Książki wydane przez Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

okładka książkiWładza w przestrzeni społeczno-politycznej. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

red. Tomasz Bojarowicz, Wojciech Kotowicz, Paweł Schmidt

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 224.

ISBN 978-83-89559-36-4

 

okładka książkiProblemy i zagrożenia we współczesnym państwie. Wybrane zagadnienia z perspektywy politologicznej

pod. red. Waldemara Tomaszewskiego, Diany Mościckiej

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 197.

ISBN 978-83-89559-74-6

 

Samorząd terytorialny we współczesnej Europie. Teoria i praktyka funkcjonowania

red. Teresa Astramowicz-Leyk i Arkadiusz Żukowski

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016, ss. 276

ISBN: 978-83-89559-72-2

Spis treści:

 

Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego

wybór i opracowanie Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2016; 172 s. : il. ; 24 cm.

Wydanie drugie poszerzone

ISBN: 978-83-89559-71-5

 Spis treści:

Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w 1922 r. _ 7

Męczennik, fanatyk czy schizofrenik? _ 20

Głos psychiatry Maurycego Ursteina a Eligiuszu Niewiadomskim _ 29

Poglądy sądowo-medyczne Maurycego Ursteina _ 85

Personae dramatis _ 125

Z kalendarium wydarzeń _ 164

Bibliografia _ 169

Waldemar Żebrowski

Teoria współczesnych systemów politycznych

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2015; 408 s. ; 24 cm.

Wydanie drugie uzupełnione

ISBN 978-83-89559-62-3

 

SPIS TREŚCI:

 Wstęp _ 5

Część I. Z zagadnień teorii współczesnych systemów politycznych _ 7

I. Konstytucja jako nadrzędny akt prawny i wyznacznik systemu politycznego _ 9

II. Pojęcie systemu politycznego _ 22

III. Organy władzy jako element systemu politycznego _ 26

IV. Partie polityczne i systemy partyjne jako elementy systemu politycznego _ 33

V. Grupy interesów i ruchy społeczne jako elementy systemu politycznego. Normy porządkujące życie polityczne _ 43

VI. Suwerenność narodu naczelną zasadą demokracji _ 54

VII. Pluralizm polityczny, podział władzy i zasada państwa prawa - nieodzowne wymogi demokracji _ 77

IX. Systemy niedemokratyczne - totalitaryzm i autorytaryzm _ 89

X. Organizacja władz państwowych podstawą szczegółowej typologii współczesnych systemów politycznych _ 98

XI. System monarchiczny i republikański. Państwo unitarne i złożone _ 108

XII. Przyczyny różnicowania sie demokracji parlamentarnych _ 116

XIII. Obecność prezydencjalizmu w Europie _ 125

XIV. Legitymacja władzy politycznej _ 134

XV. Wpływ jednostek ludzkich na życie polityczne. Społeczeństwo obywatelskie _ 143

Część II. Prawne regulacje oraz mechanizmy działania systemów politycznych wybranych państw _ 153

I. System polityczny Wielkiej Brytanii. Od rządów parlamentarno-gabinetowych do gabinetowo-parlamentarnych _ 155

II. System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki jako modelowy przykład prezydencjalizmu _ 178

III. Efekt łączenia parlamentaryzmu z prezydencjalizmem. System polityczny Francji _ 199

IV. Parlamentarno-komitetowy system rządów w Szwajcarii _ 222

V. System kanclerski Niemiec _ 224

VI. System polityczny Austrii _ 262

VII. system polityczny Włoch _ 289

VIII. System polityczny Japonii _ 312

IX. System polityczny Polski _ 327

X. System totalitarny w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Karolina Tybuchowska-Hartlińska) _ 354

XI. System rządów autorytarnych w Chińskiej Republice Ludowej (Edwin M. Naruszewicz) _ 369

Bibliografia _ 397

Feed not found.
Feed not found.