu w XV i XVI wieku 

Paweł Schmidt: Plebiscyt powszechny jako element legalizacji władzy państwowej uzyskanej w wyniku puczu 

Monika Klarenbach, Marta Kowalska: Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich wpływ na rozwój gospodarczy państwa 

Cezary Raczkowski: „Wielka Trójka” z Detroit w dobie kryzysu finansowego po 2008 roku

Nota o autorach 

Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego

wybór i opracowanie Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015; 135 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 978-83-89559-63-0

 Spis treści:

Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w 1922 r. _ 7

Męczennik, fanatyk czy schizofrenik? _ 20

Głos psychiatry Maurycego Ursteina a Eligiuszu Niewiadomskim _ 29

Poglądy sądowo-medyczne Maurycego Ursteina _ 85

Z kalendarium wydarzeń _ 127

Bibliografia _ 132

Waldemar Tomaszewski

Władza wykonawcza w Polsce z perspektywy funkcjonowania państwa w Unii Europejskiej. Pomiędzy normatywizmem a realizmem

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015, ss. 270

ISBN: 978-83-89559-59-3

 Spis treści:

 Wstęp _ 7

I Wymiar badań nad władzą wykonawczą z perspektywy funkcjonowania państwa w Unii Europejskiej

1.1. Konceptualizacja pojęć _ 13

1.2. Dotychczasowy stan badań _ 17

1.3. Ramy teoretyczne badań _ 20

1.4. Warsztat metodologiczny i techniki badawcze _ 23

II Władza wykonawcza w Polsce

2.1. Kształtowanie się pozycji ustrojowej władzy wykonawczej w Polsce po 1989 roku _ 26

2.2. Kompetencje organów władzy wykonawczej w Konstytucji RP z 1997 roku _ 35

2.2.1. Kompetencje Rady Ministrów _ 37

2.2.2. Kompetencje prezydenta RP _ 39

2.3. Rozwiązania normatywne a praktyka ustrojowa _ 41

2.4. Suwerenność państwa a kwestia przekazania kompetencji organów władzy państwowej organizacji międzynarodowej _ 47

III Unia Europejska a władza wykonawcza państw członkowskich

3.1. Instytucje Unii Europejskiej w aspekcie ich kompetencji władczych wobec egzekutywy państw członkowskich _54

3.1.1. Rada Europejska _ 67

3.1.2. Rada Unii Europejskiej _ 71

3.1.3. Komisja Europejska _ 74

3.1.4. Parlament Europejski _ 79

3.1.5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej _ 84

3.1.6. Inne instytucje Unii Europejskiej _ 85

3.2. Instrumenty oddziaływania instytucji Unii Europejskiej na organy władzy państw członkowskich _ 88

3.2.1. Prawo pierwotne _ 94

3.2.2. Prawo wtórne _ 96

3.2.3. Egzekwowanie instrumentów unijnych _ 100

3.3. Kompetencje Unii Europejskiej a kompetencje państwa członkowskiego _ 104

3.4. Pozanormatywne oddziaływanie instytucji UE na władze państw członkowskich _ 110

3.5. Oddziaływanie egzekutywy państw członkowskich na Unię Europejską _ 114

3.6. Unia Europejska a suwerenność państw członkowskich _ 118

IV Władza wykonawcza w Polsce w warunkach członkostwa państwa w Unii Europejskiej

4.1. Normatywne dylematy w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej _ 123

4.2. Kwestia suwerenności państwa polskiego w Unii Europejskiej _ 128

4.2.1. Aspekt "jądra suwerennościowego" _ 129

4.2.2. Aspekt pierwszeństwa prawa _ 134

4.3. Wpływ Unii Europejskiej na działania władzy wykonawczej w Polsce _ 137

4.3.1. Okres przedakcesyjny _ 138

4.3.2. Okres po akcesji _ 143

V System rządów w Polsce po akcesji państwa do Unii Europejskiej

5.1. Pozycja ustrojowa organów władzy wykonawczej i ustawodawczej w Polsce w warunkach unijnych _ 159

5.1.1. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów _ 164

5.1.2. Pozycja ustrojowa prezydenta RP _ 168

5.1.3. Pozycja ustrojowa parlamentu _ 173

5.2. Spór kompetencyjny w obszarze władzy wykonawczej w aspekcie unijnym _ 178

5.3. Ewolucja systemu rządów w Polsce w praktyce ustrojowej po akcesji do Unii Europejskiej _ 185

5.4. Postulaty de lege ferenda _ 199

Zakończenie _ 207

Bibliografia _ 211

Summary _ 247

Wykaz skrótów _ 249

Spis tabel i schematów _ 251

Aneksy _ 253

Feed not found.
Feed not found.